“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

မြီးရပ္ၿမီ

ရခုိင္ၿပည္နယ္မွာ အမ္းၿမိဳ႔နယ္ အပုိင္ ‘သၿပဳခ်ိဳင္’ လုိ႔ေခၚေရ ကြ်န္းေခ်မွာ ရြာေခ်တိ အမ်ားၾကီးဟိပါေရ။ ယင္းမွာ ‘ကာရီၾကီးေတာင္ ‘လုိ႔ ေခၚေရ ရြာေခ်တရြာဟိပါေရ။ ေတာင္ေခ်တလုံးထက္မွာ ရြာတည္ပနာ အိမ္ေဆာက္နိန္ဂတ္ေစာ္ပါ။ ယင္းရြာေခ်မွာ အိမ္ၿခီ (၃၀)ေက်ာ္ ၀န္းက်င္ေလာက္ရာဟိပါေရ။ ဥမၼာ ႐ို႕အိမ္လည္း တအိမ္ အပါအ၀င္ပါ။

အဂုခါေတာ႔ အိမ္ၿခီစေကေခ် တုိးလားပါယာ။ ဥမၼာ႐ို႕နိန္ခေရ အခ်ိန္ခါက ရြာမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမဟိပါသိိမ့္။ အဂုေတာ႔ခါ ရြာမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေခ်တေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေခ်တေက်ာင္း ဟိလားခပါယာ။ ယင္းသတင္းတိကုိ ၿမိဳ႕ေရာက္မွ ၾကားရေစာ္ပါ။ ေနာက္ႏွစ္တိ ႏီြရာသီေက်ာင္းပိတ္လုိ႔ အလည္ၿပန္လားခါၿမင္ရလုိ႔ ေကာင္း၀မ္းသာမိပါေရ။ ဆက္သြယ္ေရးဆုိစာလည္း အၾကီးအက်ယ္ ခက္ခဲပါေရ။ နီေရ ရြာတိကုိ ၿခီက်င္လားလုိ႔ရေစာ္ကလြဲေက ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ဖူးေရလူ မဟိေစာ္ပုိင္ပါရာ။
ရြာသူ၊ရြာသားတိ အဓိက အသက္မြီး ၀မ္းေၾကာင္း ကလယ္လုပ္စားဂတ္ပါေရ။ လယ္အလုပ္ကုိရာ အားထားနီရေရ၊ မိုးရာသီမွာ မုိးရီၾကီးလုိ႔ စပါးပ်ိဳးခင္းတိ၊ ပ်ိဳးစိုက္ထားေစာ္တိ ရီၿမဳပ္လားေရဆုိေက အိမ္တုိင္းယာ။ ယင္းလူ႐ို႕မွာ စပါးပုိေရလူတိပါးမွာ ခ်ီးငွားပနာ စားရပါေရ။ ေဆာင္းရာသီ ဆုိေက စပါးပင္တိ ေရြ၀ါေရာင္ တ၀င္း၀င္းနန္႔္ မွည္႔လာဂတ္ယာဆုိေက ရြာသူ၊ရြာသားတိမွာ ေပ်ာ္မဆုံး တၿပံဳးၿပံဳးနန္႔။ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ဆုိေက ရိတ္လူကရိတ္၊ သိမ္းေရလူတိကသိမ္းနန္႔ ၿမင္ကြင္းတိက လွပနီေရ။ ရိတ္ၿပီး စပါးတိကုိ ‘မေအာင္ပုံ’ ေရလုိ႔ေခၚေရ။ စပါးလွဳိင္းတိကုိ ပုံဂတ္ေစာ္ပါ။ ၿပီးေက ႏြားခ်ီးနန႔္ အေခ်ာကုိင္ထားေရ လယ္စြက္ အလြတ္တခုမွာ ယင္းစပါးလွဳိင္းတိကုိပုံေရ။ ‘တလင္းလွည့္’ ေရလုိ႔ေခၚပါေရ။ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကုိ ၾကိဳးနန္႔ေရွ႕က ကုိင္ဆြဲၿပီးေက ႏြားနန္႔ စပါးတိကို တက္နင္းခုိင္းေစာ္ပါ။ စပါးေခြ်ေစာ္ပါ၊ ယင္းပုိင္ခါရို႔ဆုိေက ကုိယ္႔မွာလွည္႔ခါ ရြာဂ လူတိကုိဖိတ္ၿပီး ေကာက္ညွင္းေပါင္း ေကြ်းပါေရ။ လူမ်ားမွာ လုပ္ေကလည္း ကုိယ္ရုိ႔ကုိ ဖိတ္ေရ။ ယင္းေစာ္uေတာ့ခါ ရြာတိမွာလုပ္ေရ အေလ႔တခုပါ။

ဥမၼာရုိ႕အစိိေကတိကေတာ႔ခါ ေကာင္းေပ်ာ္ေရ။ စာ႐ြီးယင္းနန္႔ေတာင္္ ကုိယ့္ဘားကုိ တေခါက္ၿပန္လားပလိုက္ခ်င္ေရ။ ေကာက္ညွင္းေပါင္း စားဖုိ႔ပါ။ စပါးရေက ဆန္ၿဖစ္ေအာင္ၾကိတ္ရပါသိေရ။ စပါးၾကိတ္စက္ မဟိလုိ႔ ၾကိတ္ဆုံနန္႔ၾကိတ္ကတ္ရပါေရ။ မုိးရာသီစာ အတြက္ စပါးၾကိတ္ဖုိ႔က်ေဂ ရြာကလူတိစုပနာ စပါးၾကိတ္စက္ ငွားၿပီးေဂ ၾကိတ္ကတ္ရပါေရ။ ၾကိတ္ၿပီးရလာဆန္က ‘လုံးတိ’ လုိ႔ေခၚေရ။ ထမင္းခ်က္လုိ႔ရေရ အဆင္႔မဟုတ္ပါသိမ့္။ ဆန္ကုိ ဖြတ္ရပါသိေရ။ ဖြတ္ေရ ဆုိေစာ္လည္း ဆန္ဖြတ္စက္္ မဟိပါ။ ဥမၼာရို႔ ရြာက ႐ြာသူ၊ရြာသားတိအဖုိ႔ ‘ဆုံ’ နန္႔’က်ဥ္ေပြ႔’ (က်မြိ႔) ကုိရာသုံးရေရ။ မိသားစုမ်ားေရ အိမ္သားတိဆုိ နိန္႔တုိင္းဆန္ဖြတ္ရေရ။ လ,ပ သာေရ ညည့္တိဆုိေက အိမ္ေ႐ွ႕ တခုမွာစုလုိ႔ ဆန္ဖြတ္ကတ္ေစာ္လည္း ေတာသဘာ၀အေလ်ာက္ ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းပါေရ။ အဂုထိဟိနီသိမ့္ေရ ေတာဓေလ႔ တခုပါရာ။ ေယၿပီးေက ရြာသူ၊ရြာသားတိမွာ ေသာက္ရီ၊ သံုးရီအတြက္လည္း ေတာင္တေတာင္ေလာက္ ေက်ာ္ပနာလားမွ ေရာက္ေရ ရီကန္ တကန္ရာဟိေရ။ ႏီြရာသီဆုိေက ယင္းကန္မွာ ရီကုန္လားခေက ရြာမွာ ရီကုန္လားေစာ္အၿဖစ္မ်ိဳးလည္းဟိပါေရ။ ယင္းပုိင္ဆုိေဂ ၿခီက်င္ နာရီၿပတ္ၾကာေရ ခရီးကုိလားရေရ။


တၿခားရြာတိက ရြာလူၾကီးကုိ ေၿပာပနာ ရီခတ္ဂတ္ရေရ။ အဂုထိ ယင္း ပိုင္ပါသိမ့္။ ရီကန္ တကန္တည္းနန္႔ သုံးနိန္ဂတ္တုန္းပါ။ အစားအစာကေတာ့ခါ ေတာသဘာ၀ အေလ်ာက္ လယ္ထြန္ၿပီးေက ေခ်ာင္းေခ်၊ၿမစ္ေခ်တိမွာ ငါးေခ်၊ပုဇြန္ေခ်၊ကဏန္းေခ်တိ ရွာလုိ႔စားဂတ္ေရ။ ပုိက ၊ကြန္ ၊ယက္ေသ့ရုိ႔ကုိ အသုံးၿပဳဂတ္ေရ။ အသီးအရြက္က အိမ္နားမွာ ဘူးစင္၊ ဖရုံစင္ ၊ၿဂန္႔(ၿဂင့္)ခါးသီးစင္ ၊ သခြားသီးစင္ ၊ ခရမ္းခင္း ၊ ငရုပ္ခင္းေခ်တိ စိုက္ထားဂတ္ေရ။ ေတာင္မွာ လားပနာရွာရေရ ဟင္းတိလည္းဟိေရ။ ရာသီေပၚ မွဳိ၊ သေဘၤာညြန္႔၊ ေကာက္ေကာက္ညြန္႔၊ ပဒပ္စာ ္ဟိသည္႐ို႕ပါ။ ရြာသူ၊သားတိမွာ တီဗြီ၊ ဗီြဒီယို ဆုိေစာ္ၿမင္ဖူးဖုိ႔ဂါး ေ၀လာ၀ီး။ ယေကေလ့ တခါေတာ့ခါ ၾကည္႔ဖူးလုိက္ေရ။ “ဘာဘာ”နန္႔ “ဘဂ်ီး”မွာ ဗီြဒီယို တလုံး၀ယ္လုိ႔ ရြာတိကုိ လည္ပနာ လုိက္ၿပပါေရခါ ရြာနားက ေဘာလုံးကြင္းပိုင္ ကြင္းၿပင္တိမွာ ဖ်ာနန္႔ကာပနာ ရုံသေဘာၿပပါေရ။ ဥမၼာ နိန္ေရရြာမွာ ေဘာလုံးကြင္းလုိ႔ သတ္သတ္မဟိပါ။ ဥမၼာရို႔အိမ္က ရြာေအဖက္အစမွာ။ ေယၿပီးေက လယ္ကြင္းၿပင္တိ။ ယင္းမွာ စပါးသိမ္းၿပီးေက လူငယ္တိ ေဘာလုံး ေက်ာက္ဂတ္ေတ။ ဥမၼာရုိ႔ ယင္းခါက ဗီြဒီယို ၾကည္႔ဖူးလုိ႔ ေကာင္းေပ်ာ္ေရ။ ၿမိဳ႔လုိ႔ေခၚေရ ေက်ာက္ၿဖဴ ၊ အမ္း ၊ တပ္ေတာင္ ေတာင္ မေရာက္ဖူးေရ လူတိအဖုိ႔ ရန္ကုန္ဆုိစာ ၾကားရာ ၾကားဖူးေစာ္ကုိ။ ေရာက္ဖူးခ်င္သိမ့္ေရ။ ဗီြဒီယုိမွာ တခါၿမင္ဖူးေစာ္နန႔္။ စေကေခ်ၾကီးလာခါမွ ရြာနားက ‘စည္ေတာင္ကေလး’ ဆုိေရရြာမွာ လားၾကည္႔ရေရ။ ယင္းေစာ္ေတာင္မွ ႏြီရာသီ နန႔္ ေဆာင္းရာသီဆုိေက လယ္ကြင္းၿပင္ကုိ ၿဖတ္လားရေရ။ ၂၅ မိနစ္ေလာက္ လားရခရီးပါ။ မုိးရာသီ ဆုိေကေတာ့ခါ အလားနည္းဂတ္ေရ။ လယ္ကြင္းတိမွာ စပါးစုိက္ထားေရခါ လားရလာရခက္ခဲေရ။ ယင္းရြာကုိ ေရာက္ဖုိ႔ ေတာင္ ၂ေတာင္ေလာက္ကုိေက်ာ္လုိ႔ ေတာင္လမ္းခရီးက လားရလုိ႔ပါ။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မဟိေရ ဥမၼာရုိ႔ရြာသားတိအဖုိ႔ ရြာနန႔္နီးေရ ‘စည္ေတာင္ကေလး’ နန္႔ ‘ အေမြပုံ’(အမြီပံု) ဆုိေရ ရြာတိက ေက်ာင္းတိကုိလားပနာ အလွဴ ဒါနလုပ္ကတ္ရပါေရ။ ရွင္ၿပဳဖုိ႔ ၊ ဥပုသ္ သီတင္းယူဖုိ႔ ဆုိေကလည္း ယင္းရြာတိကုိလားပနာ ေကာင္းမွဳလုပ္ရပါေရ။ စာသင္ေက်ာင္းေတာင္မွ မဟိေရ ဥမၼာရို႔ရြာမွာ စာသင္ဖုိ႔ ဆရာ ၊ဆရာမ ဆုိေစာ္လည္း မဟိပါ။ ၀ီးလံေခါင္းပါးေရ နိန္ရာၿဖစ္လုိ႔ လာပနာစာသင္ၿပပီခ်င္ေရ ဆရာ၊ ဆရာမဆုိေစာ္ ေကာင္းရွားပါေရ။ စာသင္ခ်င္ေရ အစိေကတိ ရြာကအိမ္တအိမ္မွာ စုပနာစာသင္ခရေရ။ စာလာၿပဖုိ႔ ဆရာ ၊ဆရာမတိကို တၿခားရြာတိက စပါးပီးလုိ႔၊ ေဖသာပီးလုိ႔ငွါးရေရ။ ယင္းဆရာ၊ ဆရာမက ဥမၼာရို႔ရြာက အိမ္တအိမ္မွာ အိမ္နိန္ အိမ္စား စာသင္ပီးပါေရ။ ယင္းပုိင္ လာၿပေရ ဆရာ ၊ ဆရာမကုိယာ ငွါးလုိ႔ မရဆုိေက ေကာင္းအခက္ၾကံဳပါေရ။ ဥမၼာဆုိေက ယင္းရြာေခ်မွာ ေလးတန္းထိတက္ဖူးခပါေရ။ ေလးတန္းလုိ႔ အမည္ခံ စာေမးပြဲ ေအာင္ခေစာ္ရာပါ။ ‘ကၾကီး၊ခေခြး’ ကုိေတာင္ စာလုံးေပါင္းမွန္ေအာင္ မရီးတတ္ေရ အၿဖစ္တိရာ။ ဥမၼာၾကဳံခရပါေရ။ စာလာၿပဖုိ႔ ဆရာ ၊ ဆရာမ မဟိလုိ႔ သူငယ္တန္း၊ တစ္တန္း ၊ ႏွစ္တန္းရုိ႔ကုိ ရြာက ဆယ္တန္းကုိ(ခ)နန္႔ ေအာင္လူတေယာက္ကုိၿပခုိင္းရေရ။ ေယၿပီးေက ဥမၼာေလးတန္းေရာက္ခါဆုိေက ဥမၼာနန႔္ ေနာက္ေယာက်္ားေခ်တေယာက္ရာဟိေရ။ သုံးတန္းမွာ ဆုိေက ဥမၼာအစ္မ တ၀မ္းကြဲ တေယာက္ရာ ဟိပါေရ။ တၿခားအတန္းတိက အစိေကတိ အေစာ္ႏွေယာက္ဟိေရဆိုေစာ္ကိုေတာ့ခါ မေၿပာတတ္ပါယာ။ ေက်ာင္းစာလုိ႔ သင္ရပါေကလည္း အၿဖစ္သေဘာရာ။ သုံးတန္းနန႔္ ေလးတန္းကုိ စာၿပဖုိ႔ တၿခားရြာက ဆရာတေယာက္ေစာ္ မုိးရာသီဆုိေက ၂နာရီေလာက္ ခရီးကုိ လာရေရ။ ေတာင္တထပ္နန္႔၊ မိုးရီးၾကီးနိန္႔တိဆုိေက ေခ်ာင္းေခ်တိကုိ ၿဖတ္ထုိးထားေရ တံတားအငယ္ေခ်တိက ရီနက္ၿမဳပ္နီေရ။ ရီတ၀က္စြတ္လုိ႔ရာ လာရေရ။ ယင္းပုိင္ ခရီးကို နိန္႔တုိင္းလာဖုိ႔ဆုိစာ မလြယ္ကူပါ။

ဥမၼာရုိ႔စာသင္ရေရ ရက္ဆုိစာ မဟိသေလာက္ရာ။ တက္ခါတက္ရလုိ႔ မတက္ရရက္ကပုိမ်ားပါေရ။ အစိေကခါဆုိေက စာမသင္ရေဂေကာင္းေရလုိ႔ ထင္ပါေရ၊ ၿမိဳ႔ကုိ ေရာက္ခါမွ အေၾကာင္းသိပါေရ။ ၿမိဳ႔ကုိ ေရာက္လုိ႔ ေက်ာင္းတက္ခါ အေစာ္ေလာက္ အခက္အခဲတိ ဟိေရဆုိအေၾကာင္းကုိ ေနာက္တေခါက္မွ ႐ြီးပါဖုိ႔။ အဂုေတာ႔ခါ ရြာက စာသင္ေက်ာင္းမွာ ေလးတန္းထိတက္လုိ႔ရေရ။ မူလတန္းေက်ာင္းဟိေရ။ ေလးတန္းေအာင္ၿပီးေက ရြာနားက ‘ေက်ာက္ေၿမာင္း’ လုိ႔ေခၚေရ ရြာမွာ လားတက္ရေရ။ လားတက္ေရ အေခ်တိက ခရီးၾကမ္းကုိ ၿဖတ္ပနာလားရေစာ္ပါ။ မုိးရြာ လီၾကီးဆုိေက သိအတုိင္းပါရာ။ အဂုခါေတာ့ခါ ဆယ္တန္းထိ တက္လုိ႔ရနီရာ။ ဆယ္တန္း စာေမးပြဲေၿဖခါက်ေဂ ‘တပ္ေတာင္’ ကုိ ေဖာင္တင္ၿပီးမွ ယင္းကုိလားပနာေၿဖရေရ။

ရြာက အစိေကတိမွာ “ရခုိင္ၿပည္ၾကီးကုိ အေစာ္ပုိင္ သာယာဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ရဖုိ႔၊ သိရဖုိ႔” ဆုိေရ အသိေခ်တိ ဟိဖုိ႔ိကုိ မေၿပာေဂ့.. အဂုအခ်ိန္ထိေတာင္ ယင္းရြာမွာနိန္ပနာ ဆယ္တန္းေအာင္ေရ အစိေက တေယာက္ မဟိပါသိမ့္။ ဆယ္တန္းေအာင္ဖုိ႔ဆုိေစာ္ကလည္း ေအာင္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းဟိေေအာင္ အေၿခခံဟိမွပါရာ။ လူမွဳေရး အသိဆုိေစာ္ အလြန္တရားမွ နည္းပါးဂတ္ပါေရ။ သြန္သင္ဆုံးမဖုိ႔ ဆုိေရလူၾကီးတိက အသိဟိေကလည္း တရက္တရက္ကုိ လယ္လုပ္ယင္းနန္႔ သူရို႔တိ ဘ၀ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားနီရေရ။ အစိေကခါဆုိေက စစ္သား၊ ပုလိပ္တိကုိ မၿမင္ဖူးပါ။ ယင္းလူရို႔တိ ရြာကုိလာလုိ႔ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ရြာကနီပနာ ၿဖတ္လားေစာ္ ၿဖစ္ၿဖစ္ အစိေကတိမွာ ေၾကာက္လုိ႔နီ စရာမဟိ။ ပုန္းနိန္ဂတ္ရေရ။

အဂုခါ ေအအေၾကာင္းအရာေခ်တိကုိ အဂုပုိင္ ႐ြီးယင္းနန္႔ အစိေကခါ ဘ၀အၿဖစ္ေခ်တိကုိ ေကာင္းေကာင္းသတိရမိပါေရ။ ေအအေၾကာင္းရာေခ်တိကုိ ရြီးၿဖစ္ေရ ဆုိေစာ္က ၀ီးလံေခါင္းပါေရ နိန္ရာမွာ နိန္ရေရ ေက်းလက္ေတာရြာလူတိ ပညာေရး အခက္အခဲေခ်တိ ၊ ဗုဒၶ ဘာသင္၀င္တိပင္ၿဖစ္ေကလည္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မဟိလုိ႔ လယ္လုပ္ၿပီးေက အသက္မြီး နိန္ထုိင္ဂတ္ေတ ရြာသူ၊သားတိ တၿခားတရြာကုိလားနာ အလွဴအတန္းလုပ္ရေရ အခက္အခဲေခ်တိ၊ ေတာနီ သဘာ၀ေခ်တိကုိ သိစီခ်င္လုိ႔ ရြီးေစာ္ပါရာ။. ဥမၼာနီခေရရြာေခ်က အစိေကတိ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး အၿမင္တိ တုိးတက္ေအာင္ ၊ လူၾကီး အတြက္ ဘာသာေရး အၿမင္တိ ပုိၿမင္လာေအာင္ တဖက္တလမ္းက တတ္ႏုိင္သေလာက္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီလားပါဖုိ႔။ အားလုံး ကုိယ္စိတ္ ႏွလုံးၿပံဳးေပ်ာ္ဂတ္ပါစီ။


(ေက်ာက္ျဖဴသူေခ်ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။