“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာအေၾကာင္း

ရခိုင္ျပည္တြင္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက (၉ ၀၈၄ ၄၀၆) ကိုးသန္းေက်ာ္ဟိဘာေရ။ ယင္း သစ္ေတာဧရိယာတိထဲက ႀကိဳး၀ုိင္းသစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေရဧရိယာက (၃၃၆ ၂၄၆) သံုးသိန္းေက်ာ္ဟိဘာေရ။ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ဧရိယာက (၈ ၇၄၁ ၁၆၀) ဟိဘာေရ။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတိကို ေတာင္ဂုတ္၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္းနန္႕ သံတဲြၿမိဳ႕နယ္တိမာ အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ကတ္ပါေရ။ သံတဲြ၊ ေတာင္ဂုတ္နန္႕ ဂြၿမိဳ႕နယ္တိမာ ၿပိဳင္းပင္ပိုင္ သစ္မာတိေပါက္ၿပီးေက ႏွစ္တိုင္းသစ္တန္ခ်ိန္ တေသာင္းေက်ာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘာေရ။ ၿပိဳင္းပင္တိကို ႀကိဳး၀ိုင္းတိနန္႕ စနစ္တက်ထားဟိၿပီးေက ႏိုင္ငံျခားသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်ဘာေရ။
ရခိုင္ျပည္မာ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္ေရ သစ္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ သစ္စက္ႀကီးကို ေတာင္ဂုတ္ၿမိဳ႕နန္႕ (၃၆)မိုင္၀ီးေရ ဆားျပင္ရြာမာ တည္ေဆာက္ထားနီဘာေရ။ သစ္စက္ႀကီးၿပီးလို႕ လည္ပတ္ေက တႏွစ္ကို သစ္လံုး တန္ေလးေထာင္ ခြဲစိတ္ႏိုင္ဘာဖို႕။ ခဲြစိတ္ၿပီးေရ သစ္တိကို ရီလမ္းကတဆင့္ ေလာင္း၊ စက္ေလွတိနန္႕ သံတဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြနန္႕ တျခားၿမိဳ႕တိသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်လားဖို႕ ျဖစ္ပါေရ။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဟိ ေမယုသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမာ ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စီမံကိန္းခ်ၿပီး စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ စိုက္ပ်ိဳးထားေရ ကၽြန္းနန္႕ ၿပိဳင္းပင္တိမာ ၾဟင္သန္ႀကီးျပင္းနီကတ္ပါေရ။ ေမယုသစ္ေတာ ႀကိဳး၀ိုင္းမာ စတုရန္းမိုင္ ၂၂၀ ေလာက္ အက်ယ္ဟိဘာေရ။ ယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမာ ရခိုင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ထိ ကၽြန္းနန္႕ ၿပိဳင္းပင္တိကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးပါလတ္စြာ ေျမ ၁၂၄ ဧကမာ ၿပိဳင္းပင္ေေပါင္း ၁၅၀ ၀၄၀ ပင္နန္႕၊ ေျမ ၁၄၆ ဧကမာ ကၽြန္းပင္ေပါင္း ၁၇၆ ၆၆၀ ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဘာေရ။

ရခိုင္ျပည္မာ အဖိုးတန္သစ္တိ တိုးေပါလာဖို႕အတြက္ ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္းမာ သံတဲြႀကိဳး၀ိုင္းဧက ၅၀ မာ ကၽြန္းပင္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခဘာေရ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တင္းမေျမာက္ေတာင္၊ သာဇီႀကိဳး၀ိုင္းနန္႕ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းႀကိဳး၀ိုင္းတိမာ ကၽြန္းပင္တိစိုက္ထားခဘာေရ။ ယၿပီးေက သစ္ေတာထိမ္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းတိကိုေလ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက လုပ္နီဘာေရ။

ရခိုင္ျပည္မာဟိေရ သစ္ေတာတိထဲက တျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းတခုက ၀ါးျဖစ္ပါေရ။ အဓိက ေပါက္ေတ၀ါးမာ ခယန္၀ါးျဖစ္ၿပီးေက ဧရိယာမိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမာ တမ်ိဳးတည္းေပါက္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မာ စိုင္းဒင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ ကုလားတန္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္၀ွမ္းေဒသက ဒလက္ေခ်ာင္းေဒသနန္႕ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တိမာ ၀ါးေတာတိေပါက္ကတ္ပါေရ။ ၀ါးေတာအက်ယ္မာ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၅၄၅၀ စတုရန္းမိုင္ဟိၿပီးေက ၀ါးထုတ္ႏိုင္ေရ ဧရိယာက ၂၁၂၀ စတုရန္းမိုင္ ဟိဘာေရ။ ၀ါးေတာတိမာ စုစုေပါင္း ၀ါးတန္ခ်ိန္ (၂၃)သန္းေလာက္ဟိဘာေရ။ အမ်ားဆံုးေပါက္ေတ ခယန္၀ါးမာ ေပ (၅၀) က (၇၀)ထိ ရွည္ၿပီးေက အခ်င္း တလက္မခဲြက (၃) လက္မထိ ဟိဘာေရ။ ၀ါးဆစ္ တခုနန္႕တခုအၾကား (၁၂) လက္မက (၂၀)ထိ ရွည္ဘာေရ။ ေျဖာင့္ပနာ အသားပါးေကေလ့ မာေရအတြက္နန္႕ အိမ္ေဆာက္ဖို႕နန္႕ စကၠဴထုတ္ဖို႕ ေပ်ာ့ဖတ္တိလုပ္စြာမာ ကေဂါင္းအသံုး၀င္ဘာေရ။
ယၿပီးေက ႀကိမ္၊ သိုင္း၊ ေလွ်ာ္၊ သဇင္ပန္း၊ ပ်ားရည္ အစဟိေရ အဖိုးတန္သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတိေလ့ ထြက္ပါသိမ့္ေရ။

မွတ္ခ်က္။ ။ တိုင္းရင္းသားရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစိုဥ္မ်ား စာအုပ္ကတဆင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးရခုိင္ပိုင္ ဘာသာျပန္ဘနာ မွ်၀ီပီးစြာဘာ။ ေနာက္အခ်ိန္ရခါ ဓါတ္သတၱဳတိအေၾကာင္း တင္ျပပီးလားဘာေမ။

ရခိုင္သားတိပိုင္စြာကို ရခိုင္သားတိ စားဂတ္ရလားလို႕ စိုင္းစားၾကည့္ဂတ္ပါလူရို႕
အားလံုးကိုခ်စ္ခင္စြာနန္႕ -
Free4waddy

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။