“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

သံေယာဇိုင္

ေအပုိင္ အားလပ္ရက္တိဆုိေက အိပ္ယာက စေကေခ် ေနာက္က်မွ ထေစာ္ အက်င္႔ပုိင္ ၿဖစ္နီယာ..အိပ္ယာမွာ အီေဆးၿငိမ္လုိ႔ နီနာ ကုိယ္႔ပါးက အေၾကာင္းေခ်တိကုိ စဥ္းစားလုိက္ ၊ ေမေမ ၊ ဘာဘာကိုဆုိလည္း ပုိလုိ႔ သတိရေရ.. ကုိယ္႔အိမ္မွာယာ ဆုိေဂ အစာေလာက္ေကာင္းဖုိ႔လုိ႔ အေတြးတိနက္ပ..ေယၿပီးေက ဘေလာ႔အေၾကာင္းကုိ စိတ္က ေရာက္လားခေရ..မီြးရပ္ၿမီကုိ စဥ္းစားေဂ ဥမၼာရုိ႔ ၿမိန္း(ေၿမး)တိအေပၚမွာ သံေယာဇိုင္ၾကီးၿပီး ေစာင္႔ေရွာက္ပီးခေရ ဖုိးဖုိးကုိ ေကာင္းသတိရမိေရ..တစ္ေယာက္ပါးမွာ တစ္ေယာက္ထားဟိေရ သံေယာဇိုင္ဆုိေစာ္ မိဖနက္ သားသမီးတိမွာယာဟိေစာ္မဟုတ္ပါ..။

ဖုိးဖုိးဂ ဥမၼာ အဖုိးအရင္းမဟုတ္ပါ..အဖုိးတ၀မ္းကြဲယာ ေတာ္ပါေရ..ဖုိးဖုိး( ဘာဘာ အဖ) ညီတ၀မ္းကြဲပါ.. ေယလည္း ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမတိ အေပၚမွာ ထားေရ ဖုိးဖုိး သံေယာဇုိင္ၾကိဳးက အဖုိးအရင္းတိထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိပါသိမ္႔ေေရ.. ဖုိးဖုိးကုိ သတိရေရဆုိ စိတ္တခုနက္ ေအပုိစ္႔ကုိ ရီးဖုိ႔ေစာ္ပါယာ.. ဖုိးဖုိးဂ အဂုဆုိေဂ အသက္ ၇၀ေက်ာ္နီပါယာ..အသက္နန္႔ အတူ အုိမင္းေရ ဇရာ လကၡဏာတိလည္း ဖုိးဖုိးပါးမွာ နီရာ ယူနီဂတ္ယာ.. ေယလည္း ဥမၼာ မီြးရပ္ေၿမမွာ တကုိယ္တည္း နိန္နီတုန္းသိမ္႔ယာ.. အေဖာ္မဟိ အထီးက်န္ႏွာ နိန္စာပါ..သံေယာဇဥ္ ထားရဖုိ႔ေစာ္ကုိ ေၾကာက္လုိ႔ မယားေတာင္ ယူခေစာ္ မဟုတ္ပါ.. တကုိယ္တည္း ဂုထိ လူပ်ိဳၾကီး ဘ၀နန္႔ နိန္နီေစာ္ပါ..ဘာဘာရို႔ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမတိမွာ ဆုိေက ဘာဘာက ညီအငယ္ဆုံးပါ.. ဘာဘာကုိ ခ်စ္လုိ႔ ဘာဘာနိန္ေရ ရြာမွာနီနာ ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမတိကုိ ထိန္းေက်ာင္းလုိ႔ နိန္လာေစာ္ပါ..။

ဖုိးဖုိးဂ အရပ္ေကာင္းရွည္ပါေရ..ရြာကလူတိဂ ဖုိးဖုိး ခတန္ရွည္ (အဖုိး ခတန္ရွည္) လုိ႔ ယာေခၚဂတ္ပါေရ.. ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမတိေတာ႔ ဖုိးဖုိး လုိ႔ ယာေခၚေရ.. သတိတရနန္႔ ေၿပာၿဖစ္ဂတ္ေရ ဆုိခါေတာ႔ “ငါရုိ႔ အဖုိး ခတန္ရွည္ တစ္ေယာက္ နီေကာင္းလားမသိ ၊ အစာလုပ္ နီမသိလုိ႔” ေၿပာၿဖစ္ေရ.. ဥမၼာရုိ႔ ေတာမွာ နီခေရ အိမ္နားမွာ ‘အိမ္’ ( အိမ္အခင္းကုိ သစ္ေခ် မေဟာက္တေဟာက္နက္ စီနာ ၊ အုန္းမုိး ၊ ၀ါးဓရံ ကာထားေစာ္ အိမ္ )လုိ႔ယာ ေခၚဆုိႏုိင္ေသာ တဲသာသာေခ်ယာ အိမ္ တလုံးေဆာက္နာ နီေစာ္ပါ..ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမ အငယ္ေခ်ခါ ေယ႔အိမ္ ထက္မွာယာ ၿပီးဂတ္ေတ ေသးဂတ္ေတ ဆုိေဂ အိမ္ဂ လွဳပ္တုပ္တုပ္ ၊ ယုိင္တိယိုင္တုိင္နက္္ပါယာ..ေယ႔အိမ္မွာ ဖုိးဖုိးပုိင္ဆုိင္ေရ ပစၥည္းဆုိဟာလည္း မ်ားမ်ားစားစား မဟိပါ..ဘုရားစင္ေခ်တစင္ ၊ အိပ္ေရ အိပ္ယာေခ် တစ္ယာ ၊ “ေဆာင္းဒူ” လုိ႔ေခၚေရ သစ္သားနက္ လုပ္ထားစာ ဗီဒုိ( တခုခုကုိ လားေဂ ဟိေရ ပစၥည္း အားလုံးကုိ ထည္႔ခႏုိင္ေရ ဗီဒုိ)တလုံး ၊ ခ်က္စားေရ အုိး (ႏွစ္လုံး ၊ သုံးလုံးေလာက္) ၊ ထမင္း စားဖုိ႔ “ဟင္းစား” (တစ္လုံး ၊ ႏွစ္လုံး ) ၊ “ေလာင္ဗြမ္း” (တစ္ခ်ပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ပ္) ၊ ေသာက္ရီ ၊ သုံးရီ အတြက္ ရီအုိးခြက္ ႏွစ္လုံးဟိေရ..ရီခ်ိဳးေစာ္က်ေဂ တခုတည္းယာဟိေရ ရီကန္မွာ လားခ်ိဳးဂတ္ေယ..။

ဥမၼာ အငယ္ေခ်ခါဂ အသက္မြီး၀မ္းေၾကာင္း အတြက္ ေတာင္ေခ် ၊ ပုတ္ေခ် ၊ ပလုံးေခ်တိ ယက္လုပ္ ေရာင္းခ်နာ နီလာေစာ္ပါ.. ေယ႔ေတာင္ေခ်တိ ယက္လုပ္ဖုိ႔ ၀ါးနန္႔ ၾကိမ္ကုိ အသုံးၿပဳရေရ..ယက္ၿပီးစာ ေတာင္ ၊ ပုတ္ ၊ပလုံး တိကုိ စပါး ၊ ဆန္ ၊ ေဖသာတိနန္႔ ေရာင္းေရ.. ဥမၼာ အငယ္ေခ်ခါဆုိေဂ ေယ႔ေတာင္းတိကုိ ယက္ဖုိ႔ နီး ထုိးရင္း ဥမၼာကုိ လည္း ရင္ခြင္ထဲမွာ ထည္႔ထားေရ.. ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမတိမွာ ဥမၼာဂ အၾကီးဆုံးၿဖစ္လုိ႔ ဖုိးဖုိး ထိန္းေက်ာင္းလုိ႔ ဖုိးဖုိး လက္မွာ ၾကီးလာေရ ဆုိေက ပုိမွန္ပါေရ.. ေမေမ ၊ ဘာဘာရုိ႕မွာ လယ္အလုပ္လုပ္ဂတ္ေရ လူတိၿဖစ္လုိ႔ သုံးရာသီလုံး အားေရလုိ႔ ကုိ မဟိႏုိင္ပါ..ဖုိးဖုိးဂ တကုိယ္တည္းၿဖစ္ေရ တြယ္တာစရာ မဟိေရ လူဆုိခါ အားးနိန္ေရ ဆုိေဂ တၿခားရြာတိကုိ လားနာ “ဖဲဂဇတ္” ေရ.. အရက္ေသာက္ေစာ္ကုိေတာ႔ ေကာင္းၾကိဳက္ပုံ မရ.. “ဖဲဂဇတ္” ေစာ္ဂေတာ႔ ေကာင္းေကာင္းၾကိဳက္ပုံရပါေရ.. အားတုိင္းကုိ ရြာဇုိင္ ေလ်ာက္လုိ႔ ရထားေရ ေဖသာေခ်တိနန္႔ “ဖဲဂဇတ္” ဖုိ႔လားေရ.. ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမတိ မြီးၿပီးခါမွ စေကေလ်ာ႔လားခေရ..။

ေယၿပီးေဂ ရြာတိဓေလ႔အေလ်ာက္ အသားဆုိေရ “ၾကက္သား ၊ ၀က္သား ၊ အမဲသား” ရုိ႔ဂ တစ္ခါ စားရဖုိ႔ ေကာင္းေကာင္း ခက္ခဲပါေရ.. ရြာဇုိင္ေလ်ွာက္လုိ႔ လားနီေရ ဖုိးဖုိးဂ ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမ အတြက္ ၀ယ္လာနာ ခ်က္ေကြ်းတတ္ေရ.. ဖုိးဖုိးဂ ယင္းပုိင္ “ဖဲဂဇတ္” အလုပ္ကုိ ေမေမဂ မၾကိဳက္လုိ႔ တခါတလီဆုိေဂ ဥမၼာရုိ႔ ကုိ မရြက္ရ.. အိမ္နားကုိပင္ မလာရခါတိဟိေရ.. အေစ႔ေကတိကုိ အငယ္ေခ်ခါဂပင္ အက်င္႔ဆုိးတိ ကူးဖုိ႔ ေၾကာက္လုိ႔ပါ.. ေယ႔ပုိင္ အခါရုိ႕မွာ ဆုိေဂ ဖုိးဖုိးလည္း တရက္ေလာက္ေတာ႔ မလာပဲ နီေရ .. ေယလည္း ေနာက္တရက္ဆုိေဂ ဖုိးဖုိးဂ ေမေမ အစာအခ်ိန္ကုိ လယ္ၿပင္ကုိ လားဖုိ႔ေယာင္လုိ႔ ေခ်ာင္းနီယာ .. ေမေမ လယ္ၿပင္လားေဂ ဥမၼာကုိ ပုခက္ထဲမွာ ထည္႔နာ သိပ္ပုိက္ခေရ..တေအာင္႔ၾကာလုိ႔ ငုိသံၾကားေရ ဆုိေဂ လာယာ .. ဥမၼာရုိ႕ အိမ္ကုိ..ေယၿပီးေဂ ဥမၼာကုိ တရက္လုံးစီ ထိန္းလုိ႔နီနိန္ခေစာ္ပါ..ေယ႔ပုိင္း ေမေမနန္႔ ဖုိးဖုိးဂ စကားမ်ားနီက်..ဖုိးဖုိးဂလည္း ေအတသက္လည္း ဥမၼာရုိ႕ အိမ္နားကို မလာ ဆုိနာပ. . ဖုိးဖုိးဂ ရြာဂ လူတိယာ ယင္းပုိင္းေၿပာဖုိ႔ ဆုိေဂ ေနာက္ခါ စကားေၿပာလီဖုိ႔ကုိ မေၿပာေဂ႔..လွည္႔လုိ႔ပင္ၾကည္႔လီဖုိ႔ေစာ္ မဟုတ္ယာ..ဖုိးဖုိးနီေရ ၿခံထဲမွာ ခ်ဥ္ေဘာင္္ခင္း ၊ ပဲသီးစင္ ၊ ပိန္းခင္းနန္႔ တၿခား အပင္တိစုိက္လုိ႔ဟိေရ .. ေယ႔အပင္တိကုိယာ ဖုိးဖုိး မဟိခါ ရြာဂလူတိဂ ခူးေရ ၊ ဆြတ္ေရ ဆုိစာကုိ ဟိဖုိ႔ဆုိေဂ တစ္ရြာလုံးကုိ “လေဂ်” ေခၚေတာင္းစာမ်ိဳးပါ.. ေယ႔ဟာကုိ ေၾကာက္လုိ႔ ရြာဂ လူတိမွာ စားစရာ မဟိ ၊ ဖုိးဖိုးၿခံဂစာကုိ လုိခ်င္ေရ ဆုိေဂ ဖုိးဖုိးဟိခါ ေတာင္းရေရ..ေယလုိ႔ ဖုိးဖုိးကုိ ရြာဂ လူတိဂ “လူဂြစာ” လုိယာ သတ္မွတ္ဂတ္ပါေရ..။

ရြာဂ လူတိဂ ဖုိးဖုိးကုိ “လူဂြစာ” လုိ႔ သတ္မွတ္ေဂလည္း ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွဖုိ႔ေတာ႔ ေက်းဇူးရွင္ပါ.. ဖုိးဖိုးမွာ တခါတလီ ထမင္းစား နီရင္းနန္႔လည္း ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ထိန္းရခါတိဟိေရ.. ေယ႔ခါရုိ႕ဆုိေဂ ဥမၼာဂ ၿငိမ္လုိ႔နီေဂလည္း ဥမၼာေမာင္ဂ အၿငိမ္မနီ..ထမင္းစားေရ ခုံထက္မွာယာနီေရ.. ယင္းသူကုိ ထမင္းလည္း ခြံံ႕ရသိမ္႔ေရ .. မၿခီီေဂ ခုံထက္မွာ ဟိေရ ဟင္းစားတိကုိ ေက်ာက္ခ်သိမ္႔ေရ.. ဟင္းတိေမွာက္က် ၊ စားနီေရ ဟင္းခြက္တိ ကြဲက်နန္႔ .. ေယေဂေတာင္မွ ရီနာယာ နီေယ ဖုိးဖုိးပါ..အဂုခါရုိ႕ ေယ႔အေၾကာင္းတိကုိ လူတေယာက္ ဖုိးဖုိးပါးကုိ အလည္ေရာက္လုိ႔ ၿပန္ေၿပာရဖုိ႔ ဆုိေဂ တၿပံဳးၿပံဳးနန္႔ ‘ေမာင္ၾကီး အငယ္ေခ်ခါ မယ္ေသပုိင္ ၊ ပုေခ် အငယ္ေခ်ခါ မယ္၀ါပုိင္’ ဆုိနာ ေၿပာလုိ႔ကုိ မဆုံးႏုိင္ပါ.. ဥမၼာ ေမာင္အငယ္ဆုံးၿဖစ္ေရ “သားသား (ညီပုေခ် ဖုိးဖုိးေခၚေစာ္)” ကုိက် ဖုိးဖုိး ေကာင္းမထိန္းခရပါ..။

ဥမၼာရုိ႕ ၿမိဳ႕ကုိ ေၿပာင္းဖုိ႔က်ခါ ၿမိဳ႔ကုိ မလုိက္ခ်င္ဆုိနာ ငုိခ်င္ခ်င္ မ်က္ႏွာနက္ က်န္ခေရ ဖုိးဖုိး.. အဂုပိုင္း စာရီနီရင္းနန္႔ေတာင္ ဖုိးဖုိးကုိ ဥမၼာေကာင္းေကာင္း သတိရမိပါေရ.. ဥမၼာရုိ႕ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ၿပီး ဖုိးဖုိး တေယာက္ အရူးတပုိင္းပုိင္ နိန္မေပ်ာ္ေရ အၿဖစ္ေခ်တိကုိ ၾကားရပါေရ..” ရြာဂ လူတိဂ ၿဖစ္ၿဖစ္ ဖုိးဖုိး စားပစီလုိ႔ အသားေခ်ဘာေခ် (၀က္သား။ ၾကက္သား) လားပီးေဂ ၊ ရြာတရြာ လားလုိ႔ ရခေဂ “ငါတစ္ေယာက္တည္း မစား၀့ံ ၊ ငါ႔ ၿမိန္းေခ်တိ မဟိဘဲနက္” ဆုိနာ ငုိေရဆုိစာတိ.. မ်က္ရည္ တစီစီက်လုိ႔ပါ..ၿခံထဲက ငွက္ေပ်ာသီးပင္ တခုိင္မွည္႔ ပစီ ငွက္ေပ်ာသီးခုိင္း၊ ပိန္းခင္းဂ ပိန္းဥတိ ၊ ဇီးသီးမွည္႔ခ်ိန္ ၊ သစ္ခြပြင္႔ခ်ိန္ ဆုိေဂ မုိးလင္းဂပင္ လားနာ ေကာက္ရေရ ဇီးသီး ၊ သစ္ခြပြင္႔တိကုိ အေၿခာက္လွမ္းလုိ႔ ဇီးသီးေၿခာက္ ၊ သစ္ခြပြင္႔ ေၿခာက္တိကုိ ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမစားဖုိ႔ ၿမိဳ႕ကုိ အေရာက္ထည္႔ပီးပါေရ.. ၿမိဳ႔ကုိယာ တခါလာဖုိ႔ဆုိေဂလည္း ကန္ေဂၚမကန္ပါ စားစရာတိ ရွာလုိ႔ယူလာစာပါ.. ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမတိ စားဂတ္ေရဆုိေစာ္ကုိ ၿမင္ေဂပင္ ဖုိးဖုိးမွာ ေပ်ာ္လုိ႔ မဆုံးပါ..ေယလည္း ၿမိဳ႕ကုိ တေခါက္ေရာက္ဖုိ႕ ခက္ခဲေရ.. ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမတိ ႏီြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္လုိ႔ ၿပန္လားေဂလည္း ဖုိးဖုိးမွာ ေပ်ာ္လုိ႔ မဆုံးပါ..ဖုိးဖုိးပါးမွာယာ စားလုိ႔ နိန္စီခ်င္ေရ.. ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမတိဂလည္း “ဘဂ်ီး” (ဘာဘာ အစ္ကုိ အၾကီးဆုံး) ယင္းအိမ္မွာယာ နိန္ဂတ္ဆုိေဂ ဖုိးဖုိးဂ ေကာင္းသေဘာ မက်ခ်င္ပါ..။

ဥမၼာ ေမာင္ေခ် ႏွစ္ေယာက္ကုိ ရွင္ၿပဳခါဆုိေဂ ေတာမွာယာ အမ်ိဳးမ်ားေရ ဥမၼာရုိ႕အဖုိ႔ ေတာဂ လူတိကုိ “ဘုတ္” ႏွစ္စီးနန္႔ ရွင္ၿပဳပြဲ အမီွေရာက္ေအာင္လာဖုိ႔ စီစဥ္ထားေရ..ေယခါေရ “ငါ႔ၿမိန္းတိကုိ ရွင္ၿပဳဖုိ႔ေစာ္ ငါလားရဖုိ႔ဆုိနာ” ၿမိဳ႕ကုိ ယူလာေရ စားစရာတိ တပုံနန္႔ ဖုိးဖုိး တေယာက္ ဒုကၡေရာက္နီခပါသိမ္႔ေရ.. ဘုတ္တစီးကုိ ေမေမရုိ႕ မိဖ ၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမနန္႔ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြတိ အားလုံးလုိက္လုိ႔ရေအာင္ဆုိ ရြာနားဂရြာတိဂ လူတိလည္း အဆင္ေၿပေအာင္ဆုိနာ ဆိပ္ကမ္းတခုမွာ ကပ္ထားေရ.. ေနာက္တစီးကုိ က်ေဂ ဘာဘာရုိ႕ မိဖ ၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမနန္႔ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြတိ အားလုံးလုိက္လုိ႔ရေအာင္ဆိုနာ ရြာနားဂရြာတိဂ လူတိလည္း အဆင္ေၿပေအာင္ဆုိနာ ဆိပ္ကမ္းတခုမွာ ကပ္ထားေရ..ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုနန္႔ တစ္ခု ၿခီက်င္ ၂ နာရီခြဲေလာက္ ေလ်ာက္ရပါေရ..ဘုတ္ထြက္ဖုိ႔ အခ်ိန္တိ္ဂ အတူတူပါယာ..”ဖ်ား” အတက္အက်နက္ကုိ ေစာင္႔နာ ထြက္လာဖုိ႔ေစာ္ပါ.. ညစာဖက္ ၉ နာရီနက္ ၁၀နာရီၾကားကုိ အေရာက္လုိ႔ ေၿပာထားေစာ္ပါ..ေယ႔ေစာ္ကုိ ေမေမရုိ႕ ရြာဖက္ဂ ဆိပ္ကမ္းကုိ ညနိန္ေဇာင္ ၅ နာရီေလာက္ဂပင္ ေရာက္နီပါေရ.. ေစာင္႔ပုိက္စာ အခ်ိန္ၾကာလာလုိ႔လည္း လူတေယာက္လည္း မေတြ႔ဆုိခါ ဖုိးဖုိးဂ “ေအဆိပ္ဂ ဘုတ္ထြက္လားယာ ငါ႔ကုိ မေခၚခ ၊ ေနာက္တဆိပ္ဂ ဘုတ္ကုိ မွီေအာင္လုိက္ရဖုိ႔” ဆုိနာ မ်ားၿပားေရ စားစရာတိကုိ လွမ္းမွာ ေတြ႔ေရ တုတ္တေခ်ာင္းကုိ “ဆုိင္းထမ္း” ပုိင္လုပ္နာ ထမ္းလုိ႔လာပါ..။

အၾကာၾကီးလာၿပီးလုိ႔ ေအဖက္ကုိ ဆိပ္ကမ္းကုိ ေရာက္ခါ ေစာင္႔နိန္ပါယာ .. ေယေကေတာင္ ေအဖက္ဆိပ္ဂ လုိက္ဂဖုိ႔ လူတိ အရိပ္အေယာင္ကုိ မၿမင္ရဆုိခါ “ဘုတ္ႏွစ္စီးစလုံး ငါ႔ကုိ မေစာင္႔ခဂတ္ ၊ တသက္မွာ ငါ႔ၿမိန္းတိ ရွင္ၿပဳေစာ္ေတာင္ ငါ မလားႏုိင္ ၊ မေရာက္ ” ဆုိနာ အထုပ္တိကုိ ေဘးမွာ ပုံနာ ငုိယာငုိနီလီယာ .. ဆိပ္ကုိ အရင္ဆင္းလားေရ ရြာသား တခ်ိဳ႕က ေတြ႔လုိ႔ “အဖုိး အစာၿဖစ္လုိ႔ ငုိနီပါေရာင္” ဆုိခါမွ အၿဖစ္စုံကုိ သိရပါေရ..။

အဂုဆုိေဂ ဖုိးဖုိး အသက္လည္းၾကီးပါလာယာ..ရြာမွာ ဆုိေက တေယာက္္တည္း နီေစာ္ၿဖစ္လုိ႔ အစားအေသာက္ ဆင္းရဲလုိ႔ ၿမိဳ႕မွာလာနီပါ ဆုိေကလည္း ေတာမွာ တသက္လုံး အနိန္က်လာလုိ႔ ၿမိဳ႕မွာ လာနာ မနိန္ႏုိင္္ပါ..ၿမိဳ႕ကုိ အလည္လာေတာင္ တပတ္ ေယေလာက္ယာ နိန္ပါေရ.. ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမတိလည္း အိမ္နက္ အ၀ီးေရာက္နီဂတ္လုိ႔လည္း ပါပါေရ..အသက္ၾကီးလားေရ ဖုိးဖုိး စားေရး အတြက္ကေတာ႔ ဘာဘာဂ ၿဖည္႔စီးပီးထားေရ.. ေမေမေတာကုိ တေခါက္လားခီေရ .. ဖုိးဖုိး အရင္း(ဘာဘာ အဖ) မွာ ကထိန္ခင္းလုိ႔ .. ေယ႔မွာ ဖုိးဖုိးကုိ ေတြ႔ေဂ ဥမၼာတတ္ႏုိင္ေလာက္ ကန္ေတာ႔ဖုိ႔ ေဖသာပုိ႔ပီးလုိက္ေရ .. ေမေမဂ ဖုိးဖုိးကုိ ပီးၿပီးေဂ အမ်ိဳးတိဂ ဖုိးဖုိးကုိ မီးဂတ္ပါေရ..” အဖုိးမွာ အဖုိးခ်စ္ေရ ၿမိန္းမပါးဂ ေဖသာတိရေက အစာလုပ္ဖုိ႔ ပါေယာင္လုိ႔ ?” “အစာလုပ္ဖုိ႔ေယာင္ ငါေဂၚ အသက္ၾကီးနီရာ” ဆုိနာ ေယ႔ေဖသာတိနက္ ၊ ေမေမပီးပုိက္ခေရ ဥမၼာ နန္႔ ေမာင္ေရ ဓါတ္ပုံကုိ အိတ္ထည္႔မွာ ထည္႔နာ လားနီပါေရ..။

ေမေမဂ ဖုိးဖုိးကုိ ၿမိန္းတိနန္႔ လူမေတြ႔ရလည္း ဖုန္းတာဘဲ ေၿပာရပစီဆုိနာ ၿမိဳ႕ကုိေခၚလုိ႔ ၿမိဳ႔ကုိ တေခါက္ေရာက္လာပါသိမ္႔ေရ .. ဖုိးဖုိး ေရာက္နိန္ခါဂ ဖုိးဖုိးကုိ နိန္႔တုိင္း ဖုန္းဆက္ပါေရ.. ဖုိးဖုိးဂ ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္ပုံရပါေရ.. ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမ ဖုန္းဆက္ဖုိ႔ ဆုိနာ အခါတုိင္း ၿမိဳ႕ကုိ လာပုိင္ တၿခား အမ်ိဳးအိမ္ကိုလည္း မလားဘဲနက္ ဖုန္းနားမွာယာ ေစာင္႔နီပါေရ..ဖုန္းသံ ၾကားေဂ ဥမၼာရုိ႕းပါးဂ ဖုန္းလုိ႔ ထင္လုိ႔ ထမင္းစားနီေဂေတာင္ ဆက္မစား ေစာင္႔နီယာပါ..ေမေမေၿပာလုိ႔ ဥမၼာစိတ္မေကာင္းၿဖစ္မိေရ..ဖုိးဖုိးၿပန္လားခါ ဖုိးဖုိးဖုိ႔ ကန္ေတာ႔ေရ ေဖသာ နန္႔ စားစရာတိ ၀ယ္ထည္႔ပီးလုိက္ေရ.. ဖုိးဖုိးနန္႔ မေတြ႔ေစာ္ ႏွစ္တိၾကာလားခပါယာ .. ပေဇာင္ပုိင္ပင္ ၀ီးနီပစီ ဖုိးဖုိးကုိ ဥမၼာတတ္ႏုိင္ေရ နီးလမ္းဂ ဖုိးဖုိး တခါၿပန္နာ ေက်းဇူးသိတတ္လားပါဖုိ႔..။

ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမတိ အေပၚမွာ သံေယာဇဥ္ထားေရ ဖုိးဖုိး ၊ စားစရာေခ်ပင္ တခုရပစီ တစ္ေယာက္တည္း မစားဘဲနန္႔ ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမနန္႔ အတူတူစားယာ စားေရ ဖုိးဖုိး ၊ ဥမၼာရုိ႕ ေမာင္ႏွမ အေစ႔ေကေခ်ခါပင္ ထိန္းေက်ာင္းလာေရ ဖုိးဖုိး.. ဥမၼာ ဖုိးဖုိး ကုိ သတိရလုိ႔ ေအပုိစ္႔ေခ်ကုိ ရီးစာၿဖစ္လုိ႔ ဖတ္ပီးဂတ္ေရ လူတိကုိ ေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ..က်န္းမာခ်မ္းသာ ဂတ္ပါစီ..။


(ေက်ာက္ျဖဴသူေခ်ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။