“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းပြဲေရာက္ဖူးလာ

ျပိဳင္ေလာင္းဟုေျပာလွ်င္ ငရို.ရခိုင္သားတိ ရီကိုျပီးျမင္ကတ္လိမ့္မည္။ အဂုအကြ်န္ ရီြးမည္.ျပိဳင္ေလာင္းအေၾကာင္းသည္ ရီတြင္ျပိဳင္ျခင္းမဟုတ္၊ ကုန္ထက္တြင္ ထထူးဆဆန္း ျပိဳင္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အကြ်န္ဘ၀တသက္တြင္ တစ္ခါရာ ျမင္ဖူးပါသည္။ အကြ်န္အသက္ ၁၂ အရြယ္ခန္. ျဖစ္သည္။ ေပါက္ေတာတြင္ လည္ရိုးေတာ္ဓာတ္ ေဇတီ ပြဲက်င့္ပသည္။ထိုဘုရားပြဲကို
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င့္ပ၍စည္ေလ့ကေကာင္းစည္ပါသည္။လူေပါင္းေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲကတ္ပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွု အဖံုးဖံုး၊ အက၊ အားကစား၊ ခရမ္းသီး
ဇာတ္ ယင္းပိုင္အစံုပါသည္။ အကြ်န္ယင္းျပိဳင္ေလာင္းအၾကာင္း အသက္ ၁၂ အရြယ္ခန္. ျဖစ္၍ လံုးစိပတ္စိ မမွတ္မိပါ။ယေကေလ့မွတ္မိသေလာက္တင္ျပလားပါမည္။ ယင္းကုန္းျပိဳင္ေလာင္း
ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ ပုတ္အဆိုး၊ ဖ်ာ(၀ါ) ရိုင္လိပ္အဆိုးတိကို ေလာင္းပံုပိုင္ ဓားနန္.ပိုင္းျဖတ္ပံုေဖာ္ရသည္။ အားေကာင္းေမာင္းသန္၊ ဖ်တ္လတ္ေသာ ေလွေလာ္သားတိ ေဘးတဖတ္ တခ်က္
တြင္ ထိုပံုေဖာ္ထားေသာ ပုတ္အဆိုး၊ ဖ်ာ(၀ါ) ရိုင္လိပ္အဆိုးတကိုိ ၀ါး(၀ါ) အသား(သစ္သား) ဒဂံုတိႏွင့္ ပူးခ်ဳိင္ရသည္။ ဒဂံုကြင္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အကြာအ၀ီး ၁ ေပ ၇ လက္မေလာက္
အကြာတြင္ဟိသည္။ ေလာင္းေလ်ာ္သားမ်ား သည္ ဒဂံုကြင္းတိ အလယ္တြင္ ရပ္လွ်က္ အနိန္ထားဟိျပီး ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းအား ခိုင္မာေရၾကိဳးတိႏွင့္ပက္ခံုးတြင္ ထမ္းထားရပါသည္။
ေလာင္းတစ္ေလာင္းတြင္ဦးေရ ၁၅ ေယက္ မွ ၁၇ ေယာက္ထိပါ၀င္မည္ဟုထင္ပါသည္။ အ၀ီးကၾကည့္မည္ဆိုပါ အလြန္လွပခန္.ျငားေသာ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းၾကီးကိုျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပိဳင္ေလာင္း
၏ အျပင္ဘက္နံတိကိုလည္းပန္းခ်ီတိႏွင့္အလွေဖာ္ထားပါသည္။ေလာင္းေလွာင္းသားမ်ားအနိန္ထားမွာ ရီ ျပိဳင္ေလာင္းပိုင္ တတူတူျဖစ္သည္။ ေလာင္းေလွာ္သားမ်ား သူရို.၏ ေလွာ္တက္တိကို
အားမွန္အျပည့္ျဖင့္ကိုင္ထားကတ္သည္။ ျပိဴင္ပြဲ၀င္ အသင္းမ်ားသည္ တာမထြက္မွီ တစင္းႏွင့္တစင္းျပိဳင္တူရပ္လွ်က္ ဒိုင္လူၾကီး အခ်က္ပီး ပလီသံကို ေစာင့္ကတ္ရသည္။ရီျပိဳင္ေလာင္းႏွင့္စည္ကမ္းတိ
တတူျဖစ္ပါသည္။ ပလီအခ်က္ပီးသံၾကားလ်ွင္ၾကားခ်င္း ပန္းတိုင္ကိုအယင္ဆံုးေရာက္ရန္ တက္တိကိုေလွာ္လ်က္ ျပိဳင္တူ ျပီးကတ္ရပါသည္။ ေဒျပိဳင္ပြဲၾကည့္ရသည္မွာ ရယ္ဖို.၊ေပ်ာ္ဖို.ေကာင္း
ေရပိုင္ အားပါဖို.လည္းကေကာင္း ေကာင္းပါသည္။ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းသည္ ရီျပိဳင္ေလာင္းထက္ အဆတစ္ရာေလာက္ ခက္ခ့ဲ သိမ္ေမြ.မည္ဟုအကြ်န္ထင္ပါသည္။ ကုန္းျပိဳင္ ေလာင္းတြင္
အတိုင္ေဖာက္ ကေကာင္းညီရန္လိုအပ္ျပီး၊ ေလာင္းေလွာ္သားအခ်င္းခ်င္း အဟုန္တတူ ျပီးရန္ကေကာင္းအေရးၾကီးပါသည္။ မဟုတ္ပါက တစင္းလံုး ဂျဂမ္းျပိဳ လဲက်မည္ျဖစ္သည္။
ပန္းတိုင္သို. စျဗီး( ျပီး) ရာတြင္ ေလွာ္တက္တိကိုလည္း တပါတည္းေလွာ္ရပါသည္။ ယင့္ခ်င့္သည္ balance ျဖစ္ဖို.တြက္ကေကာင္းခက္ခ့ဲေသာအလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အကြ်န္ ရီြ.(ရိွ) မွာပင္
တခ်ဳိ.ေသာ ေလာင္းမ်ား ဂျဂမ္းျပိဳ လဲက်ကတ္ပါသည္။အကြ်န္သည္ အေခ် ဘာသာ ဘာ၀ အေလ်ာက္ အအူပိန္ေအာင္ရယ္မိပါသည္။ အသင္း သသင္းႏွင့္ သသင္းလည္း မနာ နာေအာင္း
သံက်ပ္တိ ထိုးကတ္ပါသည္။ ရခိုင္ရိုးရာကုန္ျပိဳင္းေလာင္းျပိဳင္ပြဲ မ်ိဳး သည္ ကမၻာ့ မည္သည္.နိန္ရာ မွာ တိြႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ျပည္တြင္လည္းေပ်ာက္ ကြယ္လားယာဟုထင္ပါသည္။
ယင္းပိုင္ ခ်စ္ဖို.ေကာင္းရ ၊သိမ္ေမြ.နက္နဲေသာ ရခိုင္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမုွအမီြႏွစ္မ်ားအား ထိမ္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ကတ္ပါရန္ ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုးၾကိဳးပမ္းကတ္စီခ်င္ပါသသည္။

(ရခိုင္ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းပြဲအေၾကာင္းသည္ ေဒစာတိုေခ် တပိုဒ္ျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။ အကြ်န္မွတ္မိသေလာက္တင္ျပျခင္ျဖစ္ပါသည္။ သိေရလူဆက္ရီြးကတ္စီခ်င္ပါသည္။)

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)


(ဘုရင္မာရယုဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။