“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေရွးေခတ္ ရခိုင္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္”

ဦးသာၫြန္႕ ေဟာေျပာခ်က္
၂/၁၂/၁၉၇၃-ခု။

ရခိုင္မင္းမ်ားစိုးစံခေသာ ႏွစ္ကာလကို ေခတ္အားျဖင့္ ပိုင္းျခားလိုက္ပါက အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၄- ပိုင္း ပိုင္းျခား၍ ရနဳိင္ပါသည္။ ယင္း႐ို႕မွာ-

(၁) အလြန္ေရွးက်ေသာ (ဒြါရာ၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ဓည၀တီ)ေခတ္၊ (၂) ေ၀သာလီ ေက်ာက္လီွကားေခတ္၊ (၃) ေလးၿမဳိ႕ေခတ္ႏွင့္ (၄) ေျမာက္ဦးေခတ္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ရာဇ၀င္ဆရာ႐ို႕က ေျမာက္ဦးေခတ္ကိုပင္ -ပထမေျမာက္ဦး၊ ဒုတိယေျမာက္ဦး၊ တတိယ ေျမာက္ဦးဟူ၍ပင္ ၃-ပိုင္းပိုင္းျခားၾကပါ သိမ့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္႐ို႕သည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ ဒြါရာ၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ဓည၀တီေခတ္မ်ားက ရခိုင္မင္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ကို စာပီက်မ္းဂန္ အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ ဂ,နစြာမတင္ျပနဳိင္သိမ့္သျဖင့္ မႈန္ေရးေရးမွ်သာတင္ျပနဳိင္သည့္ အေျခအနိန္တြင္ဟိသည္။

သို႕ရာတြင္ ေ၀သာလီေက်ာက္ေလွကားေခတ္ (ေအဒီ ၄-ရာစုအစပိုင္း)မွစ၍ကား အေထာက္အထားအေတာ္အသင့္စုံလင္စြာျဖင့္ တင္ျပနဳိင္ၾကပါဗ်ာယ္။ ေ၀ သာလီေခတ္ဦးသည္ အိႏၵိယနဳိင္ငံ ဂုပၸတဘုရင္မ်ားေခတ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပဳိင္ျဖစ္၏။ ဂုပၸတေခတ္တြင္ အိႏၵိယ၌ မနဳဓမၼသတ္က်မ္းႀကီး ေပၚထြက္နိန္ဗ်ာယ္ျဖစ္၍ ထုိဓမၼသတ္က်မ္းသည္ ရခိုင္ျပည္သို႕လည္း မေ႐ွးမေႏွာင္း ေရာက္ဟိလာခေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားတိြ႕ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ စာပီ အေရးအသားမ်ားလည္း တတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္သည္။
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အာႏၵစျႏၵားေက်ာက္စာ၊ ဂါထာအပိုဒ္ (၅၈)ကို ရခိုင္ဘာသာျပန္ဆိုလွ်င္–

“သဘင္ခန္းမေဆာင္ႀကီး(တရားရုံး)ထဲတြင္ နိန္႕ စဥ္နိန္႕တိုင္း စည္းေ၀း(ရုံးထိုင္)ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေလ့ဟိ၏။ (မင္းႀကီးသည္)သနားျခင္းကရုဏာဟိသျဖင့္၊ အလြန္လွ်င္ (အမွန္ပင္) သီဒဏ္ပီးထိုက္ေသာသူ႐ို႕ ကိုပင္လွ်င္၊ အျမဲအျပစ္မွ ခ်မ္းသာပီးေလ့ဟိ၏။” ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ရခိုင္မင္းမ်ားသည္ ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္ကစုိးစံခၾကေသာ အျခားမင္းမ်ားနည္းတူ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ားဟုေခၚတြင္ၾကေသာ္လည္း ရခိုင္ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္ လုံးတြင္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ကြပ္မ်က္ရသည္ကိစၥမ်ဳိး လြန္စြာနည္းပါးလီသည္။ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္သင့္သူမ်ားကို ဘုရင္က အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ပီး သည့္ စံနမူနာမ်ားကိုသာ တိြ႕ရတတ္သည္။

ႀကီးလီးေသာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ သုန္႕ပန္းအႀကီးအကဲမ်ား (ယခုေခတ္ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားႏွင့္တူသူမ်ား) ကို ဘုရင္ကသီဒဏ္မွ ခ်မ္းသာပီး ၿပီးလွ်င္ သဃၤာေတာ္မ်ားလက္သို႕အပ္၍ သာသနာ့အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အလုပ္အေကၽြးအျဖစ္ထားေလ့ဟိသည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို “သင္ခ်ီတည္သည္” ဟု ေခၚလီသည္။ ရခိုင္မင္းမ်ားသည္ ကြပ္မ်က္စီရင္ျခင္းမ်ားကို အားမပီးခသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ မင္းမ်ားနန္းတက္စတြင္ သစၥာဘိသိတ္ကို ခံယူခရျခင္း၊ ဗုဒၶ၀ါဒီမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ႐ို႕ကို အျမဲတစီေစာင့္ထိန္းျခင္း႐ို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘိသိတ္သစၥာခံယူပြဲ၊
ေလးၿမဳိ႕ေခတ္တြင္ ရခိုင္ျပည၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားမွာ မ်ားစြာတုိးတက္ေခတ္မီလွ်က္ဟိ ေၾကာင္း တိြ႕ရပါသည္။ ေလးၿမဳိ႕ေခတ္ သကၠရာဇ္ ၄၅၈-ခု၊ (ေအဒီ-၁၁၂၃) တြင္နန္းတက္ေသာ ဒႆရာဇာမင္းႀကီးသည္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေသာ ဘိသိတ္သစၥာခံယူပြဲႀကီး က်င္းပေၾကာင္းတိြ႕ရပါသည္။ မင္းႏွင့္ မိဖုရား ႀကီး႐ို႕သည္ န၀ရတ္ကိုးပါးျဖင့္စီဲျခယ္ထားေသာ ရတနာထမ္းစင္ကိုစီးေတာ္မူ၍ အသင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာမဂၤလာမ႑ပ္သို႕ ထြက္ေတာ္မူသည္။ သာ သနာပိုင္ ၀ိနည္းဓိုရ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ပေရာဟိတ္ ၁၂-ပါး႐ို႕သည္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကိုေဆာင္ယူ၍ သီဟာသနမ႑ပ္၌ထားၿပီးေသာ္ နန္းေတာ္သို႕၀င္၍ သံဃာေတာ္မ်ားက ပရိတ္ေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ၾကသည္။ မင္းႀကီးသည္ ေမာရာသနမ႑ပ္၌ရီခ်ဳိးေတာ္မူ၍ ဂဇာသနမ႑ပ္တြင္ ေဂါင္းဆီးေတာ္မူၿပီးမွ သာ သနာ့အက်ဳိး၊ ေလာကီအက်ဳိး သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ပါမည္ဟု ပါဠိဂါထာမ်ားကိုရြတ္ဆိုရသည္။ ထိုေနာက္ သီဟာသနမ႑ပ္အလယ္၌ ေရႊအင္းပ်ဥ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ ရီသဖန္းပ်ဥ္၀ယ္ ထိုင္ေတာ္မူ၏။

ယင္းသို႕ေသာအခါ-
မင္းသမီးယွစ္ေယာက္႐ို႕သည္ န၀ရတ္စီျခယ္ထားေသာခရုသင္းတြင္ ဂဂၤါျမစ္ရီကိုထည့္လွ်က္ေကာင္းမြန္ရုိေသစြာ မင္းႀကီး၏ဦးေဂါင္း၌ သြန္းေလာင္းစဥ္-

• “အသွ်င္မင္းႀကီး သာသနာေတာ္ပြင့္လင္းေအာင္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ။

• အသွ်င္မင္းႀကီး ခပ္သိမ္းေသာသတၱ၀ါ႐ို႕အား ကိုယ္၏သားႏွင့္အမွ် ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႐ို႕၏စီးပြါးကို ကိုယ္ေတာ္၏စီးပြါး၊ ခပ္သိမ္းေသာ
သတၱ၀ါ႐ို႕၏ ဇီ၀ိတိေျႏၵအသက္ကို ကိုယ္ေတာ္၏အသက္ကဲ့သို႕ေစာင့္ေတာ္မူ ပါေလာ။

• -အသွ်င္မင္းႀကီး ခပ္သိမ္းေသာျပည္ေထာင္မင္း႐ို႕အား အမ်က္မလြန္ျခင္း၊ တရား၌ေစာင့္ျခင္း၊ ပညာဟိစကားကို နာလြယ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးေစာင့္ျခင္း မ်ားကို ျမဲျမံ ေစာင့္ထိမ္းေတာ္မူပါေလာ။” ဟု ႁမြက္ဆိုၾက၏။
ထိုေနာက္ ပုဏၰား ၈-ေယက္၊ သဌီး ၈-ေယာက္၊ သူႂကြယ္ ၈-ေယာက္႐ို႕က ေရွးနည္းအတိုင္း ရီသြန္းေလာင္းၾကကုန္၏။

သူေဌးသူႂကြယ္႐ို႕က ရီသြန္း ေလာင္းစဥ္ ဆိုျပန္သည္မွာ-

• အသွ်င္မင္းႀကီး အကၽြႏု္ပ္႐ို႕သြန္းေလာင္းေသာရီကိုခံေတာ္မူ၍၊ ကၽြႏု္ပ္႐ို႕ဆိုေသာစကားအတိုင္းက်င့္ေဆာင္ေတာ္မူ၍၊ ျပည္သူလုပ္ခြံ ဆယ္ဖိုး တဖိုးခံယူစားသုံးေတာ္မူ၍၊ မင္း၏စည္းစိမ္ကို စံၿပီးေသာ္ ျပည္ကို တရားသျဖင့္ေစာင့္ေတာ္မူပါေလာ။

• အသွ်င္မင္းႀကီး ကၽြႏု္ပ္႐ို႕ဆိုေသာစကားအတိုင္း က်င့္ေတာ္မူေသာ္ကား ပစၥုဳပန္-သံသရာ ႏွစ္ျဖာအက်ဳိးတိုးတက္စီလ်က္၊ တက္သစ္ေသာနီ၊ ဆန္းသစ္ေသာ လကဲ့သို႕၊ တနိန္႕တျခား ၾကက္သေရေတာ္ပြင့္လင္း၍ ျပည္ေထာင္မင္းေပါင္းဦးေဂါင္းၫြတ္လာ၊ သဒၵါျပည့္ၿဖဳိး၊ သူခိုးဓါးျပ၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာ၊ သာသနာေတာ္တည္ထြန္း၊ ရီစာမယွား၊ မင္းအားျပည္သူ၊ ဆုယူနိန္႕တိုင္း၊ ေကာင္းႀကီးပီးလွ်က္၊ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္၊ စံေတာ္ မူရသည္ ျဖစ္စီေသာ၀္။

• ယင္းသို႕မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္႐ို႕စကားအတိုင္း မတည္၊ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္႐ို႕၀န္ခံေသာ ဘိသိတ္သစၥာပ်က္ေခ်ေသာ္ ကမၻာဆူေ၀၊ လီမုန္တိုင္း ဆင္၊ ငလ်င္ေတာ္လဲ၊ ေျမႀကီးကြဲ၍၊ ငရဲမီးလွ်ံ၊ အ၀ွန္ေျပာင္ေျပာင္၊ ေတာက္ေလာင္ေၾကညက္၊ သူဖ်က္သူေလွာင့္၊ ေထာင္ေထာင္ထားထား၊ ခိုး သားဒႏၱ၊ စသည့္အေထြေထြ၊ နီလတံခြန္၊ ငွက္ပ်ံငွက္ယုတ္၊ စုန္းဖုတ္တေစၧ၊ နန္းထက္နိန္၍၊ မီႊမီႊလွန္႕ေျခာက္၊ ႁမီြေဟာက္ငန္းက်ား၊ တက္ ၍စားသည္ ျဖစ္စီေသာ၀္။ ဟုႁမြက္ဆိုၾကလီသည္။

ဒသရာဇာမင္းႀကီးသည္ ေရွးမင္း ဘီးေတာ္ ခမည္းေတာ္႐ို႕နည္းတူ သစၥာဘိသိတ္ခံယူေတာ္မူေၾကာင္း သမိုင္းအေစာင္ေစာင္၌ ဆိုထားသည္။ ဘိ သိတ္သစၥာဆိုသည္မွာ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္အား ဤနည္းဤပုံ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေလာဟု ကတိသစၥာျပဳခိုင္းျခင္းပင္ျဖစ္၏။ က်မ္းက်ိန္ဆိုေစျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုနဳိင္ေပ၏။ ဤဘိသိတ္စာတမ္းအက်ယ္ကို ဓည၀တီအေရးေတာ္ပုံႏွင့္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ ပရပိုက္အမွတ္-၁၁၂၀ (ရခိုင္ ရာဇ၀င္) တြင္ၾကည့္ရႈနဳိင္ပါသည္။ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ မာဃေဒ၀လကၤာသစ္တြင္ မာဃေဒ၀မင္းႀကီး ဘိသိတ္ခံယူပုံကို စပ္ဆိုရာ၌ ဤစာတမ္းကိုမွီျငမ္း၍ စပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳသူ ဥပေဒမဖ်က္ႏွင့္
သကၠရာဇ္ ၆၄၅-ခုႏွစ္တြင္ နန္းတက္ေသာ မင္းထီးဘုရင္တရားေစာင့္ထိန္းပုံ လူတိုင္းလိုလို သိဟိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မင္းထီးဘုရင္သည္ နန္းေတာ္တိုင္၌ ထုံးတို႕မိသူ၏ လက္ၫႈိးကိုျဖတ္မည္ဟု အမိန္႕ထုတ္ထားခသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ထုံးသုတ္သူမွာ သူကိုယ္တိုင္ျဖစ္နိန္ရကား သံလ်က္ကိုဆြဲ လွ်က္ မိမိ၏ညာလက္ၫႈိးကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပိုင္းျဖတ္လိုက္လီသည္။

မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ဤသို႕ေျဖာင့္မွန္ျပတ္သားစြာ တရားေစာင့္ထိန္းျပသျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားဇာအတြက္ေၾကာင့္္ တရားမေစာင့္ဘဲနိန္နဳိင္ပါအံ့နည္း။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာေဖၚခ်မ္မာ (Dr. Forchummer) က ရခိုင္သမိုင္းဆိုေသာေဆာင္းပါးတြင္ ခ်ီးက်ဴးေရးသားထားလီသည္။ မင္းထီးသည္ ရာထူးခန္းထားရာတြင္ အနီးအ၀ီးရီြးေတာ္မမူ။ ပညာအေလ်ာက္ သူေကာင္းျပဳေတာ္မူ၏ဟု သမိုင္းဆရာ႐ို႕မွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။

ရခိုင္မင္းဆက္တြင္မင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားဟိေရပိုင္ မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ားလည္းဟိခသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၆၃၈-ခုႏွစ္ သီရိသုဓမၼမင္းကို မိဖုရားနတ္သွ်င္မယ္ ႏွင့္ ေလာင္းၾကက္ၿမဳိ႕စားကုသလအမတ္ (င/ကုသလအမတ္)႐ို႕ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံၿပီးေနာက္ ကုသလသည္ နရပတိႀကီးအမည္ျဖင့္နန္းတက္သည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ေအာ့ႏွလုံးနာၾကသည္။ မဟာသက္ေတာ္ရွည္အမတ္ႀကီး ငလက္ရုံးသည္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ၿပီး ရဟန္း၀တ္လားလီသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၁၃၅ (ခရစ္-၁၇၇၃)-ခုတြင္ နန္းတက္လာေသာစႏၵသုမနမင္းသည္လည္း တရားမေစာင့္ေသာမင္းျဖစ္၏။ အမတ္ႀကီးပိုးေရႊ ဦးေဆာင္၍ ျပည္သူျပည္သား႐ို႕ပုန္ကန္ၾကသည္။ မင္းကိုဖမ္းမိလွ်င္ ကြပ္မ်က္ၿပီး အေလာင္းကို ရီတြင္ေမွ်ာလိုက္ၾကသည္။

ျပည္သူ႕တရား ျပည္သူစီရင္-
သကၠရာဇ္ ၇၅၆-ခု(ေအဒီ-၁၃၉၄)တြင္နန္းတက္ေသာ ရာဇသူမင္း(ေခၚ) ၀ရဓမၼရာဇာ(မင္းထီးသား)လက္ထက္၌ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႕ေတာ္စာတမ္း မွာ အလြန္ထူးျခားေသာလကၡဏာကိုေဆာင္နိန္ပါသည္။ ထိုအမိန္႔ေတာ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ေရွးမင္းမ်ားလက္ထက္က ၿမိဳ႕စား၊ ရြာစား၊ သူႀကီး ကစ၍ခန္႕ထားျခင္းခံရသူ႐ို႕သည္ သားစဥ္ျမီးဆက္ ထမ္းရြက္စားသုံးခြင့္ရလီသည္။ အခြန္အထုတ္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသည္သား႐ို႕သည္ အိမ္ႀကီးလွ်င္ တႏွစ္ ၅-သျပာပီးရ၏။ အိမ္ငယ္လွ်င္ ၂-သျပာခြဲပီးရ၏။ ကုန္သည္ ပြဲစား အစို႕ခြန္သား႐ို႕သည္ အိမ္ႀကီးလွ်င္ ဆယ္သျပာ၊ အိမ္ငယ္လွ်င္ ငါးသျပာပီးေဆာင္ၾကရ၏။

ေတာင္ယာအရပ္မွ ေတာင္ယာျဖင့္အသက္မီြးသူ႐ို႕သည္ ဓါးတစင္း ယာတခင္းလွ်င္ သုံးသျပာစီ ပီးေဆာင္ၾကရ၏။ မင္းမႈထမ္း ၀င္းသား၊ ဒိုင္းသားမွစ၍ ရီခပ္၊ အမုန္႔လံုး သူမ်ားမွာ အခြန္အထုပ္ေငြ မပီးၾကရေခ်။ မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ မိဖုရား၊ မွဴးမတ္႐ို႕သည္ မိမိ႐ို႕အားပီးအပ္ထားေသာသူမ်ားကိုသာ အစီအပါးခိုင္းစီခြင့္ရသည္။ အျခားသူမ်ားကို ကပ္ခို၊ ကပၸါးအျဖစ္လက္မခံရ။ ေရွးမင္းအဆက္ဆက္ ခန္႕ထားသူမ်ားကိုသာ သုံးရမည္ဟု အမိန္႕ျပန္ေတာ္မူ၏။

ၿမိဳ႕ျပင္ေလးရပ္တြင္ တရားမ႑ပ္ (တရားရုံး) ေလးခုကို ေရွးနည္းအတိုင္းေဆာက္လုပ္ထားရမည္။ မ႑ပ္တခုလွ်င္ ျပည္စိုးႀကီးတဦးႏွင့္ တရားေဆြ တဦး႐ို႕က ရုံးထိုင္တရားစစ္ၾကသည္။ ျပည္စိုးႀကီးဆိုသူမွာ ၿမဳိ႕၀န္ရာထူးႏွင့္ ခတ္ဆင္ဆင္တူသည္။ တရားေဆြဆိုသူမွာ လူထဲမွရီြးေကာက္ တင္ ေျမွာက္သူျဖစ္ၿပီး အဂုေခတ္ ရုံးသဟာယႏွင့္တူဟန္ဟိပါသည္။ ယင္းတရားရုံးမ်ားသည္ လက္ေရာက္ႏႈတ္လြန္၊ ျမီမႈ၊ ေငြမႈ၊ အိမ္မႈစေသာ ရာဇ ၀တ္မႈ ႏွင့္ တရားမ,မႈမ်ားကိုစီရင္ရသည္။ အမႈၿပီးျပယ္လွ်င္ အမႈႀကီးငယ္ကိုေထာက္၍ ငါးသျပာတန္သည္၊ ႏွစ္သျပာတန္သည္ကို စီရင္သူ႐ို႕ခံယူသုံး စားစီ။ မင္းရာခိုးထူးဆို၍ မကုန္မက်စီႏွင့္ဟု အမိန္႕ထုတ္ထားသည္။

အယူခံရုံးမ်ား-
တရားေဆြႏွင့္ ျပည္စိုးႀကီး႐ို႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေၾကနပ္လွ်င္ အမတ္တရားသူႀကီး ေလးဦးထံ အယူခံ၀င္ရသည္။ အမတ္တရားသူႀကီးေလးဦး၏ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ကိုမေၾကနပ္လွ်င္ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံသို႕အယူခံ၀င္ရသည္။ မင္းႀကီးသည္ မဟာသက္ေတာ္ရွည္သုခမိန္အမတ္ႀကီးႏွင့္တိုင္ပင္၍ အဆုံးအ ျဖတ္ပီးေတာ္မူသည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အျမင့္ဆုံးရုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အမတ္ႀကီးမဟာပညာေက်ာ္ျဖတ္ထုံးဆိုသည္မွာ ဤသို႕ဘုရင္ထံ တက္လာေသာအမႈမ်ားကို စီရင္ဆုံးျဖတ္ထားျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

အမႈစစ္ေဆးပုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခိုးမႈ၊ ယိုးမႈမ်ားမွာလည္း ရုိက္ပုတ္ေထာင္းသတ္၍ မစစ္မမိန္းစီႏွင့္၊ ပညာျဖင့္သာေပၚေအာင္စစ္ရမည္ဟု အမိန္႕ထုတ္ထားလီသည္။ ဤတရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ေနာက္မင္းမ်ားလက္ထက္တြင္လည္း အစဥ္တစိုက္ဆက္၍ က်င့္သုံးလားသည္ကို တြိ႕ရသည္။

တိုင္းႀကီး ၁၂-တိုင္း-
ေ၀သာလီေခတ္မွစ၍ ရခိုင္ျပည္ကို တိုင္းႀကီး ၁၂-တိုင္းခြဲ၍ ၿမဳိ႕စား၊ ရြာစားမ်ား ခန္႕အပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခသည္။
(၁) နာဂသွ် ႏၱတိုင္း - အာသံနယ္ႏွင့္စပ္လွ်က္ဟိေသာ နယ္ျမီ။
(၂) မဟိ ံသကတိုင္း- နာဂသွ် ႏၱတိုင္းႏွင့္ ေရာင္ျဖဴနယ္အၾကားဟိနယ္ျမီ။
(၃) ကမၼရူအဆိုင္း- ေရာင္ျဖဴနယ္။
(၄) ဖလံတိုင္း- ဖလံေထာင္။
(၅) သက္တိုင္း- သက္ေထာင္။
(၆) ဘိုမင္းတိုင္း- ဘိုမင္းေထာင္။
(၇) ဘုညာႀကီးတိုင္း- ဘဂၤလား ၁၂ၿမဳိ႕။
(၈) ဥႆလင္းတိုင္း- ပလက္၀ ခ်င္းေတာင္ကုန္းေဒသ။
(၉) ရကၡပူရတိုင္း- ျမစ္ႀကီးေလးသြယ္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ။
(၁၀) ရမၼာပူရတိုင္း- ရမ္းျဗဲနယ္ေတာင္ရုိးအထိေဒသ။
(၁၁) ေမဃ၀တီတိုင္း- မာန္ေအာင္ကၽြန္းႏွင့္ကၽြန္းရံမ်ား။
(၁၂) ဒြါရာ၀တီတိုင္း- သံတြဲနဂရစ္ ေမာ္တင္စြန္းအထိနယ္ျမီ႐ို႕ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလား ၁၂-ၿမဳိ႕ႏွင့္ သံတြဲနယ္႐ို႕ကို မင္းညီမင္းသား စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသူမ်ားကို ခန္႕ထားေလ့ဟိသည္။ မင္းရာဇာႀကီးလက္ထက္ သံလ်င္ကိုပိုင္ဆိုင္ခရာ ဒီဘရစ္တိုကို သားေတာ္မင္းခေမာင္းႏွင့္တြဲ၍ ဘုရင္ခံခန္႕ထားခသည္။ ဒီဘရစ္တိုက အေကာက္ၾကံ၍ မင္းခေမာင္းကို ဖမ္းဆီးၿပီးပုန္ကန္ျခားနားခသည္။

အေနာက္တရုိးတြင္ဟိေသာ ဖလံေထာင္၊ သက္ေထာင္၊ ဘိုမင္းေထာင္စေသာ နယ္ျမီမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ားသည္ လက္ေအာက္ခံမင္းငယ္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဟိၾကသည္။ ထီးျဖဴႏွင့္မကိုဋ္သရဖူေဆာင္းခြင့္ရၾကသည္။ ေျခာက္လတႀကိမ္၊ တႏွစ္တႀကိမ္စသည္ျဖင့္ ဘုရင့္ညီလာခံသို႕တက္ၾကရသည္။ ဆက္သျမဲအခြန္ဘ႑ာဆက္ရသည္။ စစ္သားမ်ားလိုသည့္အခါ စစ္သားစုေဆာင္းပီးရသည္။ အေသးအဖြဲအမႈမ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ဟိသည္။ သီ ဒဏ္အမိန္႕ကို ဘုရင္မွလြဲ၍ မည္သူကမွ်မပီးနဳိင္။ ဘုရင့္သားေတာ္ပင္ မပီးနဳိင္ေခ်။ ဘုရင္က အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ဘုရင္၏နားမ်က္စိဆိုေသာ သူလွ်ိဳမ်ားလႊတ္ထားသည္။ လက္ေအာက္ခံၿမိဳ႕စားနယ္စား႐ို႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္အစီရင္ခံရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ပုံမွန္ညီလာခံမ်ားက်င့္ပသည့္အျပင္၊ အ၀ီးေရာက္ဘုရင္ခံႏွင့္ၿမိဳ႕စားမ်ား တက္ေရာက္ရေသာ အထူးညီလာခံမ်ားဟိလီသည္။

ဓမၼသတ္က်မ္းမ်ား-
ရခိုင္ျပည္တြင္ အိႏၵိယမွရဟိေသာ မနဳဓမၼသတ္က်မ္းႏွင့္ ရာဇနီတိက်မ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္။ ရာဇနီတိက်မ္းကိုမွီ၍ ရာဇပ်ဳိ႕ဆိုေသာ မင္းက်င့္၀တ္ပ်ဳိ႕တ ေစာင္ကို မဟာသက္ေတာ္ရွည္အမတ္ႀကီးတဦးက ျပဳစုခသည္။ ယင္းပ်ဳိ႕တြင္ “ျပည္ႀကီး၀န္ကို အိုးတန္ဆန္ခပ္၊ မင္းက်င့္၀တ္ႏွင့္၊ ေလွ်ာက္ပတ္သင့္စြာ၊ စီရင္ရာသည္။” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ေရေျမသနင္း (ရီၿမီသနင္း)၊ မင္းတို႕က်င့္သုံး(မင္း႐ို႕က်င့္သံုး)၊ ေရွးထုံးမသုန္၊ ရာဇဂုဏ္ျမတ္၊ န၀ရတ္ကိုးခိုင္၊ မ႑ဳိင္မပ်က္၊ မင္းလက္နက္တည့္၊ ေ၀၀က္စိတ္ျဖာ (ဝီဝက္စိတ္ျဖာ)၊ မလိမၼာျငား၊ သူမိုင္သားကို၊ မွား၍ျပည္ရွင္(မွား၍ျပည္သွ်င္)၊ သူေကာင္းတင္လွ်က္၊ တိုင္းခြင္ခရုိင္၊ အပိုင္ကံေကၽြး၊ မင္းခြင့္ေပး၍ (မင္းခြင့္ပီး၍) ၊ မွဴးေရးမတ္ရာ၊ ႏွင္းအပ္ပါ မူ၊ ပဇာက်ဳိးရွိ(ပဇာက်ဳိးဟိ)၊ ႏြမ္းရိသတၱ၀ါ၊ ၿမဳိ႕ရြာတုန္လႈပ္၊ မင္းက်ဳိးယုတ္၏။ စက္ဆုပ္သဖြယ္၊ ပ်က္ရယ္တ ႏၱဳ၊ ျပည္မႈရႈပ္ေထြး (ျပည္မႈယႈပ္ထြီး)၊ တိုင္းေ၀းတပါး (တိုင္းဝီးတပါး)၊ စကားမတည္၊ အရွည္မ ေကာင္း၊ ဗူးေတာင္းပမာ၊ မိစၧာငွက္ဆိုး၊ လင္ေကာင္ပိုးသို႕၊ ဆိုရုိးတခ်က္၊ ႂကြက္ႏွင့္ေႁမြတူ (ၾကြက္ႏွင့္ၿမြီတူ)၊ သူ႕မူမေဖ်ာက္၊ ေမ်ာက္ႏွင့္ေျမေခြး (ေမ်ာက္ႏွင့္ၿမိဳင္ခြီး)၊ ဆိုေရးတသီး၊ က်ီးႏွင့္စက္ တူ၊ အမူယုတ္သြမ္း၊ သူကန္းအၾကံ၊ ေလာဘလွ်ံသည္၊ မင္းထံနီးစပ္ မသုံးအပ္။” စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။

မင္းဘာႀကီးလက္ထက္တြင္ ဆရာျမ၀ါသည္ အဂၢမုနိဆရာေတာ္ႏွင့္တိုင္ပင္၍ မနဳဓမၼသတ္က်မ္းကိုအျခီခံလ်က္ ေရႊမ်ဥ္းဓမၼသတ္က်မ္းကို ေရးသည္။ ထို ေနာက္ တိုင္း၁၂-တိုင္းမွ ပညာသွ်င္မ်ား နန္းေတာ္သို႕ပင့္ဖိတ္ၿပီး ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြး ျဖည့္စြက္စီသည္။ ထိုသို႕ျပဳျပင္ၿပီးမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းသည္။

ေရွးဓမၼသတ္က်မ္းမ်ားမွားယြင္းနိန္လွ်င္ ပ်င္ဆင္ဆုံးျဖတ္သည့္ထုံးမ်ားဟိပါသည္။ တရံေရာအခါ မိုးစည္းကၽြန္း(ယခု ရနံရွာဖီြနိန္ရာ) မွ သဌီးခြန္သာ ႀကီးသီလြန္၍ ပဌမဇနီးမွ သားငါးေယာက္၊ ဒုတိယဇနီးမွ သမီးႏွစ္ေယာက္ အမြီလုၾကရာ ျပည္စိုးႀကီးရုံး၊ အမတ္တရားသူႀကီး ေလးဦးရုံး႐ို႕တြင္ မၿပီး ျပတ္ဘဲ ဘုရင့္ထံတက္လာခသည္။ မဟာပညာေက်ာ္အား ဆုံးျဖတ္ခိုင္းရာ မဟာပညာေက်ာ္က တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ေရွးဓမၼသတ္မ်ားအတိုင္းအမီြနိမ့္ ျမင့္ခြဲယူစီဟု စီရင္သည္မွာ မသင့္။

အခ်ဳိ႕ဓမၼသတ္မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ဟုဆိုကာ မယားၿပိဳင္မွေပါက္ဖြားေသာ သားသမီးမ်ားကို အညီအမွ်၀ီယူ စီလီသည္။ အဂုေခတ္စီရင္ထုံးမ်ား၏ ေရွးျပီးဟုဆိုရမေလာက္ပင္။ [မနဳက်ယ္ဓမၼသတ္က်မ္း၊ ရိခ်တ္ဆင္ဘာသာျပန္မူ၊ အဂၤလိပ္တဖက္-ျမန္မာတ ဖက္] ကို ဟံသာ၀တီတိုက္မွ မရုိက္ႏွိပ္မွီ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၀-ျပည့္ခန္႕က “Aracan Press”၊ စစ္ေတြတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ခသည္။
ေရွးေခတ္ ရခိုင္ျပည္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရခိုင္ျပည္တြင္ ကာလအတန္ၾကာေအာင္ နိန္ထိုင္ခၿပီး ရခိုင္ျပည္အေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားေရးသားခေသာ ေမာ္ရစ္ေကာလစ္က “ထိုအခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ ျပည့္စုံလုံေလာက္ပါသည္။(စနစ္က်ပါသည္။) ထိုအခ်ိန္မ်ဳိးကတည္ဟိျမဲျဖစ္ေသာ လတ္ပီးလတ္ယူမကင္းေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တရားဥပေဒကိုလက္ကိုင္ထားသည္။ လူ႐ို႕၏အသက္စည္းစိမ္မွာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ လုံႁခုံမႈဟိပါသည္ဟု မွတ္ ခ်က္ခ်ခသည္။

(ယစ္မ်ဳိးဓမၼာရုံ။ ေရႊတိဂုံဘုရား ဓမၼာရုံ၌ ဦးသာၫြန္႕ ေဟာေျပာေသာစာတမ္း။)


(ဂနိန္႔ရခိုင္ျပည္ဘေလာ့မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။