“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္နည္း

အခန္း (ခ)

သံုးပါဒတစ္စံုစပ္နည္မ်ား

(၁) သံုးပါဒလံုးကာရန္ခ်ိန္ဆက္ေသာ သံုးခ်က္ညီစပ္နည္းမ်ား

--ပထမပါဒ--------------------------ဒုတိယပါဒ----------------------------တတိယပါဒ
---၃------------------------------------၃--------------------------------------၃
သရက္ပင္---------------------------သဇင္ပန္း-----------------------------လွမ္းဆြတ္
---၃------------------------------------၄----------------------------------------၃
ပိုး႐ႊီေတာင္---------------------------ဖိုးေခါင္းလည္းက်ဴး-------------------ေမလည္း႐ူး
---၃-------------------------------------၄---------------------------------------၄
ညီမငယ္------------------------------ေမာင္ငယ္တစ္ခု---------------------တိုင္ပင္ျပဳေရ
က်ီးသႏၱာ-----------------------------ပ်ံကာဝဲေက---------------------------ရမ္းၿဗဲ့ကၽြန္းက
ဝရာဇ္ေတာင္-------------------------ေညာင္ေခါင္းဝက---------------------မိုးကိုတ,လို႔
---၃--------------------------------------၅---------------------------------------၃
လက္မွာဝတ္--------------------------လက္စြပ္ေခ်တေျခ-------------------ေပ်ာက္ခေရ
---၄--------------------------------------၃----------------------------------------၃
အေနာက္ဖေလာင္း-------------------ပင္းဝါေခ်ာင္း--------------------------ရီေကာင္းစီ
----၄--------------------------------------၃----------------------------------------၄
ဝမ္းခဲဝမ္းနာ---------------------------မေထာင္းတာ-------------------------တခါလာလတ္
ကုလားပုဇြန္----------------------------ဆားငငန္------------------------------ၾကာဇံမစား
လက္ကိုေခါင္းတင္----------------------ဖြဲမီးကင္-------------------------------႐ွင္႐ွင္လည္းကၽြီး
---၄----------------------------------------၄------------------------------------------၃
ငွက္ေယာင္က်ီးေယာင္------------------အေတာင္မေပါက္---------------------ပ်ဳိင္မေရာက္
ယိုးဒယားက-----------------------------ၾကက္မဝယ္ခ--------------------------စ်ီးတန္က
စံညွင္းပလီ-------------------------------ပလီစံေက်ာ္---------------------------မႈတ္လို႔ေခၚ
အုန္းပင္ထက္က-------------------------ဘုန္းမင္းငွက္ေခ်----------------------ျမည္လတ္ေတ
အသူ႔ေသွ်ခါ------------------------------ပင္လယ္နားမွာ-----------------------ကစပ္ေဖာ္
တံုးႀကီးေအာက္က-----------------------လိုက္ေျပာက္သေင-------------------ကိုက္လတ္ေတ
----၄------------------------------------------၄----------------------------------------၄
အိမ္ကိုလည္းေရာက္-------------------မိုးလည္းေသာကေက-----------------ေကာက္ကရီေကာက္
ႏွင္းၿမိဳင္ၿမိဳင္ေက------------------------ေတာင္က်ဳိင္ၾကားက------------------ကၽြဲေက်ာင္းလားေရ
ဖခင္ရင္သြီး-----------------------------အမိမြီးေက----------------------------သမီးလွေယ
႐ွိတခြင္ကို------------------------------မီးလွ်င္တိုက္ေမ-----------------------လာလီေရေလ
----၄-----------------------------------------၄----------------------------------------၅
တျပာျပာေက---------------------------လင္းျပာစိုးေက------------------------ၾကာ႐ိုးတံဘက္ေလ
-----၄-----------------------------------------၅---------------------------------------၃
ဘီးဘိုးအိုင္အင္း-------------------------သေပါ့စာပင္ရင္း----------------------ဓားတစင္း
----၅------------------------------------------၃---------------------------------------၂
ပတၱိလိေခ်ာင္းဖ်ား-----------------------မွ်ားတန္းခ်----------------------------ပစ္ခ်
ဒါ႐ွိဖေစာင္းကန္း-------------------------နပူလွန္း------------------------------ဒါန္းေစာင္
-----၅----------------------------------------၃-------------------------------------၄
တဖက္ေကလိမၼာ-------------------------ခြီးပညာ------------------------------လာရာလာလတ္
ေဒါင္းေျပာက္ေကႏွစ္ေကာင္-------------အိုးမွာေလာင္------------------------ကုန္ေအာင္မစား
ထပိန္ခုနစ္ေထာင္------------------------မီးနန္႔ေလာင္-------------------------ျခဳပ္ေစာင္မတပ္
----၅----------------------------------------၄--------------------------------------၅
လင္းကြက္ေခ်စိန္ေဒါင္-------------------နားေဒါင္းေျပာင္ေက-----------------ကုန္ေအာင္နဂါးရစ္
----၆----------------------------------------၃--------------------------------------၄
ပဝါေျပာက္ေခ်လိုင္ခ်ဳိင္-------------------ပန္းကံုးကိုင္--------------------------ကယိုင္ကပါး
----၆-----------------------------------------၄--------------------------------------၃
မကၠလာလည္းတထည္-------------------ေသွ်ာ္လည္းတထံုး-------------------ေနာက္ကဖံုး
----၆------------------------------------------၄-------------------------------------၄
သားလွယေယေမာင္ေသွ်----------------ပုခြက္ေယမွာ--------------------------အိပ္ပါလင့္ေလ


(၂) အလည္တပုိဒ္ညွပ္ေသာ သံုပါဒတစ္စံုလိုင္ျပန္စပ္နည္းမ်ား

ပထမပါဒ--------------------------ဒုတိယပါဒ----------------------------တတိယပါဒ
---၂-----------------------------------၄--------------------------------------၂
ပ်ား-ပ်ား---------------------------(ဇာမွာတည္ေရ)----------------------ပ်ား-ပ်ား
---၄------------------------------------၃--------------------------------------၃
ေမသွ်င္ေျပာေျပာ------------------(ဘုန္းေတာ္ကန္)---------------------ရီခပ္လား
သဲကၽြန္းေခၚကာ-------------------(အဘုေမ)---------------------------ေမာ္ဖ်ားမွာ
---၄------------------------------------၃-------------------------------------၄
မ်ားစြာစုေပါင္း---------------------(ကုန္သည္ဟူ)-----------------------လူအေပါင္းတို႔
----၄------------------------------------၄-------------------------------------၂
ပင္လယ္နားမွာ---------------------(ရီကစပ္ဖို႔)--------------------------လာ-လာ
---၄-------------------------------------၄------------------------------------၃
သခြါးငေၾကာင္---------------------(တညွာတည္းမွာ)-------------------ကိုးလံုးေျပာင္
ေမထြီးလင္မွာ----------------------(နီးမထိုးေက)------------------------ဗကိုးမွာ
တစင္းယူလီ------------------------(ေညာင္ပင္ႀကီးကို)------------------ခြတ္ရစီ
ခြီးကိုလည္းဆီး---------------------(႐ႊီေက်ာက္ဖ်ာမွာ)-------------------အစာပီး
သခြါးသံုးပင္------------------------(ေတာင္ျမင္တိုင္းမွာ)----------------စိုက္တိုင္း႐ွင္
ေမာင္ႀကီးေမာင္ႀကီး---------------(ထန္းပင္ထက္ကို)------------------တက္ပ်ာၿပီး
---၄-------------------------------------၄------------------------------------၄
ၾကာလံပုဆိုး------------------------(အဖ်ားစြန္မွာ)----------------------ငန္းျခည္ထိုးလို႔
ပန္းခံယူငင္-------------------------(လွပုိးဝါမွာ)------------------------ေခါင္းထက္တင္လို႔
လွမသႏၱာ---------------------------(ငြီဖလားနန္႔)----------------------ကြမ္းယာလို႔ပါ
ၾကာညိဳအည္းမ---------------------(စပါးခြန္ကို)------------------------ေတာင္းဖို႔က်ေရ
---၄------------------------------------၄-------------------------------------၅
ႏွမသႏၱာ----------------------------(႐ႊီဖလားနန္႔)------------------------ကြမ္းယာလို႔ပါလာ
ဒဏ္မူဆတ္ဆတ္-------------------(ခ်ဳိင္ေရေလာင္းမွာ)-----------------ႏွစ္ပိုင္းျပတ္လို႔
---၄--------------------------------------၄------------------------------------၆
တေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း-----------(ေမ႐ို႕နီေက)--------------------ေတာင္ထက္ကေသွ်ေက်ာင္းနန္႔
---၅----------------------------------၃--------------------------------------၃
စ်ီးတလင္းလက္စြပ္--------------(လွသႏၱာ)----------------------------စီပ်ာဝတ္
အသူေပပန္ဖို႔--------------------(ပင္းဝါသူ)----------------------------ရန္မ်ဳိးဖို႔
---၅---------------------------------၄--------------------------------------၄
အ႐ြက္ေကသိပ္                    (မွင္းက်ဳိးပင္မွာ)-----------------------ၿခိဳးအိပ္ေတ
အညွာေကေကာင္းျခင္း----------(ယာေတာင္ထက္မွာ)---------------ဝါဂြမ္းခင္းေလ
---၅----------------------------------၄-------------------------------------၅
အဘာႀကီးဝါဝါ---------------(ေတာင္ရင္ကၽြန္းက)------------------ျမင္းစီးလို႔လာယာ
အဘာႀကီးဝါဝါ---------------(ေတာင္ညာလမ္းက)-----------------ျမင္းစီးလို႔လာယာ
----၆---------------------------------၄-----------------------------------၃
မကၠလာေယ႐ိုင္႐ိုင္----------(ႀကိမ္သားဒုတ္ကို)-------------------နေနာင္းကိုင္
အေမလက္ေကာက္သြင္သြင္-(ဇကန္းတိုင္မွာ)---------------------ဆြဲပ်ာငင္
အိုးဗုတ္ေကေသွ်ျဗဳတ္စင္----(ႀကိဳးၾကာဥကို)-----------------------လက္ဝဲတင္
အသူထမင္းေထာင္ေထာင္---(႐ြာေတာ္လံုးမွာ)--------------------ပပန္းေျပာင္
---၆---------------------------------၄---------------------------------၄
ခႀကိဳးေျပာက္ေခ်နီနီ---------(လက္တန္းဖ်ားမွာ)------------------ပိတ္အက်ီနန္႔
---၇-----------------------------------၄---------------------------------၃
အေဝအေဝငတုတ္ေက------(မင္းစပါးကို)------------------------ကၽြဲစားေရ
---၇----------------------------------၄---------------------------------၄
အေဝအေဝျမတ္သာခိုင္-----(မင္းစပါးကို)------------------------ကၽြဲစားေရေဝ

(၃)အစအလယ္ညီ၍ အဆံုးမညီေသာသံုးပါတစ္စံုစပ္နည္းမ်ား

ပထမပါဒ--------------------------ဒုတိယပါဒ------------------တတိယပါဒ
---၃-----------------------------------၃---------------------------၃
ဗူးပြင့္ရံ-----------------------------ၾကာတံဘက္---------------(႐ြက္ခဘိ)
ေဇတဝန္--------------------------ျမတ္မြန္ေက်ာင္း------------(ပန္းတင္ယင့္)
---၃----------------------------------၄-----------------------------၃
ငါးဇၺဴ-------------------------------ငါးခူးစူးေက-----------------(အီးလိမ့္ေမ)
မကၠလာ---------------------------ကြန္ခ်ာထိုးေက-------------(အကြင္းျပတ္)
အိုးဗုတ္ေက-----------------------ခ်က္ေတထမင္း-------------(တစိပ္ခြက္)
အသံေကာင္း---------------------ၿခီေခါင္းဝယ္ခ----------------(စ်ီးတန္းက)
လူေပါင္းစံု------------------------ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က----------------(ေခၚပါခီ)
---၃--------------------------------၄-----------------------------၅
ႏွမျဖဴ----------------------------မိုးသူေခါင္းမွာ----------------(ထိပ္ပန္းေယဆင္လို႔)
---၃--------------------------------၄------------------------------၄
သႀကၤန္ခါ-------------------------ခမ်ာ႐ို႕ကို-------------------(စြပ္ေစာင့္ထည့္ေမ)
ျပဴပင္တိုင္------------------------ၿပိဳင္သေဘၤာမွာ--------------(႐ြက္ညီနန္႔နန္႔)
---၄----------------------------------၃-----------------------------၂
တျပင္ႏွစ္ျပင္---------------------ငါးသွ်ဥ့္ျပင္-------------------(ကူး-ကူး)
----၄---------------------------------၃-----------------------------၃
အလြမ္းမေျပ-----------------ျမၾကာေဝ-----------------------(ျမၾကာမ)
အသူ႔ဆံထံုး------------------ပုလဲကံုး-------------------------(က်ီးနားေရ)
---၄----------------------------၄---------------------------------၂
လလႈပ္ယယင္---------------ေမာင္သွ်င္တပါး----------------(ကူ-ကူ)
ဇ႐ံုႀကီးနန္႔-------------------ဘုန္ႀကီးတရား------------------(နာ-နာ)
---၄-----------------------------၄-------------------------------၃
ေကာင္းကေကာင္ယင့္------အၿခြီရင့္မွာ----------------------(ပိုးထိုးေရ)
ႏွင္းသံျဖေျဖာက္------------ပေပါက္ေဖာက္သို႔--------------(ၾကားရေရ)
ျမတ္မဥၨဴေလ---------------လိုဏ္ဂူဝမွာ---------------------(ကၽြတ္ဆုေတာင္း)
---၄----------------------------၄---------------------------------၄
အပြင့္ေကာင္းလည္း-------ေဗာင္းနန္႔ထိပ္တင္-------------(လြန္လိုၾကၿပီ)
ပြင့္ထံုပြင့္ထံု---------------ပြင့္ထံုလိပ္လက္----------------(မထိုးလီေက့)
ေတာင္ဘယံမွာ----------သာၿငိမ့္ေညာင္းပ်ာ--------------(ၾကားရေရေလ)
ၿခိဳ႐ႊီဝါလည္း---------------ေမာင္ေက်ာ္ခုတ္မွာ------------(ဗေဗာင္းက်လို႔)
---၅---------------------------၃------------------------------၃
ကုလားမတန္းထား--------ရစိုးသား-----------------------(ကူးရေရ)
---၅---------------------------၄-------------------------------၃
ေလာင္းသမၿဗဲေအာင္------ယာေတာင္ထက္က-----------(မိုးႀကိဳးေရ)
---၅---------------------------၄-------------------------------၄
နဂါးမသမီး-----------------မဲမႀကီးကို---------------------(စစ္သတ္လားေရ)
သစ္ကလိန္သီးေယ--------ေမ်ာက္သွ်ၿခံရင္း--------------(တိမ္ပ်က္ပ်က္နန္႔)
လမံုးသီးတရာ-------------သီတာနားမွာ------------------(မုိးကိုေခၚေက)

(၄) အလယ္၊ အဆံုးညီ၍အစလြတ္ေသာသံုးပါဒတစံုစပ္နည္းမ်ား

ပထမပါဒ------------------ဒုတိယပါဒ--------------------တတိယပါဒ
---၃-------------------------၃-------------------------------၃
(ခ်စ္ေတသူ)--------------အသံပီး-----------------------အဝီးက
--၃--------------------------၄------------------------------၃
(ေတာင္လီခံ)-------------ေတာင္တန္းပ်င္းက-----------မီးလင္းလင္း
---၃--------------------------၄----------------------------၄
(သခင္ေက်ာ္)------------ပင္လယ္နားမွာ----------------မွ်ဳိင္ထိုးလားေရ
(သေဘၤာဆိပ္)-----------တန္းထားလည္းၿပိဳ------------ေ႐ႊအိုးလည္းရ
--၄---------------------------၃-----------------------------၃
(အုန္းပင္ရင္းက)---------အုန္းနန္႔လာ-------------------ဆင္နန္႔လာ
--၄---------------------------၃------------------------------၄
(ႀကိမ္သာဒုတ္ကို)--------နေနာင္းကိုင္----------------ကယိုင္ကပါး
(ဝခြက္လံုးစီ)-------------ေဘးကိုကိုင္-----------------ကယိုင္ကပါး
--၄-------------------------၃-------------------------------၅
(ပုဇြန္ဆိတ္ေက)---------ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္း-----------------မွင္းက်ဳိးသီးနန္႔ေထာင္း
---၄--------------------------၄------------------------------၃
(သလူထဲမွာ)------------မိုးသီးက်ေယာင္--------------ၾကယ္ေခါင္ေခါင္
(ဖေလာင္းတည္ေက)---ကာသတ္ၿမိဳ႕မွာ---------------နီဖို႔ေကာင္း
---၄---------------------------၄-----------------------------၄
(ျမင့္ေသလာေက)-------႐ိုးေတာင္ႀကီးမွာ--------------စစ္မီးစစ္ဆင္
(မင္းႀကီးမင္းညိဳ)--------အ႐ွိျပည္နန္႔------------------အေနာက္ျပည္မွာ
(ကန္ေဘာင္ထက္က)--အုန္းပင္တပင္----------------ၿပိန္းပင္တပင္
(သဲပံုပိုင္ေက)-----------ဓညာၿမိဳ႕က-------------------တြက္ကတ္ဖို႔ေလ
(ေကာက္ညွင္းဆန္ကို)--ျဖဴေအာင္ဖြတ္ေက-----------ဖြတ္စားကတ္ေမ
(ယိုးတံု႔ယိုးတံု)-----------သမၺရာသီး--------------------ငွက္ႀကီးေဗာင္႐ွည္
---၄-------------------------၅-----------------------------၃
(ဗ်ဳိင္းျဖဴေမကြက္)-------အေနာက္ကိုတက္လီ---------ငါးေကာက္ခီ
(အျပင္ဖက္က)----------ႏွဲပလီက်ာက်ာ---------------မႈတ္လို႔လာ
---၅-------------------------၃-----------------------------၃
(ေက်ာက္စရစ္ေက)------ကူးမည္ဆို-------------------ထိုမတ္သား

(၅) သံုးပါဒတစံု ကာရန္မညီေသာ စပ္နည္းမ်ား

ပထမပါဒ-----------------ဒုတိယပါဒ------------------တတိယပါဒ
---၃-------------------------၃---------------------------၃
ဆရာသွ်င္---------------ေထရ္ေက်ာ္ေက်ာင္း-------လားကတ္ေမ
---၃-------------------------၃---------------------------၄
ငါ့ဖို႔ဆို--------------------ပုဆိုးပိုင္း-------------------ဝယ္ပ်ာပီးေက
---၃--------------------------၄---------------------------၂
လွမိုးသူ------------------လင္ေထာင္းေရေလ---------ဂ်ိမ္း-ဂ်ိမ္း
---၃---------------------------၄-------------------------၃
ဆရာေတာ္--------------သွ်င္ပင္ေက်ာင္းက-----------႐ႊတ္ပါလား
အုန္းပင္သွ်င္------------အုန္းခက္အုန္းလက္-----------ႀကြီပ်ာက်
ဆရာေတာ္--------------ယို႔ေရလက္ဖြီး-----------------ကိုထိုးေရ
စားမည္ဆို---------------ဇမၺဴဒီပါ-----------------------ဟိယင့္လား
--၄-------------------------၄-------------------------------၃
ေထြဖက္ကမ္းကို---------ကူးႏိုင္သူ-----------------႐ႊီမတ္သား
---၄-------------------------၄-----------------------------၂
အာဂသမီး----------------ဒိုုင္းနက္မေသွ်------------ေခၚ-ေခၚ
ဇ႐ံုႀကီးနန္႔----------------သံုးခြက္ပီးမည္------------ကန္-ကန္
အိမ္လံုးျပင္---------------ေအာင္ေမဆံထံုး----------ၾကင္း-ၾကင္း
--၄---------------------------၄--------------------------၄
ဖဲထပိန္ေလ--------------ရီမွာခ်ေက-----------------ေမာင္းေမာင္းပြင္ံေရ
ပတၱနာေလ--------------ေရာင္ျဖဴကၽြန္းမွာ----------ဆီးခတ္လားေရ
--၄----------------------------၅-------------------------၃
အမင္ပါးက--------------ႏွဲပလီက်ာက်ာ--------------မႈတ္လတ္ေတ
---၅---------------------------၄--------------------------၃
အရီးသွ်င္ထမင္း---------မြန္းတည့္လတ္ခါ-----------မြတ္လိမ့္ေမ
---၅---------------------------၄--------------------------၄
အခင္ႀကီးလာေရ--------ေခါင္းေပါင္းစြန္မွာ---------႐ႊီပြင့္ပန္လို႔

(ဂ)

ေလးပါဒတစံုစပ္နည္းမ်ား

(၁) အလယ္ႏွစ္ပုဒ္ညွပ္ (အကၡရာလံုးေရမညီ) လိုင္ျပန္စပ္နည္းမ်ား

ပထမပါဒ-----------ဒုတိယပါဒ------------တိယပါဒ----------------စတုတၱပါဒ
ကယိုင္ကပါး-------(ႏွင္းၿမိဳင္ၿမိဳင္ေက၊ ---ေတာင္က်ဳိင္ၾကားမွာ)---ကၽြဲေက်ာင္းလားေရ
မိဘအာဏာ-------(သံုးတန္ခ်ဳိင္၊--------ပ်ဳင္တံခါးကို)------------လွစ္မရေလ
မ်က္ဝီခေမာင္း-----(အျဖာျဖာေက၊-------လက္ယာဘက္မွာ)-----က်ီးတေခါင္း
က်ီးေသွ်ႏႊဲေႏွာင္း---(ျမတ္ဆရာေက၊-----သွ်င္ပင္ေက်ာင္းမွာ)----ဘုရားေလာင္း
ကယိုင္ကပါး-------(ပတၱနာ၊-------------ေရာင္ျဖဴကၽြန္းမွာ)-------ငွက္ခါတ္လားေရ
စည္ပင္လတ္လို႔----(အခ်ိန္တန္၊---------နီလားရပ္မွာ)------------ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕
ကန္ကျဖစ္ယင့္----(ရီမထြက္၊------------ေအာက္ကနဂါး)---------ဆီးလီယင့္
လူႀကီးအေပါင္း----(ျမတ္မဥၨဴေလ၊--------လိုဏ္ဂူဝမွာ)-----------ကၽြတ္ဆုေတာင္းလို႔
ႏုိ႔စို႔မရ-------------(စုတ္စျဖာ၊-------------ဒြါရာလမ္းမွာ)----------ႀကြီလို႔က်
ေစာင္းတန္းဖလာ--(အဝန္းအညီ၊----------ၿမီတလင္းမွာ)----------မလားသာ
ညခါလာလတ္-----(နီေျပာင္ေျပာင္၊--------ကန္ေဘာင္ရင္းမွာ)----ကတိသတ္ေမ

မေနာနတ္မင္း-----(ေတာင္လီခံ၊-----------ေတာင္တန္းပ်င္းက)---မီးလင္းလင္း
ၿခိဳးသား႐ွာခီ-------(ၿခိဳး႐ႊီေတာင္၊-----------ကန္ေဘာင္နားမွာ)----ေယာင္ပါလီ
ကားရီကားရား----(လူတကာပိုင္၊----------အားခြန္းေထာင္)-------လုပ္မစားေလ
နီသာႀကဲႀကဲ-------(သွ်င္မင္းျပည္မွာ၊----ေပ်ာ္ဘြယ္ေကာင္းေလ)---တသဲးသဲးေလ

(၂) ေလးပါဒလံုးမညီေသာ စပ္နည္းမ်ား

ပထမပါဒ----------ဒုတိယပါဒ------------တတိယပါဒ--------------စတုတၳပါဒ
ဇကန္းမလည္း-----အသားမည္းလို႔------မလာပါလို႔----------------ဆိုပါခီ
ဇရက္မလည္း------အၿခီသီလို႔-----------မလာပါလို႔-----------------ဆိုပါခီ
ေဝ့ဘူမလည္း------ေဝ့ေပ်ာက္နီလို႔------မလာပါလို႔-----------------ဆိုပါခီ
ဗ်ဳိင္းခကလည္း----အသားျဖဴျဖဴ---------ဆင္ျဖဴစီးလို႔--------------လာလတ္ေမလို႔ဆိုပါခီ

---------------------------------0------------------------------------
ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္နည္း ေဒမွာပင္ၿပီးပါယာ။

 ဝန္ခံခ်က္။ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ အသွ်င္စကၠိႏၵ၏ “ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာမ်ား” (အမွတ္ ၄၄၊ ၃၆ လမ္း၊ ျမန္မာေၾကာ္ျငာပံုႏွိပ္တိုက္မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ထုတ္ဝီ) စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္လို႔ ကိုယ့္ပိုင္စာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။