“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

(6) လံၿပိဳင္ေလာင္း

(6) လံၿပိဳင္ေလာင္း
---------------

အကၽြႏ္ုပ္ရို႕အေခ်ခါ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားပဲြေရာက္တိုင္း ေအာင္တပ္ေခ်ာင္းမွာ ႏွစ္တိုင္းၿပိဳင္ေလာင္းပဲြဟိပါေရ။ (၁၂) ဆယ့္ႏွစ္လံၿပိဳင္ေလာင္းတိ ကန္ကမကန္။ နာမည္ႀကီး (၁၂) လံၿပိဳင္ေလာင္းထဲမွာ ဒိုင္းက်ီၿပိဳင္ေလာင္းလည္း ပါပါေရ။ ဒုိင္းက်ီဆိုသည္မွာ “ဗားဗူဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္ ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္” စကားကို ၾကားဖူးကတ္ပါဖို႔။ ေအာင္တပ္ေခ်ာင္းတဖက္ကမ္း အခု သေဘၤာဆိပ္တဖက္ကမ္းကပါ။ ဇာျဖစ္ ”ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ရီဟီယင့္” ေခၚေရလဲ အေခ်ခါ လားၾကည့္ေရာက္ၾကည့္ခီေရအခါ အဘာလဲ ေျမာက္ဦးလက္ေကာက္စ်ီးက အေလာမာျဖဴမင္းတည္ေရ ”ကန္လွ” ကံက အဘာေခၚရေလာက္ေအာင္ႀကီးပါေရ။ အေခ်ခါ ကန္လွကံမွာ ကံသွ်ာတိုင္ကို အသူေက်ာ္ဖို႔လဲ အိုးျခမ္းပစ္တမ္းကဇတ္ပါေရ။ အကၽြႏ္ုပ္ ဆယ့္သံုးဆယ့္ေလးအရြယ္မွာပင္ ကံသွ်ာတိုင္ကို ေက်ာ္ေအာင္ပစ္ႏိုင္ပါေရ။ အန္တန္ေခ်ေလာက္အားေကာင္းသူဆိုေက ထိုဖက္ေဒဖက္ကမ္းကို ေက်ာ္ေတာင္မကလို႔ အရီးအေကးယာ အိမ္ေခါင္ကိုေက်ာ္ပ်ာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏တခုတည္းေသာ ဗစၥကုရံု၏သံျဖဴေခါင္ကိုလားက်လို႔ အဆဲအဆူခံရေရလူတိလည္းဟိပါေရ။ ဒိုင္းက်ီကံ ဇာေလာက္ႀကီးေရလဲဆိုေက ကန္လွကန္ေရ ဒိုင္းက်ီကန္ ထက္၀က္ေလာက္ေတာင္မဟိပါ။ ဒိုင္းက်ီကန္ထက္၀က္ ကံသွ်ာတိုင္ကို ဆင္ေပါက္ႀကီးျဖစ္ျဖစ္ ကၽြဲေပါက္ႀကီးျဖစ္ျဖစ္ ပစ္လို႔မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ေလာက္လွဲကြနန္႔ပစ္ေကလည္း မေရာက္ပါ။ ေယဇူး ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္ဆိုစြာကို သေဘာေပါက္မိပါေရ။ ဒိုင္းက်ီကန္မွာ ပ်ိဳင္းတိ ဘဲတိ ကန္ကမကန္ဟိပါေရ။ အိမ္မြီးဘဲတိမဟုတ္ပါ။ ဘဲရိုင္းတိပါ။ ကမၻာအဆံုးထိပ်ံႏိုင္ေရ ဘဲတိပါ။

အခုေနာက္ပိုင္း ဗြီဒီယိုတိမွာ ၾကည့္ရပါေရ။ (၆) လံၿပိဳင္ေလာင္းေခ်တိႏွင့္ ေပ်ာ္နီကတ္ရေရ ရခိုင္သားတိ။ ရခိုင္ျပည္မွာ ဖက္ခြက္တိလုပ္ပစ္လိုက္လို႔ ဇာမွ်ေလာက္ သစ္ေတာတိျပဳန္းလားခပ်ာလည္း ေပၚနီေရ။ ေယေကလည္း စကၤာပူမွာ နယူေယာခ့္မွာ ဖက္ခြက္ကို ေယာက္ဖေခၚခ်င္နီကတ္ေတ ရခိုင္သားတိ ရခိုင္သမတိက ကန္ကမကန္။ ဇာပိုင္ အာရီယံတိလည္းဂု။ တခ်ိဳ႕ကေျပာကတ္ေတ ဆီဆြတ္အာရီယံလို႔။ အာရီယံမွာလည္း ဆီဆြတ္ဟိေရလား။ စဥ္းစားစရာျဖစ္နီပါေရကား။ ေျခာက္လံေခ်ၿပိဳင္ေလာင္းတိႏွင့္ ဗမာစကားတခြန္း ရခိုင္စကားတခြန္းသံက်ပ္ထိုးလို႔ ရခိုင္သားတိေပ်ာ္ႀကီးက်နီကတ္ေတ။ သံက်ပ္ထိုးေက ကိုယ့္ရခိုင္စကားနန္႔ထိုးပါပလင္။ ဇာျဖစ္ေတလဲ။ မ်န္မာစကားတခြန္းႏွစ္ခြန္းပါမွ သာယာေရလား ဖက္ခြက္တိ။

ပုဏၰားကၽြန္းက ၿပိဳင္ေလာင္းၿပိဳင္ပဲြ ဗြီဒီယိုကို ၾကည့္ရလို႔ ၀မ္းသာအားရျဖစ္မိပါေရ။ ရခိုင့္ရိုးရာအစဥ္အလာကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ကတ္စြာကို ၀မ္းသားဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္မိပါေရ။ ေနာင္လာအစဥ္အဆက္ ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါစီလို႔ ဆုလည္းေတာင္းပါေရ။ အားလည္းပီးပါေရ။ ပုဏၰာကၽြန္း၀ရစ္ေတာင္ဆိုစြာ မင္းဖေလာင္းတည္ခရ ရခိုင္ျပည္မွာ အႀကီးဆံုးေက်ာက္ႏွင့္တည္ထားေရ ေစတီပါ။ အုပ္ႏွင့္တည္ထားေရ ေစတီမဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ျပည္က ဘုရင္တိ ေစတီတည္ေက အုပ္ႏွင့္မတည္ပါ။ အုပ္ႏွင့္တည္ေရ ေစတီတည္ကိုျမင္ေက မူးမတ္ျပည္သူတိတည္ေရ ေစတီျဖစ္ေၾကာင္းအတိအက်သိပါေရ။ ဇာေလာက္ပင္ျမင့္လီ။ မိုးကိုထိုးလီ အုပ္ႏွင့္တည္ေရေစတီ နာမည္မႀကီးပါ။ ေျပာခ်င္စြာက ၿပိဳင္ေလာင္းပဲြစည္ေကလည္း ၀မ္းသာဖို႔မေကာင္းပါ။ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းပါေရ။ (၆) လံၿပိဳင္ေလာင္းေခ်တိႏွင့္ ဖက္ခြက္ေအာက္မွာ သံက်ပ္ထိုးနီရေရ ရခိုင္သားတိကို ၀မ္းနည္းမိပါေရ။ စာနာမိပါေရ။ အမွန္ဆို (၆) လံၿပိဳင္ေလာင္းမွာ ၿပိဳင္ေလာင္းစရင္းမ၀င္ပါ။ ပိုက္တမ္းခ်ေရ ထြင္းေလာင္းေခ်တိပါရာ။ ၿပိဳင္ေလာင္းမဟိေရခါ ယင္းပိုက္တမ္းခ်ေရ ထြင္းေလာင္းေခ်တိကို ၿပိဳင္းေလာင္းလုပ္လို႔ ၿပိဳင္နီကတ္ရေရ။ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းပါေရ။ ကိုယ္ရို႕ဘ၀ ဇာအဆင့္ကိုေရာက္နီပ်ာလဲ သိသင့္ပါေရ။ ဘ၀င္မျမင့္သင့္ပါ။ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ကို ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပါေရ။ ထိုေသာအခါ အခုလက္ဟိ ကိုယ္ရို႕အနီအထားကို သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။ ထိုေသာအခါ ဘ၀င္ျမင့္စရာ အေၾကာင္းမဟိပါ။

ဆယ့္ႏွစ္လံၿပိဳင္ေလာင္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ မေလးသွ်ားက အစ္ကိုႀကီးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ တကူးတက အပင္ပန္းခံေဖာ္ထုတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကို ပညာတတ္ ရခိုင္ျပည္ကို ကယ္တင္ခ်င္ပါေရဆိုေသာ ဘဂၤလားေဒခ်္႕က ဘုန္းႀကီးတပါးက (ဆန္မရ ဆားမရ) အလုပ္တိကိုလုပ္နီေရဆိုပနာ ေ၀ဖန္ပါေရ။ သူ႔ဆိုလိုရင္းက ယင္းခ်င့္ထက္အေရးႀကီးေရ က႑တိမွာ ယင္းေပြသာတိကို သံုးသင့္ေရ။ ေအနီရာမွာ (ယင္းခ်င့္ထက္အေရးႀကီးေရ) ဆိုေရ အထူးျပဳခ်က္ကို သတိထားမိပါလိမ့္မည္။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္ေတ ဆယ့္ႏွစ္လံၿပိဳင္ေလာင္းက ရခိုင္သားတိအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါေရ။ ျမတ္ဘုရားကလည္း စိတ္ရာပဓာနလို႔ေဟာပါေရ။ ရခိုင္သားကိုကယ္တင္ဖို႔အတြက္ စိတ္ဓါတ္ကိုျမင့္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ပဓာနအက်ဆံုးျဖစ္ပါေရ။ ယင္းကို သာမညလို႔ ရႈျမင္သည္မ်ားမွာ သာမညပုဂၢိဳလ္မ်ား၏သာမညအေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စံမထိုက္ပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ သာမညအေတြးအေခၚမ်ားေနာက္သို႔မလိုက္သင့္ပါ။ (ေျခာက္) လံၿပိဳင္ေလာင္းက တဆင့္ (သွ်စ္) လံၿပိဳင္ေလာင္း သွ်စ္လံၿပိဳင္ေလာင္းကတဆင့္ (ဆယ္လံ) လံၿပိဳင္ေလာင္း ဆယ္လံၿပိဳင္ေလာင္းက (ဆယ့္ႏွစ္လံ) ၿပိဳင္ေလာင္းကို ျပန္တက္လွမ္းႏိုင္ကတ္ပါစီ အာရီယံရခိုင္အေပါင္းရို႕။ အေခ်ခါ (၈) လံၿပိဳင္ေလာင္းက်ေက မၾကည့္ခ်င့္ လွည့္ျပန္ပါေရ။ ျဖားခ်ခ်ိန္ခါၿပိဳင္လို႔။ (ေျခာက္) လံၿပိဳင္ေလာင္းဆိုေက ေ၀လာ၀ီး။ ေယဇူး ျဖားက်ၿပိဳင္ေလာင္းတိႏွင့္ ေပ်ာ္မနီကတ္ဖို႔ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မနီကတ္ဖို႔ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘီစီ ၃၃၂၅ ဖြား ရခိုင္သားအေပါင္းအား ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

(ရကၡိတ႐ို႔ဆံုရပ္ၿမီမွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။