“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္နည္း

အခန္း (၁)

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္နည္းစပ္ဟန္ကို ေလ့လာသူ သိဟိရအခ်က္မ်ား

လူေပၚစေခတ္ကတည္းကပင္ ေတးကဗ်ာမ်ားလည္းဆင္းသက္လာပါသည္ဟု ဆိုလီသည္။ စာပီထက္ ကဗ်ာကေ႐ွးက်ပါသိမ့္၏။ ဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မြီးဖြားစကပင္ မိခင္သည္ ေတးကဗ်ာကိုဆို၍ အေခ်ကိုေခ်ာ့သည္။ မအိပ္,အိပ္ေအာင္သိပ္၍ အိပ္ေပ်ာ္စီသည္။ ယင္းသို႔ကဗ်ာျဖင့္ မြီးျမဴလာရျခင္းျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ကဗ်ာစပ္ရာ၌ ကာရန္ေနာက္သို႔ဂ်ည္းလိုက္၍ မေရးစပ္သင့္။ အဓိပၸါယ္ေနာက္သို႔လိုက္၍သာ ကာရန္ကိုယူ၍ ေရးစပ္သင့္ပါသည္။

ဥပမာ။ ။(၁) ကာရန္သာစပ္၍ အဓိပၸါယ္မစပ္ျခင္းမ်ဳိး။
(၂) အဓိပၸါယ္သာစပ္၍ ကာရန္မစပ္ျခင္းမ်ဳိး။
(၃) အဓိပၸါယ္လည္းမစပ္ ကာရန္လည္းမစပ္ျခင္းမ်ဳိး။
(၃) အဓိပၸါယ္လည္းစပ္ ကာရန္လည္းစပ္ျခင္းမ်ဳိး။

ဤေလးမ်ဳိး႐ို႕တြင္ နံပါတ္(၁)အမ်ဳိးအစားသည္ ကဗ်ာေလ့လာသူမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳသင့္သည္ဆို၏။ (၂) ႏွင့္ (၃) အမ်ဳိးအစားကိုကား မသံုးသင့္ဟူ၏။ (၄) အမ်ဳိးအစားကိုကား ကဗ်ာေရးစပ္သူတိုင္း ပိုင္ပိုင္က်င့္သံုးလားရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔က်င့္သံုးရန္မွာ-
(၁) လိုအပ္ေသာစကားလံုးအတြက္ ကာရန္ရေအာင္ ႐ွာႏိုင္စြမ္းဟိရမည္။
(၂) ႐ဟိလာေသာကာရန္ကို လိုအပ္ေသာအဓိပၸါယ္သို႔ အံဝင္ေအာင္အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းဟိရမည္။

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာမ်ားဖြဲ႔စည္းစပ္ဟပ္နိန္ပံု ပံုသ႑ာန္ကိုသိသာရန္အခ်က္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္ေလ့လာသိဟိသေလာက္ ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာမ်ားတြင္-
(၁) ရခိုင္ေဒသႏၱရသံုး စကားသံကာရန္ကိုအသံုးျပဳမ်ားျခင္း၊ စကားေျပာပံုစံမ်ဳိးသီကံုး ျခင္းမ်ားပါဝင္ျခင္း။
(၂) ကာရန္အခ်ိန္၊အဆက္၊ ကာရန္ သြယ္စပ္ပံု၊ ထပ္ပံုနည္းအမ်ားအျပားခ်ဲ႕ထြင္ပါဝင္ သံုးထားျခင္းေၾကာင့္ ကာရန္ယူရန္လြယ္၍ ကာရန္ယူပံုလြတ္လပ္ျခင္း။
(၃) သီဆိုေကာင္းရန္ အစပ္အဟပ္မ်ဳိးျဖစ္ျခင္း။
(၄) သီဆိုေကာင္းရန္အတြက္ အသံနိန္အသံထားမ်ဳိးစပ္ဆိုပါဝင္စီျခင္း။
(၅) အသံအနိန္အထား တမ်ဳိးတည္းထြက္လွ်က္ နားညိန္းဖြယ္စီမႈမျဖစ္စီရဘဲ (အသံ)အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေပၚလာေအာင္ သံနိန္သံထားမ်ဳိးျဖင့္စပ္ဆိုထားျခင္း။
(၆) စပ္နည္းစပ္ပံုမ်ားမွာ ရခိုင္သျခင္းစပ္ပံုဟန္၊ ရခိုင္သံခ်ပ္စပ္ပံုဟန္၊ တံုး (ဒံုး)ျခင္းမ်ားစပ္ဟန္မ်ား ဆင္တူေသာစပ္ဟန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေရာေႏွာဖြဲ႔စည္းပါဝင္ျခင္း။
(၇) နည္းစနစ္ရလွ်င္ လြယ္ကူေသာစပ္နည္း မ်ဳိးျဖစ္စီျခင္း။


(အခန္း (၂) ကိုဆက္လို႔တင္ျပလားပါဖို႔)

-------------------

ဝန္ခံခ်က္။ ။ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ အသွ်င္စကၠိႏၵ၏ “ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာမ်ား” (အမွတ္ ၄၄၊ ၃၆ လမ္း၊ ျမန္မာေၾကာ္ျငာပံုႏွိပ္တိုက္မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ထုတ္ဝီ) စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္လို႔ ကိုယ့္ပိုင္စာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။