“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ဘေလာ႔ဂ္ဂါရို႔တာဝန္ဇာခ်င္႔လဲ

ခိုင္ေအာင္ေအာင္


၂၁ ရာစု အိုင္တီေခတ္မွာ အသစ္ေပၚလာေရ ဘေလာ့ဂ္ယိုင္ေက်းမွဳကို ေဒနိန္႔ကာလမွာဟိေရ ကြန္ပ်ဴတာနန္႔ အသက္ဆက္နိန္ကတ္ေတ မ်ိဳးဆက္နန္႔ လူတိုင္းက ၾကားဖူးနား၀ဟိပနာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားကတ္ျပီးသားလို႔ ယုံၾကည္ပါယင့္။ ဘေလာ့ဂ္စြာ လူတေယာက္၏ကိုယ္ပိုင္နယ္ပယ္ ပုဂၢိဳလိကစာမ်က္ႏွာ ခံစားခ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တိကို ဖြင့္အန္ခ်ျပေရ နီရာသစ္တခု တသီးပုဂၢလဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္းေခ် ဆိုစြာ အပိုေျပာစရာလိုလီဖို႔ မထင္္ပါ။ ယင္းအတြက္နန္႔ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာတိစြာ လြတ္လပ္ေတ စူးရွေရ။ ရြီးေရလူကိုမွီတည္လို႔ ရြီးလိုက္ေတ အေၾကာင္းအရာတိက ဆန္းသစ္ေတာက္ပေရ။ ကမၻာ့သတင္းကြန္ယွက္ၾကီးတိနန္႔ပါ ဆက္ထားေရအတြက္ ကမၻာ့ရြာအႏွံကို ပ်ံႏွံ ့လြယ္ေရ။ ကိုယ္လိုခ်င္ေရ ပုံစံကို တျပားေလ့အကုန္အက်ခံစရာမလိုပဲ ဖန္တီးပုံေဖာ္ႏိုင္လို႔ ဘေလာ့ဂ္ဂါေလာကၾကီးက ဇကုန္တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔ပါလတ္ေတ။


ယေကေလ့ အဂုကာလမွာ ရခိုင္ဘေလာ့ဂ္တိက ရာဂဏာန္းေလာက္ေတာင္ မျပည့္သိမ့္လို႔ ေျပာကတ္ရပါဖို႔။ ရခိုင္သားလူဦးေရနည္းေရပိုင္ စီးပြါးေရး ႏိုင္ငံေရး လူမွဳေရးအရ ဘက္ေပါင္းစုံက ဖိႏွိပ္ခံနိန္ရေရ ဆိုးက်ိဳးတိေၾကာင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနာက္က်မွဳ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေနာက္က်မွဳ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာေနာက္က်မွဳ စူးစမ္းဖန္တီးခ်င္ျပီးေက အသစ္အဆန္းကိုရွာခ်င္ေရစိတ္တိအားပီးမခံရမွဳ စေရ အားနည္းခ်က္တိက ေဒါင့္ေပါင္းစုံက အဟန္႔အတားတိလုပ္နိန္လို႔ ေအပိုင္ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွး မဖြံ႔ျဖိဳးရျခင္းျဖစ္ေတလို႔ သုံးသပ္ကတ္ရဖို႔ ထင္ပါေရ။ အယင္ထက္စာေက တျဖည္းျဖည္းနန္႔မ်ားပါလတ္ေတ ရခိုင္ဘေလာ့ဂ္တိကို တြိလာနိန္ရျခင္းက တိုးတက္ျခင္းလမ္းစလို႔ရာ ေျဖသိမ့္ေက်နပ္ကတ္ရပါဖို႔။ အေၾကာင္းအရာတိ ရြီးသားေဖာ္ျပမွဳ ကိုယ္ပိုင္စံ ကိုယ္ပိုင္ဟန္နန္႔ ထူးျခားေရ အသြင္သ႑ာန္တိ ေပၚလြင္ေရ အေရာင္စုံဘေလာ့ဂ္တိ ရွားနီသိမ့္ေကေလ့ လားၾကည့္ဖတ္ၾကည့္လို႔ေကာင္းေရ ရခိုင္ဘေလာ့ဂ္တိ ေပၚလာျခင္းက ရခိုင္တိမညံ့ေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျပသနိန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။


လက္ဟိရခိုင္လူ႔အဖြဲ ့အစည္းမွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရ အေၾကာင္းအရာတိ ကမၻာ့လူ႔ေဘာင္ထဲက သတင္းအခ်က္အလက္ ဗဟုသုတတိ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းတိ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖေရးရုပ္သံဗီဒီယိုဂီတေတးျခင္းတိ အစဟိစြာတိအားလုံးကို ဖလွယ္ႏိုင္ေရ မွ်၀ီခံစားႏိုင္ေရ အလုပ္တိကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပီးနိန္ေရ ဘေလာ့ဂ္ဂါတိ အက်ိဳးေက်းဇူးက ၾကီးမားေရလို႔ ေျပာရပါဖို႔။ ရခိုင္ရုိ ့ေခတ္သစ္စာပီ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးကိုပါ တဖက္တလမ္းက ထမ္းေဆာင္ပီးနိန္လို႔ ရခိုင္ဘေလာ့ဂ္ဂါရုိ ့တာ၀န္က ပိုလို႔ၾကီးပါလတ္ပါေရ။ ယေကေလ့ ဇာနီရာပင္မဆို အကန္႔အသတ္အတားအဆီးက ဟိနီတတ္လို႔ ဘေလာ့ဂ္ဂါတိလုပ္ႏိုင္ေရ လက္တံကေလ့ သူ ့စည္းနန္႔ သူ ဟိနိန္ပါေရ။


ဥပမာပီးရဖို႔ဆိုေက ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ တရားစီရင္လို႔မရႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ဘေလာ့ဂ္ကို လာဖတ္ေတ အာဂႏၱဳတေယာက္ကဆိုေက ရခိုင္ဘေလာ့ဂ္ဂါတိေပါင္းပနာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိနန္႔ ရခိုင္ေအာင္လံေတာ္ အေၾကာင္းတိကိုပါ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ကတ္ဖို႔ ေျပာလာျပန္ေရ။ အလြတ္သေဘာ ပို႔စ္တင္ပနာ ကိုယ့္သေဘာထားဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္ျပလို႔ ရေကေလ့ တမ်ိဳးသားလုံးနန္႔ဆိုင္ေရ ကိစၥကို ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ဆိုစြာက ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ ေအခ်င့္စြာ လူထုလူတန္းစားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္းတိနန္႔ တိုက္ရုိက္သက္ဆိုင္နီေရ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္ေတပိုင္ ရခိုင္လူထုညီလာခံေခၚပနာ အတည္ျပဳျပဌါန္းကတ္ရဖို႔ အပိုင္းရာျဖစ္ပါေရ။ ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းစြာတခုက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေတာ္လွန္ေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတိေရ ၂၁ ရာစု လူထုမီဒီယာနန္ ့ အလွမ္း၀ီးနီစြာကို ျမင္တြိနီကတ္ရေရ။ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတိ တည္ေထာင္ပါလတ္စြာ ႏွစ္ကာလတိၾကာလာေကေလ့ လူထုဆက္ဆံစည္းရုံးေရးနန္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္ ့ ၀ီေရးအပိုင္းမွာ အားနည္းနီစြာကို တြိကတ္ရေရ။ တခ်ိဳ ့ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတိဆိုေက ကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုဒ္ေခ်တခုေတာင္ လႊင့္တင္မထားႏိုင္ကတ္စြာကို တြိရလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေရ။


က်ိန္းသီနီစြာတခုက ဘီလူးစည္း လူ႔စည္းဆိုေရ စကားပိုင္ သူ ့တာ၀န္နန္ ့သူ လုပ္ကတ္လားကတ္ရပါဖို႔။ ဘေလာ့ဂ္ဂါတေယာက္စြာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိ၏၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးအပိုင္းကို တာ၀န္ယူပနာ လုပ္ပီးခ်င္မွေလ့ လုပ္ပီးႏိုင္ပါဖို႔။ စာဖတ္ေတလူတိ နားမ်က္စိပြင့္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာတိကို ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ရြီးနီေကေလ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္းတိနန္႔ ဆက္စပ္မွဳမဟိ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေက ႏိုင္ငံေရးအလုပ္တိကို လုပ္ရဖို႔လို႔ လာေျပာလို႔ ရႏိုင္ဖို ့မဟုတ္ပါ။ တာ၀န္ကို ခြဲျခားသိျမင္တတ္မွဳေရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးၾကီးေရ က်င့္၀တ္တခုပင္ ျဖစ္ေတလို႔ ယူဆမိလိုက္ပါယင့္။ ။ ။
ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၂၄၊၀၅၊၂၀၀၉
FUTURE WAVE ဘေလာ႔မွာ႔ကူးယူသည္

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။