“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္သားတိ ရန္ျဖစ္သင့္ေရ

ေဒကမၻာျမီထက္မွာ လူတိစလို ့ ျဖစ္လာခါကပင္ သဘာ၀တရားရာသီဥတုတိနန္ ့ရန္ျဖစ္ခကတ္ေတ။ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္တိ
နန္ ့ရန္ျဖစ္ခကတ္ေတ။ ေနာက္ပိုင္ လူအခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ကတ္ေတ။ စစ္ပြဲတိဆိုစြာက ရန္ပြဲအၾကီးစားတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေတ။ ရန္ျဖစ္ျခင္းက လူတိကို သီစီႏိုင္ေရပိုင္ အင္ပါယာတိ ေပၚလာစြာေလ့ဟိေရ။ ပထမ
နန္ ့ဒုတိယကမၻာစစ္ရန္ပြဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀င္ပါလာျပီးေရေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံစြာ ကမၻာ့ရြာသူၾကီးျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ရန္သူကိုတိုက္ဖို ့လက္နက္တိတီထြင္ နည္းပညာတိၾကံဆလိုက္စြာ ကမၻာ့အဖြံျဖိဳးအတိုးတက္ဆုံး တိုင္းျပည္အေမရိကန္ဆိုျပီးေက ျဖစ္လာေရ။

ဒဂၤါးတစ္ျပားမွာ ဟိေရ ထိုဖက္ေဒဖက္ခြါမရေရ ေမ်ာက္နန္ ့ပန္းပိုင္ စစ္ပြဲနန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးစြာ ဒြန္တြဲနိန္ေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ရန္ပြဲတိကို ရင္မဆိုင္၀ံ့ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို ့ဆိုစြာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္။

အေရးၾကီးဆုံးက ရန္ျဖစ္ျခင္းကို နားလည္ဖို ့ပင္ ျဖစ္ေတ။ ရန္ျဖစ္ျခင္းမွာ အနည္းဆုံးဘက္ႏွစ္ဘက္ဟိရေရ။ ျပိဳင္ဖက္ သို ့မဟုတ္ ရန္သူဟိရေရ။ ရန္သူ၏အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ကို သိရေရ။ ရန္သူကို အႏိုင္ရခါမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုစြာ တည္ေဆာက္လို ့ရေရ။

ယင္းအတြက္နန္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ေရ ရခိုင္သားတိုင္းစြာ ကိုယ့္ရန္သူအသူလဲဆိုစြာကို သိပနာ ရန္ျဖစ္သင့္ေရ။မွတ္ခ်က္။ ။ အဂုက ရခိုင္သားတိစြာ ကိုယ့္ရန္သူဘားကို လားပနာ ဆီဆြတ္နိန္စြာက အဓိကျပႆနာျဖစ္နိန္ေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့
ဘီလူးရို ့ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္ ေျပာနိန္ရစြာပါ။ အခ်ိန္တိပိုနိန္လို ့ ေပ်ာ္ၾကီးက်လို ့ လက္တိအားနိန္လို ့ လာျပီးေက ျခစ္ျပရီးျပနိန္စြာမဟုတ္ေၾကာင္း တဖဲ့ေခ်ေလာက္နားလည္ပီးကတ္ပါ။


(စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။