“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္သားတိ မကဇတ္တတ္ေတ ဂိမ္း

လူ ့အဖြဲ ့အစည္းဆိုစြာ မတည့္ေရလူတိ အတူတူနိန္ကတ္ေတ အသိုက္အျမဳံတစ္ခုရာ ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ႏိုင္ငံေရးလူမွဳေရးျပႆနာတိကို ေျဖယွင္းကတ္ေတခါ မတူေရရွုေထာင့္အျမင္အယူအဆတိကို ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပါင္းစပ္ပနာ
လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ ဇာခ်င့္ေရ အေကာင္းဆုံးအေျဖျဖစ္ဖို ့လဲ ဆိုစြာကို ဆုံးျဖတ္ကတ္ရေရ။

အက်ယ္ခ်ဲ ့ေျပာရဖို ့ဆိုေက ႏိုင္ငံေရးလူမွဳေရးဆိုစြာ ေဘာလုံးကဇတ္ေတပိုင္ ဂိမ္းတစ္ခုကဇတ္စြာနန္ ့လားတူေရ။ အေတြးအေခၚမတူေရ လူတိ ကိုယ့္နိန္ရာမွာ ကိုယ္နိန္လို ့ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ့္တာ၀န္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးေက အပီးအယူတိလုပ္ပနာ အခ်ိတ္အဆက္လုပ္ျပီးေက ကဇတ္ရေရ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါေရ။ ေအပိုင္ ဂိမ္းကို ကဇတ္ခ်င္ေက ပထမဆုံးထား
ရဖို ့စိတ္ဓါတ္ေခ်က အသင္းသားစိတ္ဓါတ္ (၀ါ) ငါရို ့တိစြာ ဘက္တစ္ဘက္တည္းမွာ ဟိနိန္ေရလူတိလို ့ ခံယူသိဟိနားလည္ထားရေရ အသိစိတ္ပင္ျဖစ္ပါေရ။ အသင္းထဲမွာ တစ္ေယာက္ပဲ့ထြက္လားစြာနန္ ့ တစ္သင္းလုံးဒုကၡေရာက္တတ္ေတ ဆိုေရ အသိ... ေယျပီးေက ကိုယ့္အဖြဲ ့ထဲမွာ တစ္ေယာက္နန္ ့တစ္ေယာက္ ဖိုက္နိန္ကတ္ေက တစ္သင္းလုံးအယွဳံးေပၚပနာ အိမ္ျပန္မလွျဖစ္ကတ္ရေရ ဆိုေရ သေဘာတရားကို ေအာက္ျခီက်က်ယုံၾကည္ထားခါမွ ယင္းအသင္းစြာ ပန္းတိုင္ကိုအေရာက္လွမ္းလားႏိုင္ဖို ့ ညီညြတ္ေရး ဆိုေရ စြမ္းအားကို ရဟိလာႏိုင္ပါေရ။ ငါရို ့စြာျပိဳင္ဖက္တိမဟုတ္ ငါရို ့စြာ ရန္သူတိမဟုတ္ ဆိုေရ အေတြးအေခၚကို အျခီခံက်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးႏိုင္ေရ လူတိစြာ ႏိုင္ငံေရးလူမွဳေရးဂိမ္းတိကို ခ်န္ပီယံတိထိုင္ငိုခ်င္စိတ္ေပါက္လားေအာင္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ကဇတ္တတ္ကတ္ပါေရ။

မ၀ီးသိမ့္ေရ အတိတ္ျခီရာကို ျပန္လွန္ၾကည့္ရဖို ့ဆိုေက ဗမာတိ ကားလ္မားဇ္ (Karl Marx) လီနင္ (Lenin) ေမာ္စီတုံး (Mao Zedong) ရို ့ဘားက အယူ၀ါဒတိကို ေကာ္ပီကူးယူျပီးေက ကိုယ္ပိုင္လမ္းစိုင္လုပ္ပနာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေထာင္ေရ။ ယင္းပါတီလက္ေအာက္မွာ ရခိုင္သားတိကို အရက္၀ယ္ၾကက္ဖမ္း ခိုင္းစားလို ့ရေအာင္ အဖြဲ ့ေခ်ေထာင္ပီးထားေရ။ ကေကာင္းမၾကာလိုက္။ အလံနီ အလံျဖဴကြဲျပီးေက ဗမာဘားမွာ အရက္၀ယ္ၾကက္ဖမ္းဆီဆြတ္နိန္ေရ ရခိုင္သားကြန္ျမဴနစ္တိ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ကတ္ေတ။ သတ္ကတ္ေတ။ ေနာက္ဆုံးအေျဖက ရခိုင္သားတိသီေရ။ ရခိုင္ျပည္ ထထြက္ၾကီေရ။ ရခိုင္သား
ရို ့ကိုယ္ပိုင္ဂိမ္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္လားခေရ။

၁၉၈၈ ကပင္ အဂု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထိ ဗမာတိကဇတ္နိန္ေရ ဂိမ္းက ဒီမိုကေရစီအရီျခဳံပနာ စတုတၳဗမာအင္ပါယာထူေထာင္ေရးဂိမ္း ျဖစ္နိန္စြာကို တြိရေရ။ ဗမာတိ ကဇတ္နိန္ေရ ေအဂိမ္းက ပညာသားပါေရ။ အကြက္စိေရ။ ေတာ္ရုံတန္ရုံလူတိဆိုေက
ေအသူရို ့ကဇတ္နိန္ေရ ဂိမ္းနန္ ့ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာတိကို ၾကည့္လို ့ျမင္ႏိုင္ဖို ့မဟုတ္။ ေအ ဂိမ္းကဇတ္လို ့ ဗမာတိဇာခ်င့္ရလားလဲဆိုစြာကို လက္တြိက်က်သိခ်င္ေက ရခိုင္ျပည္က ရန္ကုန္ကို ေတာင္ကုတ္လမ္းအတိုင္းကားစီးျပီးေက လားၾကည့္ပါ။ ရုိးေတာင္ထိပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္နမိတ္ေက်ာ္လို ့ ဗမာျပည္ဖက္ကို ေရာက္စြာနန္ ့ ဗမာတိကဇတ္နိန္ေရ ဂိမ္း၏အက်ိဳးရလဒ္ကို သိျမင္လားႏိုင္ပါေရ။ ေအထက္ပိုသိခ်င္ေက အညာဖက္ကိုလားပနာ ရခိုင္ျပည္က ရေရေဖးသာနန္ ့ ေဆာက္ထားေရ ရီေလွာင္တာတမံဆည္ၾကီးတိကို လားၾကည့္လိုက္ပါ။ အျမင္ေခ်တိ ယွင္းလားႏိုင္ပါေရ။

ဗမာတိကဇတ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကို ေစာေစာစီးစီးသေဘာေပါက္လားခေရ လူမ်ိဳးက “၀” လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါေရ။ “၀” တိစြာ ဗမာကြန္ျမဴနစ္တိနန္ ့ေပါင္းၾကည့္ခေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ဗမာတိအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးစြာ ဇာခ်င့္လဲ ဇာပိုင္ဦးတည္ခ်က္တိထားပနာလားနိန္ကတ္လဲဆိုစြာကို အရိပ္က်ပနာ အသာေခ်လမ္းခြဲျပီးေက ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းကိုယ္လားခကတ္ေတ။ အဂုဆိုေက လူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ရာဟိေရ “၀” လူမ်ိဳးနန္ ့“၀”ျပည္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက သီးျခားလြတ္လပ္ေတ တိုင္းျပည္ေခ်တစ္ျပည္လို ့ ေျပာကတ္ရပါဖို ့။

အစိုင္ပ်က္လာေရ ရခိုင္သားတိက အဂုထက္ထိ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကို ကဇတ္ဖို ့မတတ္သိမ့္လို ့ေျပာေက လြန္လီဖို ့မထင္ပါ။ ဗမာတိေနာက္ကိုလိုက္ပနာ ကိုယ့္စြာကိုယ္ အျမင္က်ယ္ေရလို ့ထင္နိန္ကတ္ေတ ရခိုင္သားတိကေလ့ အမ်ားၾကီး။ ဂိမ္း၏သေဘာသဘာ၀နန္ ့ လိုက္နာက်င့္သုံးရဖို ့ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္တိကို မသိေရ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္တိပါနိန္ျခင္းက
ရခိုင္ရို ့ႏိုင္ငံေရးစြာ ၾကည့္လို ့မေကာင္းေရ ဂိမ္းပ်က္တစ္ခုျဖစ္နိန္ေရ။ ပိုဆိုးနိန္စြာက ထိုလူ ့ကိုမေကာင္းေျပာ ေဒလူ ့ကို မေကာင္းေျပာ ရခိုင္သားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ မနာလိုၾကီးက်လို ့အားမရသိမ့္ ရခိုင္အေၾကာင္းကို ဗမာတိဘားမွာ လားျပီးေက သေတာ္ဦးတင္သိမ့္ေရ ရခိုင္မသားတိကေလ့ တပုံၾကီး။

ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းသစ္တစ္ခုကို ကဇတ္ႏိုင္ဖို ့ ရခိုင္သားတိမွာ ဇာခ်င့္တိလိုအပ္နိန္လဲ။ ေသခ်ာနိန္စြာက ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္းအင္အားေတာင့္ဖို ့ ေဘာလုံးသမားေကာင္းတိ လိုအပ္ေတပိုင္ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကို ကဇတ္ဖို ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတိအမ်ားၾကီးလိုအပ္ေတ။ ေဘာလုံးသမားကို အေခ်ကပင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မြီးျမဴရေရပိုင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတိေလ့ အတူတူဗ်ာယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကိုၾကည့္ပနာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းထိခိုက္နစ္နာလားေအာင္မလုပ္ရ အသင္းသားစိတ္ဓါတ္အျပည့္အ၀ဟိရဖို ့ဆိုေရ ခံယူခ်က္ယုံၾကည္ခ်က္နန္ ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မဟိမျဖစ္လိုအပ္ေတ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကဇတ္ေဖာ္ကဇတ္ဖက္လို ့ သေဘာထားႏိုင္ေက အနာဂတ္မွာ ရခိုင္သားတိ ဇာဂိမ္းကိုမဆို ကဇတ္ဖို ့ အဆင္သင့္ျဖစ္လာႏိုင္စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။


( စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။