“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

လက္သည္းၾကားတြင္ အပ္စိုက္၍ တူႏွင့္ ရိုက္ကာ

ျမန္မာကြ်န္ပညာေရး စနစ္ႏွင့္ၾကီးျပင္လာရေသာရခိုင္လူငယ္မ်ားသည္ ရခိုင္ဘုရင္ တိနံမည္ကို မၾကားဖူးေသာ္လည္း ျမန္မာဘုရင္တိ နံမည္ကို အားလံုးၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။ ဘုရင့္ေနာင္၊က်န္စစ္သား၊အေလာင္စည္သူ စသည့္ ျမန္မာမ်ား၏ ေျပာမကုန္ႏိုင္
ေသာျမန္မာသမိုင္း၏ဇာတ္လိုက္ဘုရင္တိကိုရခိုင္အေခ်တိအားလံုး တဇာဇာႏွင့္ က်ီးအာေရပိုင္ အလြတ္က်မွတ္ရျခင္းတိကိုလည္း ၾကံဳဖူးပါလိမ့္မည္။ အဆီအႏွစ္ကင္းမ့ဲနိန္ေသာ ထိုကြ်န္ပညာေရး၏ ျမန္မာသမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ တျခား ျမန္မာတိုင္းရင္းသား
ရို.၏ ၾကီးက်ယ္ခန္႔နားခပံုတိ အားလံုးဖယ္သ်ွားခံထားရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ရို.အမည္နာမမ်ားႏွင့္ ၾကီးက်ယ္မူမ်ားသည္ ရခိုင္အေခ်တိႏွလံုးသားထဲက ဒျမတိုက္ဖယ္သ်ွားခံထားရျပီး၊ ျမန္မာဘုရင္ရို.ပံုရိပ္တိကို တူႏွင့္ရိုက္ပိုင္ရိုက္ထည့္နီသည္မွာ
့ျမန္မာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၏ ရီြးျပစရာမလိုေသာ ပုပ္သိုးနီေသာပင္ကိုယ္စရိုက္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းသို.ေသာ ကြ်န္ပညာေရးအား ရခိုင္လူငယ္ေခ်တိေခါင္းထဲကုိ သြပ္သြင္း၊ ၀ါဒ ျဖန္.ျခင္းတိကို ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ထိရက္ျပတ္လုပ္ေဆာင္လာရာ ရခိုင္လူငယ္တိ
စိတ္တြင္ ျမန္မာကို အထင္ၾကီးစိတ္၊ ျမန္မာျဖစ္ခ်င္ေစာစိတ္မ်ား လြမ္းမိုးျခင္းခံလာရသည္မွာ အျပစ္ေျပာခ်င္စရာ မဟုတ္ပါ။

ေခါင္းစဥ္ကဆိုထားသည္အတိုင္း ျပန္စရေသာ္၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအနိန္ျဖင့္ ဒုတိယတန္းတြင္သင္ၾကားခရေသာ ျမန္မာဘုရင္ ဘုရင့္ေနာင္ ဆိုသူကိုၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။ ဖင္ၾကြတ္စူး စိတ္၀င္စားသည္မွာ ထိုဘုရင့္ေနာင္၏ သူရဲေကာင္းရီြးခ်ယ္ပံုျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာသမိုင့္တြင္ဆိုးထားခသည့္အတိုင္း ဘုရင့္ေနာင္၏သူရဲေကာင္းရီြးခ်ယ္ပံုမွာစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ လက္သည္းၾကားတြင္အပ္စိုက္၍ တူႏွင့္ရိုက္ကာစမ္းသတ္၏။ ေနာက္မတြန္းသူကိုသာ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ရီြးခ်ယ္သည္ ဆို၏။ အေခ်ခါ ဘာသာ၊ ဘ၀အေလ်ာက္ ထို ဘုရင့္ေနာင္၏ သူရဲေကာင္းရြီခ်ယ္ပံုဖတ္မိသည္ႏွင့္ ထိုဘုရင့္ေနာင္ကို လျပာစိုင္ေအာင္ေၾကာက္မိသည္။ ေဒနီရာတြင္ စာဖတ္သူမ်ားကိုမီးခြန္းတစ္ခုမီးခ်င္ပါသည္။ စာဖတ္သူရို. လက္သည္းတြင္ အပ္စိုက္ပနာတူႏွင့္ရိုက္ပံုကို မ်က္စိတြင္
ျမင္ၾကည့္ပါ။ ထိုသို.စဥ္းစားသည္ႏွင့္ပင္ စိတ္ကတြန္.ဆုတ္လားလိမ့္မည္။

လက္သည္းၾကားတြင္အမုန္.ေသ်ွတစ္မႈန္.၀င္ေကေတာင္အလြန္နာၾကင္ေသာေ၀ဒနာကိုခံစားရပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသ်ွင္သည္ ေဒ၀ဒတ္မိုက္၏ လုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ ျခမဦးတြင္ သြီးဦးျမီး နာက်င္ေသာေ၀ဒနာခံစားရေတာ္မႈေသာေၾကာင့္ ဇီ၀ကႏွင့္ဆီးကူးခံေတာ္မႈဖူးပါသည္။လက္သည္းၾကားတြင္အပ္စိုက္၍တူႏွင့္ရိုက္လ်က္ပင္ေနာက္မတြန္.သူသည္သူရဲေကာင္းေတာ့
ခါမျဖစ္ႏိုင္။ ယေကေလ့ စိတ္ေ၀ဒနာသ်ွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖိုေသခ်ာပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ သူရဲေကာင္းရြီးခ်ယ္ဖို.စိတ္ကူးရေသာ ထိုဘုရင့္ေနာင္ဆိုသူျမန္မာဘုရင္သည္လည္းရူသြပ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို.အတြက္
လက္သည္းၾကားတြင္အပ္စိုက္၍တူႏွင့္ရိုက္စရာမလိုေၾကာင့္ကို ဘုစုခရုေခခ်တိေတာင္ သာမန္ဦးေႏွာက္ျဖင့္စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဘုရင္တစ္ပါးလာပါသည္။ ရခိုင္လူငယ္တိ ပါးစ တြင္ရယ္ဘန္းစားနီေသာျမန္မာဘုရင္ က်န္စစ္သားျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားသည္ က်န္စစ္သား အရိဒမာ လွံပုိုင္ဆိုင္ေၾကာင့္ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကားစြာေျပာေလ့ဟိပါသည္။ရခိုင္သမိုင္း၌ အရိဒမာ ပိုင္ဆိုင္
ေသာရခိုင္ဘုရင္တစ္ပါးတည္းမဟုတ္။ မကန္ဟိသည္။ဖင္ၾကြတ္စူး အဂုေျပာျပခ်င္သည္မွာ က်န္စစ္သားမင္း၏ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာသမိုင္းတိကဆိုသည္မွာ က်န္စစ္သားမင္းၾကီးသည္ ဂြ်န္းစစ္သည္ ေလးသိန္းနွင့္ညီမ်ွသည္ဟုဆို၏။ စာဖတ္သူရိူ. မ်က္စိၾဟိ့(ရိွ) တြင္ လူေလးသိန္းကို မ်က္စိျဖင္ျမင္ၾကည့္ပါ။ စာဖတ္သူရို. ရခိုင္ဆံဒရွင္(ဆံေတာ္သ်ွင္) ဘုရားပြဲကုိ ေရာက္ဖူးပါလာ။ လူ ေလးသိန္းဘင္မလာေသာ ထိုပြဲတြင္ ဘုရားဖူးရန္အတြက္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္တိုးတတ္ကတ္ရေသာ အျဖစ္တိၾကံဳဖူးပါလိမ့္မည္။

ေဒနီရာတြင္ လႈေလးသိန္းအားႏွင့္ညီမ်ွသည္ဆိုသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုေလးသိန္း လီႏွင့္မႈတ္ပလိုက္ေကဘင္ ထိုက်န္စစ္သား အ၀ီစိကို ရြင့္လားႏိုင္ပါသည္။ ထိုေလးသိန္းတက္ႏွင္းလို္က္လ်ွင္ က်န္စစ္သား ျပားလားႏိုင္ပါသည္။
ရခိုင္သမိုင္တြင္ဘုရင္၏တန္ခိုးအာဏာ၊စြမ္းအားမ်ားကို ရီြးသားကတ္ရာတြင္ထိုက့ဲသို. ယုတၱိယုတန္ မဟိေသာအရာတိႏွင့္ တင္စားသည္ကုိမတိြရပါ။ ယင္းက့ဲသို႔ လက္ခံႏိုင္စရာမဟိ၊ ယုတၱိယုတန္ နည္းေသာ ျမန္မာသမိုင္မွ ဇာတ္လိုက္မင္းသားထိုျမန္မာဘုရင္
မ်ား၏ စြမ္းအားသတၱိကို ကြ်န္ေတာ္ ဖင္ၾကြတ္စူး ညာဏ္တေထာ္ႏွင့္ေ၀ဖန္ရီြးသားလိုက္ရပါေၾကာင့္....................။

အသိညာဏ္ႏွင့္ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ကတ္ဇီ

ဖင္ၾကြတ္စူး(ရမ္ျဗဲကြ်န္း)


(မင္းဆက္ရခိုင္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။