“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

သမိုင္းပညာသွ်င္တိတင္ျပခ်က္တိ

ေဒတေခါက္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ဦးေက်ာ္ဇံသာ က သမုိင္းသုေတသီ ပညာသွ်င္မ်ားျဖစ္ဂတ္ေတ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ နန္႔ Dr. Lian H
Sakhong ရို႔ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသမုိင္း သမုိင္းမွန္သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးသံုးသပ္တင္ျပထားပါေရ။


ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ပထမဦးဆံုး ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကို မီးခ်င္ပါေရ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သင္ၾကားပီးနီေရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းဆိုစြာကို ဘဝင္က်ပါလား။ ဆရာသင္ၾကားပီးခစြာ။၊ သူမ်ားကို
ပို႔ခ်ပီးခစြာ ဆရာကုိယ္တုိင္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ သင္ခရစြာတိနန္႔ ပတ္သက္လို႔။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ။ ။ အက်ေနာ္အနီနန္႔ ေက်ာင္းသားဘဝအနီနန္႔၊ ဆရာဘဝအနီနန္႔၊ သုေတသီပညာသွ်င္ဘဝအနီနန္႔၊ အားလံုးကို တြက္ၾကည့္ေရအခါမွာ အဂုလက္ဟ ိျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းဆိုစြာ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းရာျဖစ္တေရ။ အစစ္အမွန္ ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္ပါ။ ယပိုင္ဆိုေက အမွန္ ျပည္ေထာင္စုကို လိုလိုလားလား ျဖစ္မယ္ဆိုလို႔ဟိေက အက်ေနာ္ရိုး တိုင္းရင္းသားသမိုင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရဖို႔။ အဂု ဇာျဖစ္ေနလဲဆုိေက
အက်ေနာ္ရိုးျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသမုိင္းစြာ အဂၤလိပ္ေခတ္တုန္းက George ဘုရင္ သက္တမ္းရွည္ဖို႔အတြက္ George ဘုရင္ကုိ ေလးစားပူေဇာ္ရေရပိုင္ တခါလာေကေလ့ အေနာ္ရထားမင္း၊ တခါလာေကေလ က်န္းစစ္သား၊ ေနာက္တခါလာေကေလ အေလာင္းဘုရား၊ ေနာက္တတခါလာေကေလ့
ဘုရင္ေနာင္ ဆိုေက အက်ေနာ္ႏိုင္ငံမွာ အေရးႀကီးေရ ဥပမာ ရခိုင္သမိုင္းမွာ အေရးႀကီးေရ မင္းဘာႀကီးအေၾကာင္းကို တစိေလ့မပါ။ လံုးဝမပါဘူး။ ေဒပိုင္ျဖစ္နီလို႔ စစ္မွန္ေရ ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းမဟုတ္ပါ။ အဓိကေျပာရေက ေဒသမိုင္းက ဗမာသမုိင္းသာ ျဖစ္ေရ။ တိုင္းရင္းသားအားလံုးနန္႔ ပါဝင္ပတ္သက္နီေရ သမိုင္းမဟုတ္ပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာကို ေနာက္တခြန္းေလာက္ ထပ္မီးခ်င္ပါေရ။ အေနာ္ရထား အေလာင္းဘုရားရို႔ကို သူရို႕က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚထြန္းေအာင္ unified လုပ္ခေရ unifier တိ။
ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္လာဖို႔အတြက္ မူလဘုတ စည္းရံုးပီးခသူတိလို႔ ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္တိက သုံုးသပ္ပါေရ။ ေဒစြာကို လက္ခံလုိ႔ မျဖစ္ယပိုင္ပါလား။


ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ။ ။ ယင္းစြာကို unified လုပ္ေရလို႔ ေျပာေကေလ့ တပိုင္းက unifier လုပ္စြာက တရားသျဖင့္ unified လုပ္ေရ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မဟုတ္။ ဥပမာ အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာၿပီးေက ထိုင္းႏိုင္ငံကို လားတိုက္စြာ။ အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာၿပီးေက က်ေနာ္ရို႔ရခိုင္ကို လာတိုက္စြာ။
တိုက္ရံုတင္မက ရခိုင္မွာဟိေရ ေျမာက္ဦးမွာဟိေရ နန္းေတာ္ကိုလည္း မီးတိုက္ေရ။ ဘုန္းႀကီးတိကိုလည္း လူဝတ္လဲစီေရ၊ ရွိသမွ် ပစၥည္းပစၥယအားလံုးကို ဟူလားေရ။ ေနာက္တခုက ရခိုင္သမိုင္းဆိုစြာကုိ
သင္ခြင့္လုံးဝ မရွိ။ ေနာက္တခါ ရခိုင္စာလည္း လံုးဝ ေပ်ာက္ကြယ္လားပိုင္ ျဖစ္နီေရ။ ယပိုင္ဆိုေက ေဒနည္းနန္႔ဲ႔ ႀကီးပြားေအာင္ လုပ္တဲ့ဘုရင္စံနစ္စြာ တိုင္းရင္းသားျပည္ေထာင္စု စံနစ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳေရ စံနစ္ လံုးဝမဟုတ္ပါ။ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ Dr. Lian H Sakhong အနီနန္႔လည္း ဆရာႀကီးေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ပိုင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမုိင္းဌာနကနီသမိုင္းဘာသာကို စတင္ေလ့လာခေရလူတေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ ဆရာအနီနန္႔ ဇာပိုင္ျမင္ပါလဲ ဆရာ ယင္းမွာ ျဖတ္သန္းသင္ၾကားခရေရ သမုိင္းေက်ာင္းသာ တေယာက္အနီန္႔ သမုိင္းသင္ၾကားခရစြာ ဘဝင္က်ပါလား။ ဇာပိုင္ျပန္ေျပာင္း သုံးသပ္လုိပါသလဲ။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္တိမွာ ပါရဂူဘြဲ႔တိ ယူၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ဇာပိုင္ျမင္ပါသလဲ။

Dr. Lian H Sakhong ။ ။ ဟုတ္ပါေရ ကႊန္ေတာ္ရို႕သင္ၾကားရေရသမိုင္းမွာ သမိုင္းက အခုန ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ေျပာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုစံနစ္ကို ဦးတည္ၿပီး ေရးသားျပဳစုေရ သမိုင္းမဟုတ္ပါ။ သင္ရုိးၫႊန္တမ္းမွာ သင္ေရသမိုင္းဘာသာရပ္ကို သမုိင္းသုေတသီတိကို သုေတသနျပဳခြင့္ပီးေရ အတိုင္းအတာကို အားလံုးေပါင္းၿပီး ၾကည့္လိုက္ေက အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ဖို႔၊ ဗမာအမ်ဳိးသားအင္ပါယာကို ထူေထာင္ဖို႔ ဦးတည္ေရသမုိင္းတိျဖစ္ေရဆိုစြာကို က်ေနာ္ရို႔ ေသခ်ာတြက္လို႔
ရပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက သူရို႔က သမုိင္းကို ဦးတည္ၿပီး ရီးသားနီေရနီရာမွာ (ဗမာ)အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေတာ္ကို  ဦးတည္ေရ။ ယင္းအတြက္ သူရို႔က ဇာပိုင္ ဦးတည္အျခီခံၿပီး ရီးလဲဆိုေက သမုိင္းရီးေရ အလုပ္၊ ္ သမုိင္းကို သင္ၾကားေရအလုပ္ကို national building process နန္႔ ဒြန္းတြဲၿပီးေက သင္ၾကားပို႔ခ်နီစြာကို တိြရပါေရ။ national building ဆိုေရနီရာမွာ သူရို႔အနီနန္႔ ဇာပိုင္ျမင္လဲဆိုေက ယင္း nation အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံနီရာမွာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးရာ ဟိရဖို႔။ ဘာသာစကားတခုရာေျပာရဖို႔။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ
ဘာသာမွာလည္း သာသနာတခုကိုရာ ကိုးကြယ္ရဖို႔။ တတိုင္းျပည္လံုးမွာရွိေရလူတိ ေဒစြာကိုလုပ္ရမယ္လို႔။ ယင္း အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံ ထူးေထာင္ေရးလမ္းစဥ္ nation building ေပၚမွာ ဦးတည္ၿပီး လာနီေရခါ သူရို႔ဗမာမင္းတိ ဘုရင္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား စသည္အားျဖင့္ က်ေနာ္ရို႔ တုိင္းရင္းသားတိကို
တုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေရ ရွင္ဘုရင္တိကို ခ်ီးမြမ္းတဲ့အျပင္ က်ေနာ္ရိုး တုိင္းရင္းသာတိ အခန္းက႑ကို တန္တူရည္တူ ေဖာ္ျပခြင့္မပီးဆိုစြာကိုတိါရပါေရ။ ဒုတိယအနီနန္႔။ ဆက္ၿပီးေက ေျပာခ်င္စြာက က်ေနာ္ရို႔ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းဆုိစြာ ပင္လံုမွာ စၿပီး ျဖစ္ပါေရ။ ပင္လံု မစခင္တုန္းက က်ေနာ္ရို႔ခ်င္း၊ ကခ်င္။ ရွမ္းစေရ တိုင္းရင္းသားစြာ အခုန ဆရာရို႔ေျပာနီေရ။ ပုဂံေခတ္ကေန ကုန္ေဘာင္ေခတ္ သီေပါမင္း ပါေတာ္မႈခ်ိန္အထိ ယင္းသမုိင္းတိက က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားတိနန္႔တခုေလ့ မဆိုင္ပါ။။ က်ေနာ္ရို႔ သမုိင္းမဟုတ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းကို ဦးတည္ခ်င္ေရဆိုေက ဗမာသမုိင္း ကို သင္ၾကားရဖို႔ျဖစ္ေတပိုင္၊ ရခုိင္သမုိင္းကိုလည္း သင္ၾကားရဖို႔။ ခ်င္းသမုိင္း၊ ကခ်င္သမိုင္း၊ ရွမ္းသမိုင္းတိကိုလည္း ေရးသား သင္ၾကားခြင့္ပီးရဖို႔ ။ သုေတသန ျပဳခြင့္လည္းပီးရဖို႔။ စာအုပ္စာပီထုတ္ဝီခြင့္လည္းပီးရဖို႔လို႔ေျပာခ်င္ေရ။ ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ Dr. Lian H Sakhong ေျပာေရအထဲမွာ ဗမာအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခ်င္ေရ ရည္ရြယ္ခ်က္နန္႔ သင္ေရဆိုေက ဒါ သမုိင္းကို တနည္းအားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရး academic ကို political
agendaနဲံသင္ေရ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိလား။ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဘဲ indoctrination မ်ား ျဖစ္နီေရမလား။ ဆိုဗီယက္ရို႔ိဘာရို့မွာလို လုပ္ခေရ ကြန္ျမဴနစ္ ပညာေရးတိပိုင္ indoctrinated လုပ္စြာ။ လူငယ္တိကို ေဘာင္သြင္း လုပ္ခ်င္ေရ ပညာေရးမ်ား ျဖစ္နီေရမလား။ ဆရာဦးေအးေက်ာ္ ေဒစြာနန္႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ထက္ႀကီးတဲ့ နီရာကနီခေရ ပုဂၢၢိဳလ္ဆိုေတာ့ ဇာပိုင္သေဘာရပါသလဲ။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ။ ။ အခုန ဆရာေက်ာ္ဇံသာ ေျပာေရပိုင္ ေဒကိုလိုနီေခတ္ အဓြန္ရွည္ေအာင္ လုပ္ေရအခါမွာ imperial empire ဆိုေရ ဘုရင္စံနစ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတိ သင္တန္း ခိုင္မာဖို႔အတြက္ လုပ္နည္းပါ။ ။ယပိုင္ဆိုေက ယင္း ဘုရင္ေတြအေၾကာင္းကို ဗမာျပည္ကို ဘယ္လို သိမ္းပိုက္တယ္ဆုိတဲ့
အေၾကာင္းကို သူက empire ႀကီး တည္ေထာင္ေရစနစ္အနီနန္႔ၾကည့္စြာ။ ယပိုင္ဆိုေေက အခုကလည္း အေနာ္ရထားမင္းစြာ unified လုပ္ေရ။ အေလာင္းဘုရားကို unified လုပ္ေရလုိ႔ ေျပာနီစြာ ယင္း အင္ပါယာႀကီး ႀကီးေအာင္လုပ္နီေရ သေဘာနန္႔ အတူတူရာျဖစ္ပါေရ။ ။ ယပိုင္ဆိုေက ျပည္ေထာင္စုဆိုေရ။ အနစ္သာရ လံုးဝပါစာ မတိြရ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆုိေကသူရို႔ကေတာ ဇာပိုင္တြက္သလဲဆိုေကတိုင္းရင္းသားတိက သူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို သူသိလာေက။ သူရို႔ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း သူတို႔သမိုင္း သင္ၾကားလာေက သူရို႔လူမ်ဳိးေရးစိတ္တိြ ပိုဝင္လာဖို႔။
ယင္းအခါမွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ပိုထိခိုက္လိမ့္မယ္လို႔ အာဏာပိုင္တိဘက္က တြက္ေကာင္းတြက္မယ္။ ယင္းပိုင္မ်ိဳးေကာ မျဖစ္ႏိုင္ပါလား။


ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ။ ။ ယင္းအယူအဆစြာ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္တုန္းက ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာႀကီးအတြက္ တြက္ထားေရအယူအဆနန္႔ အတူတူပဲ။ တခုေလ့မျခားး။ က်ေနာ္ရို႔ George ဘုရင္အေၾကာင္းကို ေတးျခင္းဆိုရေရ။၊ George ဘုရင္အေၾကာင္းကို ေထာပနာျပဳရေရ။ အခုလည္း ဇာထူးလဲ - အေနာ္ရထားမင္းကို ေက်ာင္းတက္ေက ဆိုရေရ။ က်န္းစစ္သားမင္းကိုလည္း ဆိုရေရ။ အယူဆတခုေလ့မထူး။ အမွန္မာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ အႏွစ္သာရကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆုိေက ရခုိင္သမုိင္းကို သင္ပီးရဖို႔္၊ ရခိုင္စာကို သင္ပီးရဖို႔္္။ ကရင္သမုိင္းကို
သင္ပီးရဖို႔္ ကရင္စာကို သင္ပီးရဖို႔္။ ခ်င္းစာကို သင္ပီးရဖို႔္္။ ခ်င္းသမုိင္းကို သင္ပီးရဖို႔္္။ ယပိုင္မွာ့ တေယာက္နန္႔ တေယာက္ နားလည္းမႈရဖို႔္။ အခုဟာက တလမ္းေမာင္း စံနစ္ျဖစ္နီလို့ ဗမာကိုရာ ငါရို႔က နားလည္း၊ ဗမာက တျခားလူတိကို နားလည္းစရာမလုိလို႔ ထင္နီစြာ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ။ ယင္းေၾကာင့္ ဗမာျပည္ဟာ မအီးခ်မ္းစြာ၊ မတည္ၿငိမ္စြာ၊ မတိုးတက္စြာ။ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆုိေက Dr. Lian H Sakhong က ဇာပိုင္သေဘာရပါသလဲ။ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သူ႔စာေပကို ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ေျပာသလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ၾကားရဖို႔ဆိုေက။ တိုင္းရင္းသား အစြဲအလန္းေတြ ပုိၿပီး ျပင္းထန္လာလိမ့္မယ္လို႔ အာဏာပိုင္တိက
တြက္ေကာင္းတြက္ပါလိမ့္မယ္။ ယင္း တြက္ခ်က္မႈကို Dr. Lian H Sakhong ဇာပိုင္ေျပာခ်င္ပါလဲ။


Dr. Lian H Sakhong ။ ။ယင္းပိုင္တြက္စြာကိုက မွားနီဗ်ာလ္။ အသံဖိုင္နန္႔ အျပည့္စံုကို ဆက္ဖတ္လီ


------------------------

AMP ကအသွ်င္၏တင္ျပခ်က္ကိုကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။