“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ား

ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း အပိုဒ္ (၂၈) မွ (၃၁) အထိ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု အပိုဒ္ (၂) မွ အပိုဒ္ (၂၇) ထိ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း (အစ/အဆံုး)
---------------------------------
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေက်ာက္ရစ္ေကဆရာ ေမာင္စံလွ စပ္ဆိုသည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၁၁၆)၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၅၄) ခုႏွစ္ ရြီးကူးပီမူ။


(၂)

“မိုးထမံႈရီ၊ ႏွင္းဝီဝီႏွင့္၊ စံုလီျဖဴးျဖဴး၊ တေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္၊ ငွက္ေတာ္က်ဴးေက၊ ရက္ဦးမဂၤလာ၊ ခ်ိန္အခါတြင္”

”မိုးထမံႈရီ၊ ႏွင္းဝီဝီႏွင့္၊ စံုလီျဖဴးျဖဴး”

ဤအပိုဒ္တြင္ (ရီ၊ ၀ီ၊ လီ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ “မိုးထမံႈေရ၊ ႏွင္းေဝေဝႏွင့္၊ စံုေလျဖဴးျဖဴး” ဟု ရသည္။ ျမန္မာတြင္လည္း (မံႈေရ) ဟုမဟိပါ (မံႈရီ၀ိုးတ၀ါး) စသျဖင့္ (မံႈရီ) ဟုရာ ဟိပါသည္။ ၄င္းကို အဓမၼျမန္မာမႈျပဳပါက (မိုးထမႈံေရ) ဟုျဖစ္လားပါသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့လားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

“ရြက္ေဟာင္းလည္းႄကြီ၊ ညြန္႔႐ိုးတံမွာ၊ ပတ္ရံစုေက၊ ရြက္ႏုဝီလို႔၊ အနီအဝါ၊ ပန္းမ်ားစြာလည္း၊ မံုကာပြင့္ဖူး၊ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္ေက၊ ဂႏိုင္ဦးမွာ၊ ေပ်ာ္ျမဴးဝဲပ်ံ၊ က်ီးငွက္သံျဖင့္၊ ညိုးညံခ်ိဳျမ၊ ေတာဂႏိုင္ေလ၊ ၿမိဳင္အလွကို၊ ဝဝ႐ႈကာ၊ တေတာဝင္ေက၊ တျပင္သန္းလို႔၊ လွမ္းလတ္ပါေသာ္”

“ရြက္ေဟာင္းလည္းႄကြီ၊ ညြန္႔႐ိုးတံမွာ၊ ပတ္ရံစုေက၊ ရြက္ႏုဝီလို႔၊ အနီအဝါ”

ဤအပိုဒ္တြင္လည္း (ႄကြီ) (၀ီ) (နီ) ကို ကာရံယူထားသျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ ”ရြက္ေဟာင္းလည္းေႄကြ၊ ညြန္႔႐ိုးတံမွာ၊ ပတ္ရံစုေက၊ ရြက္ႏုေဝလို႔၊ အေနအဝါ” ဟုရပါသည္။ ျမန္မာတြင္လည္း (အေနအ၀ါ) ဟုမဟိပါ။ (အနီအ၀ါ) ဟုရာဟိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမွာလည္း ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။

”သနားတံုၿပီး၊ ေၾကာင္းထိုထိုကို၊ သိလိုျခင္းႏွင့္၊ သတင္းမီးလို႔”

ဤအပိုဒ္တြင္လည္း (ၿပီး) ႏွင့္ (မီး) ကို ကာရံယူထားပါသည္။ ၎ကို ျမန္မာမႈျပဳမည္ဆိုပါက “သနားတံုေျပး၊ ေၾကာင္းထိုထိုကို၊ သိလိုျခင္းႏွင့္၊ သတင္းေမးလို႔” ဟု ရပါသည္။ ျမန္မာတြင္လည္း (စားၿပီး) (ေသာက္ၿပီး) ဟုရာ ဟိပါသည္။ (စားေျပး၊ ေသာက္ေျပး) ဟု မဟိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ (သနားတံုေျပး) ဆိုသည္မွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္မဟိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံသည္လည္း ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (ေမး) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္စာမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားျဖစ္ပါသည္။ စာရြီးေသာအခါ (ေမးျမန္းသည္၊ သတင္းေမးသည္) ဟု ရြီးနီကတ္ၿပီ ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာဟု အသွ်င္ခံနီကတ္သည္မ်ားမွာ ရခိုင္သား၏၀မ္းတြင္းပါ ကာလနာျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ အပုိဒ္ (၃) (၄) (၅) စသည္ျဖင့္ က်န္အပိုဒ္မ်ား၌ က်န္ဟိနီေသာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာကာရံမ်ားကို တခုခ်င္း တပိုဒ္ခ်င္းေဖာ္ျပလားပါမည္။(၃)

“ကြ်န္းဦးၿမီမွာ၊ သၿပီခလို႔၊ ေရာင္ျမဝီဝီ၊ ေအာင္ျခင္းညံ၍၊ ေအာင္သံက်ဴးလို႔၊ ဇမၺဴဒီမွာ၊ သညီေဝါဟာ၊ ေထာပနာႏွင့္၊ ၾသဘာေသာင္းေသာင္း၊ သတင္းေပၚ၍၊ နင္းေက်ာ္ဘိေက၊ သီရိေခ်ာင္းတြင္“

(ၿမီ) (ၿပီ) (ဝီ) (ဒီ) (ညီ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤအပိုဒ္ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

“ကြ်န္းဦးေျမမွာ၊ သေျပခလို႔၊ ေရာင္ျမေ၀ေ၀၊ ေအာင္ျခင္းညံ၍၊ ေအာင္သံက်ဴးလို႔၊ ဇမၺဴေဒမွာ၊ သေညေ၀ါဟာ” ဆိုၿပီးေက ရပါသည္။ “သေညေ၀ါဟာ” ဆိုသည္မွာ ကေကာင္းရယ္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္

“ပထြန္းက်က္သရီ၊ လွဆန္းညီေက၊ အိမ္ၿခီမ်ားစြာ၊ လီညင္းသြန္၍၊ ေပ်ာ္ရန္ေကာင္းေက၊ ဇီးေခ်ာင္းရြာက”

(ရီ) (ညီ) (ၿခီ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤအပိုဒ္ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

“ပထြန္းက်က္သေရ၊ လွဆန္းေညကာ၊ အိမ္ေျခမ်ားစြာ၊ ေလညႇင္းသြန္၍၊ ေပ်ာ္ရန္ေကာင္းဘိ၊ ဇီးေခ်ာင္းရြာ“ ဟု ရပါသည္။

ျမန္မာတြင္လည္း “ညီညာသည္” ဟုရာဟိပါသည္။ “ေညညာသည္“ ဟု မဟိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ “လွဆန္းေည“ ဆိုသည္မွာ ရယ္စရာဟာသျဖစ္ပါသည္။

“မၾကာထုတ္ေခ်ာက္၊ ေမာင္သက္ဝီမွာ၊ လွမ္းခ်ီေရာက္က၊ တေထာက္နားကာ“

(၀ီ) (ခ်ီ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤအပိုဒ္ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

“မၾကာထုတ္ေခ်ာက္၊ ေမာင္သက္ေဝမွာ၊ လွမ္းေခ်ေရာက္က၊ တေထာက္နားကာ“ ဟု ရပါသည္။ ျမန္မာတြင္လည္း “လွမ္းခ်ီသည္” ”ခ်ီတက္သည္“ စသည္ျဖင့္ရာ ဟိပါသည္။ “လွမ္းေခ်သည္“ ဟူ၍ မဟိပါ။

“သိခ်င္လို၍၊ ရွိကိုလားေသာ္၊ ထူးျခားသာလြန္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္၊ သီးႏွံမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တူးဆြလွန္ေက၊ ေပါက္ထြန္တိုးလို႔”

(သိ) ႏွင့္ (ရွိ) ကို ကာရံယူထားပါသည္။ ျမန္မာမႈျပဳမည္ဆိုလွ်င္

“ေသ့ခ်င္လို၍၊ ေရွ႕ကိုသြားေသာ္၊ ထူးျခားသာလြန္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္၊ သီးႏွံမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တူးဆြလွန္ေက၊ ေပါက္ထြန္တိုးလို႔” ဟု ရပါသည္။ ျမန္မာစာတြင္လည္း “ေသ့သည္” ဟူ၍ မဟိပါ။ “သိသည္” ဟူ၍ရာ ဟိပါသည္။

တခ်ိဳ႕အပိုဒ္တြင္ “က်က္သရီ” တခ်ိဳ႕အပိုဒ္တြင္ “က်က္သေရ“ စသည္ျဖင့္ ၀ိ၀ါဒကဲြလဲြခ်က္မ်ားဟိသည္။ “က်က္သရီ“ လား “ၾကက္သေရ“ လား “က်က္သေရ“ လားဆိုသည္ကို သုေတသနျပဳရန္လိုအပ္သည္္။

အမ်ားနားလည္ေအာင္ ျမန္မာမ်ားလည္းဖတ္လို႔ရေအာင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ရခိုင္စာကို ျမန္မာမႈျပဳခ်င္ပါေရလား။ ေဂါင္းအီးအီးထား စဥ္းစားသင့္သည္။ ဆီဆြတ္၀ါဒျဖင့္ ရခိုင္စာပီကို မဖ်က္ဆီးသင့္ပါ။ ျမန္မာစာကို ျမန္မာမ်ားက ျမန္မာအတိုင္းရြီး၍ ရခိုင္မ်ားနားလည္းႏိုင္လွ်င္ ပဇာအတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္စာကို ရခိုင္အတိုင္းရြီး၍ ျမန္မာမ်ားက နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ရပါမည္နည္း။(၄)

”လွည့္ကာပတ္ဝန္း၊ ၾကည့္ၿပီးေကလွ်င္၊ ရြာလယ္လမ္းက၊ ေျဖာင့္တန္းမွန္စြာ၊ ေတာင္ဒိသာသို႔၊ လွမ္းလာျပန္က၊ ဥႆပေက၊ ႏြားလွႏွစ္ထြန္၊ ခရီးစြန္တြင္၊ ဝင္းၿခံၿပိဳင္းၿပိဳင္း၊ တဆိုင္းဆိုင္းႏွင့္၊ တံတိုင္းပမာ၊ ရံဝိုင္းကာ၍၊ မ်ားစြာအိမ္ၿခီ၊ ျပည့္ဝွန္းစီေက၊ ဆန္ရီစပါး၊ ဝတ္အထည္ေက၊ ရႊီေငြမ်ားႏွင့္“

ဤအပိုဒ္တြင္

“မ်ားစြာအိမ္ၿခီ၊ ျပည့္ဝွန္းစီေက၊ ဆန္ရီစပါး“ (ၿခီ) (စီ) (ရီ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

၄င္းအပိုဒ္ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

“မ်ားစြာအိမ္ေျခ၊ ျပည့္၀ွန္းေစကာ၊ ဆန္ေရစပါး” ဟု ရပါသည္။

ျမန္မာတြင္လည္း (စီသည္။ စီတန္းသည္။ တန္းစီသည္) ဟူ၍ရာ ဟိပါသည္။ (ေစတန္းသည္။ တန္းေစသည္) ဟုမဟိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ (ျပည့္၀ွန္းေစသည္) ဆိုသည္မွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္မဟိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံသည္လည္း ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ (အိမ္ၿခီ၊ ဆန္ရီစပါး) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္စကား၊ ရခိုင္စာ၊ ရခိုင္ေ၀ါဟာရစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ (ဆန္ေရစပါး) ဟု ရြီးၿပီး ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာဟု အသွ်င္မခံသင္ေပ။(၅)
“မ်ားလွလူသွ်င္၊ ေစတီျပင္ဟု၊ ေခၚတြင္မညီး၊ ဓညမည္ေက၊ ျပည္ေတာ္ဝွမ္းမွာ၊ ပန္းသို႔မႊီးလို႔၊ ရပ္ႀကီးသာယာ၊ ဤသည္ရြာလည္း၊ ဓညာနိဂုဏ္း၊ ပတ္ဝိုင္းက်င္ေက၊ ဆင္ၿခီဖုန္းဟု၊ ရႊီဘုန္းသက္ဝီ၊ ၿမဲမကြာဘဲ၊ စြဲကာထားေက၊ မွတ္သားလီေလး”

ဤအပိုဒ္တြင္လည္း

“ေခၚတြင္မညီး၊ ဓညမည္ေက၊ ျပည္ေတာ္၀ွမ္းမွာ၊ ပန္းသို႔ မႊီးလို႔၊ ရပ္ႀကီးသာယာ”

(ညီး၊ မႊီး၊ ႀကီး) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳမည္ဆိုပါက

“ေခၚတြင္မေညး၊ ဓညမည္ေက၊ ျပည္ေတာ္၀ွမ္းမွာ၊ ပန္းသို႔ေမႊးလို႔၊ ရပ္ေၾကးသာယာ” ဟု ရပါသည္။

(ရပ္ေၾကးသာယာ) ဟူေသာစကားမွာ ဟာသျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာတြင္လည္း (ႀကီးသည္၊ ငယ္သည္) ဟုရာဟိပါသည္။ (ေၾကးသည္၊ ငယ္သည္) ဟုမဟိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤကာရံကုိေထာက္၍ (ညီး၊ မႊီး၊ ႀကီး) ကို ကာရံယူထားသျဖင့္ ( မႊီး ) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္စကား၊ ရခိုင္စာ၊ ရခိုင္ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါသည္။

(ေမ႔ႊး) ဟုရြီးၿပီး ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာဟု အသွ်င္မခံသင့္ေပ။(၆)

“မွတ္သားမေယေကာင္းစြာ၊ ဤရပ္ရြာက၊ အရာတေထာက္၊ ၀ါးျပန္တာျဖင့္၊ ငါးရာဟိေက၊ အရွိေျမာက္သို႔”

(ဟိ) ႏွင့္ (ရွိ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

၄င္းကိုျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

“ငါးရာရွိကာ၊ အေရွ႕ေျမာက္သို႔” ဟု ရပါသည္။

(ရွိ) ႏွင့္ (ေရွ႕) ကာရံလြတ္လားပါသည္။

(ရွိ) သည္ ရခိုင္စကား ရခိုင္ေ၀ါဟာရစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ အသံထြက္ေသာအခါ (Rhi) ဟု အသံထြက္ပါသည္။ ျမန္မာပိုင္ေယွာင္ (shi) ဟု အသံမထြက္ပါ။

စာရြီးေသာအခါ (အရွိဖက္၊ အရွိအေနာက္) စသည္ျဖင့္ ရြီးရပါမည္။ (အေရွ႕ဖက္၊ အေရွ႕အေနာက္) ဟု ရြီးၿပီး ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာဟုအသွ်င္ခံပါက သင့္ကိုလူအမ်ား ရယ္ျခင္းျပဳပါလိမ့္မည္။

(ရွိ) သည္ျမန္မာကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုအဓိပၸါယ္မရဘဲ (East) အရွိအရပ္ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။(၇)
မုနိသွ်င္မွာ၊ ခုလွ်င္တလီ၊ စံျမန္းေပ်ာ္ေက၊ သိမ္ေတာ္ေအာက္မွ၊
ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီဟု၊ စာပီရြီးလွ်က္”

(လီ) (ၿပီ) (ပီ) ကို ကာရံယူထားသည္ကိုတြိရပါသည္။

၄င္းကိုျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ “ခုလွ်င္တေလ၊ စံျမန္းေပ်ာ္ကာ၊ သိမ္ေတာ္ေအာက္မွ၊ ကြယ္ေပ်ာက္ေျပဟု၊ စာေပရြီးလွ်က္” ဟု ရပါသည္။

ျမန္မာတြင္လည္း (ကြယ္ေပ်ာက္ေျပ) ဟု မဟိပါ။ (ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီ) ဟုရာ ဟိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကာရံ (လီ) (ၿပီ) (ပီ) ကိုေထာက္၍ (စာပီ) ဆိုမွရာ
ရခိုင္ေ၀ါဟာရအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ျပအပ္ပါသည္။

ရခိုင္စာပီႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီ တကၠသိုလ္မ်ား (ရန္ကုန္)
ရခိုင္သားႀကီးစာပီ ဟူ၍ရာ ျဖစ္ရပါမည္။(၈)

“ဆီမီးေျပာင္ေျပာင္၊ ၫွိထြန္းေထာင္၍၊ အေရာင္ထိန္လက္၊ လင္းအာ႐ံုတြင္၊
သံစံုက်ဴးေက၊ ဖူး၀တ္တက္လို႔၊ ႏႈတ္ႃမြက္ခ်ဳိျမ၊ မ်ားသေတၱေလ၊ ေ၀ေနယ်ကို
အမွ်အညီ၊ ရၾကစီဟု၊ ပီး၀ီတံုၿပီး၊ ေခါင္းေလာင္းသံျဖင့္၊ ဆူညံဟီးလို႔”

“အမွ်အညီ၊ ရၾကစီဟု၊ ပီး၀ီတံုၿပီး” (ညီ) (စီ) (၀ီ) ကို
ကာရံယူထားသည္ကိုတြိရပါသည္။

၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ “အမွ်အေည၊ ရၾကေစဟု၊
ေပးေ၀တံုၿပီး” ဟု ရပါသည္။

(အမွ်အေည၊ အေညအမွ်) ဟု ျမန္မာတြင္လည္းမဟိပါ။
(အညီအမွ်) ရာဟိပါသည္။

(ပီး၀ီသည္။ ၀ီျခမ္းသည္၊ ၀ီမွ်သည္၊ ၀ီငွသည္)
စသည့္ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ ရခိုင္စာျဖစ္ပါသည္။

(ေ၀ငွသည္၊ ေပးေ၀သည္) ဆိုသည္မွာ ျမန္မာစာျဖစ္ပါသည္။

(ညီ၊ စီ၊ ၀ီ) ကာရံကိုေထာက္၍ ဆုေတာင္းအမွ်၀ီရာတြင္လည္း (က်မၼာပါစီ၊ ခ်မ္းသာပါစီ၊ လုပ္တိုင္းေအာင္ ႀကံတိုင္းေျမာက္ပါစီ) ဟု စီကာရံျဖင့္ ရြီးသားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။

(ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္) ဟူေသာစကားတြင္လည္း (၀ီျခမ္းသည္။ ၀ီမွ်သည္)
(ျဖန္႔ခ်ီသည္) ဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သျဖင့္ (ထုတ္၀ီသည္) ရာ
အမွန္ျဖစ္သည္။ (ထုတ္ေ၀သည္) ဟူသည္မွာ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာျဖစ္သည္။ (ထုတ္ေ၀သည္) ဟု ရြီးသားလွ်က္ ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာဟု အသွ်င္မခံသင့္ေပ။(၉)

“မ်က္စၿပံဳးခ်ဳိ၊ ေမာင္လူပ်ဳိ႐ို႕၊ သံခ်ဳိအီးအီး၊ အံျခင္းဆို၍၊
စည္ကိုတီးလွ်က္၊ သံႀကီးသံလတ္၊ ဘံုေမာင္းစီ၍၊ ႃပြီကိုမႈတ္ေက၊
လက္ခုပ္ခတ္လို႔”

“သံခ်ဳိအီးအီး၊ အံျခင္းဆို၍၊ စည္ကိုတီးလွ်က္” ဟု (အီး) ႏွင့္
(တီး) ၊ (စီ) ႏွင့္ (ႃပြီ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါလိမ့္မည္။

၄င္းကို
ျမန္မာမႈျပဳပါက “သံခ်ဳိေအးေအး၊ အံျခင္းဆို၍၊ စည္ကိုေတးလွ်က္၊ သံေႀကးသံလတ္၊
ဘံုေမာင္းေစ၍၊ ေႃပြကိုမႈတ္ေက၊ လက္ခုပ္ခတ္လို႔” ဟု ရပါသည္။

ျမန္မာတြင္လည္း (တီးခတ္သည္၊ တီးမႈတ္သည္) ဟုရာဟိပါသည္။ (ေတးခတ္သည္။ ေတးမႈတ္သည္) ဟု မဟိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ (စည္ကိုေတးလွ်က္) ဟူသည္မွာ ဟာသျဖစ္ပါသည္။ (သံခ်ိဳအီးအီး၊
အံျခင္းဆို၍၊ စည္ကိုတီးလွ်က္) ဟူေသာ (အီး) (တီး) ကာရံကိုေထာက္၍ (အီးခ်မ္းသည္၊
ခ်မ္းအီးသည္) ဆိုမွရာ ရခိုင္စကား၊ ရခိုင္စာျဖစ္ပါသည္။

(ေအးခ်မ္းသည္၊ ခ်မ္းေအးသည္) ဆိုသည္မွာ ျမန္မာစကား ျမန္မာစာျဖစ္ပါသည္။

(ဘံုေမာင္းစီ) ဆိုသည္မွာ ဘံုေမာင္းမ်ားကို အစီအညီခ်ထားသည့္သေဖာျဖစ္ပါသည္။ (ဘံုေမာင္းေစ) ဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္မဟိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ (စီ) ကာရံကိုေထာက္၍ (ႃပြီ) ဟူဆိုမွသာလွ်င္ ရခိုင္ေ၀ါဟာအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

(ေႃပြ) ဆိုသည္မွာ ျမန္မာစကားျမန္မာစာျဖစ္ပါသည္။ (သံႀကီးသံလတ္) ကို (သံေၾကးသံလတ္) ဟု ျမန္မာမႈျပဳေသာအခါတြင္လည္း (သံသတၱဳ၊ ေၾကးးသတၱဳ) ဟု
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္လားပါသျဖင့္ ဤကာရံမ်ားကို ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ
ရခိုင္ကာရံမ်ားဟုေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။(၁၀)

“သာဂီ၀င္ေက၊ ဘုရင္ဆက္ကို၊ တြက္စစ္ရြီထား၊ မ်ားသြယ္သြယ္ႏွင့္၊
ငါးဆယ့္ငါးလွ်င္၊ စံစားေပ်ာ္မွီ၊ ႏွစ္လီလီကို၊ တြက္ရြီေသာခါ၊ ဆဧကာႏွင့္၊
အ႒ာဧက”

ဤအပိုဒ္တြင္ “စံစားေပ်ာ္မွီ၊ ႏွစ္လီလီကို၊ တြက္ရြီေသာခါ” ဟု (မွီ) (လီ)
(ရြီ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိျမင္ရပါလိမ့္မည္။

၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳမည္ဆိုပါက “စံစားေပ်ာ္ေမွ၊ ႏွစ္ေလေလကို၊ တြက္ေရြေသာခါ” ဟု
ရပါသည္။

(တြက္ေရြ) ကိုလိုက္၍ (ေပ်ာ္ေမွ၊ ႏွစ္ေလေလ) ျဖစ္လားပါသျဖင့္
လံုး၀အဓိပၸါယ္ကင္းလြတ္လားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားကိုေထာက္၍ (ရြီတြက္သည္) ရာ ရခိုင္စကားအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
(ေရြတြက္သည္) ဆိုသည္မွာ ျမန္မာစကားျမန္မာစာျဖစ္ပါသည္။

”ဆက္ႏြယ္မပ်က္၊ ထီးနန္းထိုင္၍၊ စိုးပိုင္ၿပီးေက၊ သားၿမီးဆက္လို႔”

ဤအပိုဒ္တြင္လည္း “စိုးပိုင္ၿပီးေက၊ သားၿမီးဆက္လို႔” ဟု (ၿပီး) ႏွင့္ (ၿမီး)
ကို ကာရံယူထားသည္ကိုတြိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (ၿမီးျမစ္တီတြတ္၊
သားစိုင္ၿမီးဆက္) စသည္ျဖင့္ (ၿမီး) သည္ရာ ရခိုင္စကားအမွန္ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းကာရံကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ “စိုးပိုင္ေျပးေက၊ သားေျမးဆက္လို႔” ဟူ၍
ရပါသည္။ (ေျပး) သည္ဆိုပါက ထီးနန္းစိုးပိုင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္မရဘဲ (ထီးနန္းထက္က
ထြက္ၿပီးသည္) ဟု ေျပာင္းျပန္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Grand son
ကို (ၿမီး) ဟု သံုးမွ ရခိုင္စာျဖစ္ပါသည္။ (ေျမး) ဟု သံုးၿပီး
ရခိုင္စာဟုအသွ်င္ခံသည္မွာ ရွက္ေကာင္းထမန္းျဖစ္ပါသည္။ အာရီယံမ်ား
စဥ္းစားသင့္ခ်ိန္တန္ၿပီးျဖစ္သည္။


(၁၁)

“ျမတ္စြာဘုန္းဟိ၊ တန္းခိုးဖန္ေက၊ ယာဥ္ပ်ံထက္က၊ ဆင္းသက္ဘိ၍၊ အရွိမ်က္ႏွာ”

ဤအပိုဒ္တြင္ (ဟိ) (ဘိ) (ရွိ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါလိမ့္မည္။

၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳမည္ဆိုပါက “ျမတ္စြာဘုန္းေဟ့၊ တန္းခိုးဖန္ေက၊ ယာဥ္ပ်ံထက္က၊ ဆင္းသက္ေဘ့၍၊ အေရွ႕မ်က္ႏွာ“ ဟု ရပါသည္။

(ျမတ္စြာဘုန္းေဟ့) (ဆင္းသက္ေဘ့၍) ဟူေသာေ၀ါဟာရမ်ားမွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳ၍မရႏိုင္ေပ။(၁၃)

(ႏွစ္ေကာဇာလွ်င္၊ တရာ့ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးခုကယ္တြင္၊ ေရာင္ျခည္၀င္းပ၊ ပူျပင္းတံုေက၊ ကဆံုလ၏၊ ျပည့္ထရက္မွာ၊ နိဗုဒၶါတြင္၊ စကာသြန္းဘိ၊ ဆုတ္ပကၡာသို႔၊ လြန္လာျပဳေက၊ ဂု႐ုနိတြင္၊ ထိန္ညီး႐ူပ၊ လွ်ပ္စစ္ေရာင္သို႔၊ ေျပာင္ေျပာင္လင္းေက၊ ဆင္းဗုဒၶကို၊ ပဥၥေလာဟာ၊ ရတနာျဖင့္၊ သြန္းကာလုပ္ေက၊ ေျခာက္ေရာင္ထင္၍၊ ျမင္မညီးေအာင္၊ သြန္းၿပီးေရေလး)

(စကာသြန္းဘိ၊ ဆုတ္ပကၡာသို႔၊ လြန္လာျပဳေက၊ ဂု႐ုနိတြင္)

(ဘိ) ႏွင့္ (နိ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါလိမၼည္။

၎ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(စကာသြန္းေဘ့၊ ဆုတ္ပကၡာသို႔၊ လြန္လာျပဳေက၊ ဂု႐ုေန႔တြင္) ဟု ရပါသည္။ (စကာသြန္းေဘ့) ဟူူသည္မွာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။


(၁၄)

(ဦးထိပ္႐ိုေသ၊ ဂါရေ၀ျဖင့္၊ တာရွည္စိတ္ၫြတ္)

ဤအပိုဒ္တြင္ (ေသ) ႏွင့္ (ေ၀) (ရွည္) ကို ကာရံယူထားသျဖင့္ (ရိုသီ) ထက္ (ရိုေသ) သည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ရခိုင္စာတြင္ (သေ၀ထိုး) ကာရံဟူသမွ်ကို (--ီ) ကာရံေျပာင္း၍ မရႏိုင္ပါ။

(မဟာမုနိ၊ အမည္တြင္ေက၊ သွ်င္ေဗာဓိကို၊ နိညိမသြယ္၊ သိမ္ေတာ္ျပင္မွာ၊ ဦးတင္ၫြတ္ေက၊ ဆည္းကပ္ေတေလး)

(နိ) (ဓိ) (နိညိ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

၎ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(မဟာမုေန႔၊ အမည္တြင္ေက၊ သွ်င္ေဗာေဓ့ကို၊ ေန႔ညမသြယ္) ဟု ရပါသည္။

(မဟာမုေန႔၊ ေဗာေဓ့) ဆိုသည္မွာ လံုး၀ ယုတၱိယုတၱာမဟိပါ။

ထိုေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ လံုး၀ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(နိ) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္စာ၊ ရခိုင္စကား၊ ရခိုင္ေ၀ါဟာရျဖစ္၍ (ေန႔) ဆိုသည္မွာ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား။ ျမန္မာေ၀ါဟာရျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္သင့္ပါသည္။(၁၅)

(စိစိစပ္စပ္၊ ေနာင္အစဥ္ေလ၊ ရခိုင္သား႐ို႕၊ သိထားကတ္ေအာင္၊ ေလးရပ္တိုင္းခြင္)

(စပ္) (ကတ္) (ရပ္) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။ (စဥ္) ႏွင္ (ခိုင္) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္စာ၌ (စဥ္) ကို (စိုင္) ဟု အသံထြက္သည္ကို သိသာသည္။

(ဤကဗ်ာကို၊ ျပည္ရြာၫြန္႔ဖူး၊ နန္းဘံုေဆာင္ျဖင့္၊ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေက၊ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဦး၌၊ ေပ်ာ္ျမဴးစဖြယ္၊ ေက်ာက္ရစ္ေကဟု၊ အမည္သာယာ၊ ရပ္မဟာတြင္၊ ပညာျပည့္၀၊ ဟာသဥာဏ္ႏွင့္၊ ေမာင္စံလွဟု၊ နာမသညာ၊ ငါဆရာလွ်င္၊ ကဗ်ာစီတန္း၊ သာျခင္းသံကို၊ ကာရံဆန္းႏွင့္၊ ႏွစ္ခန္းေျမာက္စြာ၊ ကံုးၿပီးပါ၍)

ဤအပိုဒ္ကိုေထာက္၍ ကဗ်ာစာဆို၏မြီးရပ္ဇာတိႏွင့္ အမည္နာမကို ေဖာ္တုတ္ႏိုင္သည္။(၁၆)

(ထြက္လားခ်ီဘိ၊ ဆန္းစႀကံဳ၍၊ ကဆုန္ကူးေက၊ ဗုဒၶဴးနိတြင္၊ သိမ့္သိမ့္ေက်ာ္ညာ)

(ဘိ) (နိ) (သိမ့္) ကာရံယူထားသည္ကိုိ တြိရပါလိမၼည္။

ဤကာရံကုိ ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ထြက္လားခ်ီေဘ့၊ ဆန္းစႀကံဳ၍၊ ကဆုန္ကူးေက၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္၊ ေသ့ေသ့ေက်ာ္ညာ) ဟု ရပါသည္။

(ထြက္လားခ်ီေဘ့) (ေသ့ေသ့ေက်ာ္ညာ) ဆိုသည္မွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ လံုး၀ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ေ၀ါဟာရ၊မ်ားျဖစ္ပါသည္။


(၁၇)

(ဌာေနသီရိ၊ ေသအခ်ာျဖင့္၊ ေ၀သာလိကို၊ ေျပာင္းရႊိတည္ေထာင္)

(ရိ) (လိ) (ရႊိ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိႏိုင္ပါသည္။

၎ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ဌာေနသီေရ့၊ ေသအခ်ာျဖင့္၊ ေ၀သာေလ့ကို၊ ေျပာင္းရႊီ႕တည္ေထာင္) ဟု ရပါသည္။

(ဌာေနသိေရ့) (ေ၀သာေလ့) ဆိုသည္မွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္မဟိေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ လံုး၀ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ဘုန္းေတာက္ပါရမီ၊ မဟာဆီြေက၊ သာဂီမင္းမ်ဳိး)

ဤအပိုဒ္တြင္လည္း (မီ) (ဆြီ) (ဂီ) ကို ကာရံယူထားပါသည္။

၎ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ဘုန္းေတာက္ပါရေမ၊ မဟာေဆြလွ်င္၊ သာေဂမင္းမ်ဳိး၊) ဟု ရပါသည္။

(ပါရေမ) (သာေက) ဆိုသည္မွာ ယုတၱိယုတၱာမဟိေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဤကာရံကိုေဆာက္၍ (ေဆြမ်ိဳး) ထက္ (ဆြီမ်ိဳး) (မင္းဆြီမင္းမ်ိဳး) သည္ရာ ရခိုင္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာသည္။

(ထူလစႁႏၵား၊ တြင္ျငားတျဖာ၊ အာနႏၵာဟု၊ သညာဘြဲ႕႔ရ၊ ထိုဘုရင္မွာ၊ ၾကင္မ၀ေက၊ အလွႀကံညီ၊ ႐ူပိနီဟု၊ ေဒ၀ီရတနာ၊ ဘြဲ႔သညာမွာ၊ ကုမၼာမိဖုရား၊ လွေအာင္ခ်ာကို၊ ေတာင္ညာထားလို႔၊ စံစားတံုလစ္၊ မွတ္သခ်ၤာေလ၊ ေကာဇာႏွစ္လွ်င္၊ တြက္စစ္ငါးရာ၊ ေရာက္ေသာခါတြင္၊ သံုးျဖာပိဋကတ္၊ ျမတ္ဇိေနာ္ေလ၊ ေဟာေဖာ္ဘိေက၊ ပရိယာတ္ကို၊ ႀကီးခ်ပ္၌မွာ၊ ရြီးထိုးကာျဖင့္၊ သံဃာယနံ၊ ပဥၥနံကို၊ မင္းမြန္ေစာထီး၊ ၿမိဳ႕ေ၀သာမွာ၊ သံဃာမ်ားႏွင့္၊ တင္ထားၿပီးေသာ္)

(ထူလစႁႏၵား၊ တြင္ျငားတျဖာ၊ အာနႏၵာဟု) ဤအပိုဒ္က ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္မ်ား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သိမ့္ေသာ အာနႏၵစႃႏၵားဘုရင္အသူလဲ အမီးပုစၧာကို အေျဖေဖာ္ထုတ္လွ်က္ဟိသည္။ ၄င္း ထူလစႃႏၵား (ေခၚ) အာနႏၵစႃႏၵား ဘုရင္မွာ ေ၀သာလီ၌ သံဃာယနာတင္ခသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။(၁၈)

(ေရာဂါေကာင္းရီး၊ ပင္ေညာင္ၫိုကို၊ ဖ်က္ၿဖိဳလွီး၍၊ မီးႏွင့္လည္းတိုက္၊ ဖြီးဖြီးျဖဴ၍၊ ျပာပံုျဖစ္လွ်င္)

(ရီး) (လွီး) (မီး) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤကာရကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ေရာဂါေကာင္းေရး၊ ပင္ေညာင္ၫိုကို၊ ဖ်က္ၿဖိဳေလွး၍၊ ေမးႏွင့္လည္းတိုက္၊ ေဖြးေဖြးျဖဴ၍၊ ျပာပံုျဖစ္လွ်င္) ဟူ၍ ရပါသည္။

(ၿဖိဳေလွးသည္။ ေမးႏွင့္တိုက္သည္) ဆိုသည္မွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္မဟိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။


(၁၉)

(ျမႏွစ္ပံုခ်ီ၊ မဟာဆြီေက၊ ဇာနီမွန္ျငား၊ ဘုန္းေတာ္ျဖာ၍၊ အာဏာလႊမ္းေက၊ စႁႏၵားဟု၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေျမာက္၊ ျပည္ရခိုင္မွာ၊ မည္မပ်က္ဘဲ၊ ကိုးဆက္ေျမာက္)

(ခ်ီ) (ဆြီ) (နီ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ယင္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ျမႏွစ္ပံုေခ်၊ မဟာေဆြေက၊ ဇာနည္မွန္ျငား) ဟု ရပါသည္။

(ျမႏွစ္ပံုေခ်) ဆိုသည္မွာ ဖတ္ရမေကာင္း အရုပ္ဆိုးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမွာလည္း ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံျဖစ္ပါသည္။

(ရွည္လ်ားႏွစ္တာ၊ ေခတ္မ်ားစြာလွ်င္၊ ၾကာကာေျပာင္းရႊိ၊ ေနာက္ေနာင္လာေက၊ ပညာဟိဟု၊ က၀ိဆရာ၊ အျဖာျဖာ႐ို႕၊ ကဗ်ာရတု၊ ဧအံဆို၍၊ ထို၀တၳဳကို၊ ျပဳစုေသာခါ၊ စာနဂိုမွာ၊ အပိုသြင္းလို႔၊ ရြီးျခင္းရာေၾကာင့္)

(ရႊိ) (ဟိ) (၀ိ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ယင္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ၾကာကာေျပာင္းရႊီ႕၊ ေနာက္ေနာင္လာခါ၊ ပညာေဟ့ဟု၊ ကေ၀့ဆရာ) ဟု ရပါသည္။

(ပညာေဟ့၊ ကေ၀့ဆရာ) ဆိုသည္မွာ ယုတၱိယုတၱာမဟိေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားကို ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားဟု ေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

(ကမ႓ာမဟီ၊ ကုန္းထက္ၿမီမွာ၊ တူညီက်က္စား၊ သတၱ၀ါေလ၊ ေထာင္ရာမ်ားႏွင့္)

(ဟီ) (ၿမီ) (ညီ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤသည္ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ကမ႓ာမေဟ၊ ကုန္းထက္ေျမမွာ၊ တူေညက်က္စား၊ သတၱ၀ါေလ၊ ေထာင္ရာမ်ားႏွင့္) ဟု ရပါသည္။

(ကမၻာမေဟ၊ တူေည) ဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္မဟိေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ ျမန္မွာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (ကမ႓ာၿမီ) လား (ကမ႓ာေျမ) လားဟူသည္ကို ဤကာရံျဖင့္ ယွင္းလင္းသိသာႏိုင္သည္။(၂၀)

(၀င္းလဲ့ထိန္လွ်ံ၊ လက္စြပ္ပ်ံႏွင့္၊ တန္သူမဟိ၊ ရက္လၾကာေအာင္၊ ရွာမတြိေသာ္)

(ဟိ) (တြိ) ကို ကာရံယူထားသညိကို တြိရပါသည္။

ယင္းကိုျမန္မာမႈျပဳေသာ္

(တန္သူမရွိ၊ ရက္လၾကာေအာင္၊ ရွာမတြ႕ေသာ္) ဟု ရပါသည္။ (ရွိ) ႏွင့္ (ေတြ႕) ကာရံလြတ္လားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံျဖစ္ပါသည္။ ဤကာရံကိုေထာက္၍ (တြိ) လား (ေတြ႕) လားဟူသည္ကို ပညာဟိမ်ား ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္သည္။


(၂၁)

(ရွာလတ္မေယတံုၾက၊ ျမေရာင္၀ီ၍၊ နဒီျမစ္ေက၊ ဂစၦပဟု)

ဤကာရံတြင္ (၀ီ) ႏွင့္ (ဒီ) ကို ကာရံယူထားပါသည္။

ဤကာရံကိုျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ရွာလတ္မေယတံုၾက၊ ျမေရာင္ေ၀၍၊ နေဒျမစ္ေက၊ ဂစၦပ) ဟူ၍ ရပါသည္။ (နေဒ) ဆိုသည္မွာ ရယ္စရာ ဟာသျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။

(တရံခါတြင္၊ ရာဇာဘုရင္၊ စိတ္မရႊင္ေက၊ အလွ်င္ခ်ီကာ၊ ထြက္ႄကြလာ၍၊ သိဂၤါနဒီ၊ ျမစ္ကမ္းၿခီသို႔၊ ေရာက္လီၾကေပ၊ စမၸေ၀ဟု)

ဤအပိုဒ္တြင္ (ဒီ) (ၿခီ) (လီ) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤသည္ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(သိဂၤါနေဒ၊ ျမစ္ကမ္းေျခသို႔၊ ေရာက္ေလၾကေပ၊ စမၸေ၀) ဟူ၍ ရပါသည္။ (နေဒ) ဆိုသည္မွာ ဆုိခသည့္အတိုင္း အဓိပၸါယ္မဟိပါ၍ ဤကာရံမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံျဖစ္ပါသည္။ ဤကာရံကိုေထာက္၍ (ကမ္းၿခီ) လား (ကမ္းေျခ) လားဆိုသည္ကို အျငင္းပြားစရာမလိုဟု ယူဆသည္။


(၂၂)

(မ်ားအိမ္ၿခီႏွင့္၊ ပရိမ္ၿမိဳ႕ကို)

(ဂုဏ္ရည္ေတာက္ထြန္း၊ ေအာင္ခ်က္ၿမီေလ၊ ပရိန္နန္းမွာ)

(အိမ္ၿခီ) (ေအာင္ခ်က္ၿမီ) (ပုရိမ္) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤသည္ကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(မ်ားအိမ္ေျခႏွင့္၊ ပေရၿမိဳ႕ကို)
(ဂုဏ္ရည္ေတာက္ထြန္း၊ ေအာင္ခ်က္ေုမေလ၊ ပေရနန္းမွာ) ဟူ၍ ရပါသည္။

(ပေရ) ၿမိဳ႕ဟူ၍ ရခိုင္ရာဇ၀င္တြင္မဟိပါ။ (ပရိန္) ဟူ၍ရာ ဟိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံျဖစ္ပါသည္။


(၂၃)

သကၠရာဇ္ကို၊ တြက္စစ္ခါ၀ယ္၊ တေထာင္ကယ္၍၊ တဆယ့္ေလးခု၊ တိုင္းဌာနီေလ၊ ျပည္ေျမာက္ဦးတြင္၊ လက္႐ုန္းပညာ၊ ဘုန္းေရာင္ျဖာေက၊ စႏၵသုဓမၼ၊ က်က္သရီႏွင့္၊ တက္နီႄကြသို႔၊ ရာဇာဘုရင္၊ ယခုခါတြင္၊ သိင္ဂီနန္းမွာ၊ စံျမန္းရႊင္ဟု၊

ဤအပိုဒ္ကိုေထာက္၍ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ဘုရင္စႏၵသုဓမၼရာဇာစိုးစံသည့္ကာလ သကၠရာဇ္ (တေထာင့္တဆယ့္ေလး) ခုႏွစ္တြင္ စာဆိုသည္ မဟာမုနိသို႔ခရီးတေခါက္ လားေရာက္ၿပီး မဟာမုနိ နိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္းကို ရြီးစပ္ချခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာျခင္းအားရြီးစပ္သည့္ခုႏွစ္မွာ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (တေထာင္တဆယ့္ေျခာက္) (၁၀၁၆) ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပီေစာင္တြင္ (၁၁၁၆) ခု ဟု ဆိုထားသည္။


(ရွည္ၾကာေကာင္းႏိုး၊ ထက္အေခါင္မွာ၊ သံေႏွာင္တြဲေက၊ သရြဲမိုးလို႔၊ မင္းမ်ဳိးစံအိမ္၊ မတ္၀န္အိမ္ႏွင့္၊ ေႏွာင္အိမ္ခ်ဳပ္တန္း၊ ကုန္းေအာက္ၿခီမွာ၊ စီကာတန္းလွ်က္)

ကုန္းေအာက္ၿခီမွာ၊ စီကာတန္းလွ်က္ (ၿခီ) (စီ) ကို ကာရံယူထားသည္။

ယင္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ကုန္းေအာက္ေျခမွာ၊ ေစကာတန္းလွ်က္) ဟု ရပါသည္။ (ေစကာတန္း) ဆိုသည္မွာ ယုတၱိမဟိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ (ေအာက္ၿခီ) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္စကား ရခိုင္စာျဖစ္ပါသည္။

--------------

(ခန္းမေဆာင္တြင္၊ အသာ၀င္၍၊ ၀တ္ဆင္တံုၿပီး၊ သဇင္ခိုင္ကို၊ ႀကိဳင္ႀကိဳင္မႊီးေအာင္၊ က်ံလိမ္းျပဳပ်င္၊ ၿပီးလတ္က်င္ေသာ္)

(ၿပီး) (မႊီး) (လိမ္း) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ယင္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(၀တ္ဆင္တံုေျပး၊ သဇင္ခိုင္ကို၊ ႀကိဳင္ႀကိဳင္ေမႊးေအာင္၊ က်ံေလွးျပဳျပင္၊ ေျပးလတ္က်င္ေသာ္) ဟူ၍ ရပါသည္။

(က်ံေလွး) သည္ဟု ျမန္မာတြင္လည္းမဟိပါ။ (က်ံလွိမ္းသည္၊ လွိမ္းက်ံသည္) ဟူ၍ရာ ဟိပါသည္။ (ေျပးလတ္က်င္ေသာ္) ဆိုရာတြင္လည္း သဇင္ပန္းကိုပန္ဆင္ၿပီးလွ်င္ဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ဘဲ သဇင္ပနး္ကိုပန္ဆင္ၿပီး ထၿပီးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ေရာက္လားပါသျဖင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ လံုး၀ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (ေမႊး) အသံုးမွာ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာပီကို ရခိုင္မ်ားက ခိုးယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။(၂၅)

(ႏွမ္းႏိုင္ႏိုင္ႏွင့္၊ မႊီးႀကိဳင္သင္းေက၊ ေကာက္ၫႇင္းေပါင္းကို)

အလြန္လွပေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ယူကာစားၿပီး၊ အိမ္တန္းဗ်က္မွာ၊ လုပ္လက္ဆီးလို႔၊ အီးအီးသက္သာ၊ ကြမ္းဆီးယာ)

(ၿပီး) (ဆီး) (အီး) (ဆီး) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ယင္းကို ျမန္မာမႈျပဳေသာ္

(ယူကာစားေျပး၊ အိမ္တန္းဗ်က္မွာ၊ လုပ္လက္ေဆးလို႔၊ ေအးအးသက္သာ၊ ကြမ္းေဆးယာ) ဟု ရပါသည္။ (ယူကာစားေျပး) ဆိုသည္မွာ ကြမ္းစားၿပီးသည္ဟု အဓိပၸါယ္မရဘဲ ကြမ္းစား၍ ထြက္ေျပးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသျဖင့္ ၎ကာရံမ်ားမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။


(၂၇)

(ဗုဒၶါေဟာျငား၊ က်မ္းပီစာမွာ၊ ဖြီရွာတြိေက၊ ဟိသလားေလ)

(တြိ) ႏွင့္ (ဟိ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ယင္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္

(ဗုဒၶါေဟာျငား၊ က်မ္းေပစာမွာ၊ ေဖြရွာေတြ႕ကာ၊ ေရွ႕သလားေလ) ဟူ၍ ရပါသည္။

(ေရွ႕) သလားဟူသည္မွာ ျမန္မာစာပီတြင္လည္း မဟိပါ။ (ရွိသလား) ဟူ၍ရာ ဟိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာရံမ်ားမွာ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(လြဲမေခ်ာ္ေအာင္၊ ေတြးေခၚျငားလို႔၊ ေထာင္နားတည္ပါ) ဟု (လဲြမေခ်ာ္၊ ေတြးေခၚ) ဟု ကာရံနေဗထပ္ ယူထားသည္ကို တြိရပါလိမၼည္။

ယင္းကို ျမန္မာမႈမျပဳဘဲ ရခိုင္လြန္ကၽြန္မႈျပဳလွ်င္ (လြီးမေခ်ာ္ေအာင္၊ တြီးေခၚျငားလို႔၊ ေထာင္နားတည္ပါ) ဟူ၍ရပါသည္။ (လြီးမေခ်ာ္) ဆိုသည္မွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္မဟိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကလေပၚလူငယ္မ်ား သံုးႏံႈးနီကတ္ေသာ (တြီးေခၚ၊ အတြီးအေခၚ) ဆိုသည့္အသံုးႏံႈးမွာ ရခိုင္လြန္ကၽြံမႈ၀ါဒျဖစ္သည္။

(ဘုန္းႄကြယ္ဗုဒၶ၊ အတုလကို၊ ဦးခ်႐ိုေသ၊ ဖူးေမွ်ာ္ေပေသာ္၊ အပါယ္ဂတိ၊ မလားရန္ကို၊ အကၽြန္သိေရ)

(ေသ) (ေပ) (ပါယ္) ကာရံယူထားသည္ကို တြိျမင္ရပါသျဖင့္ (ရိုသီ) ဟုမရြီးဘဲ (ရိုေသ) သည္ရာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤရွိေဟာင္းမူကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ယွင္းလင္းႏိုင္သည္။


ျမန္မာမႈျပဳ၍မရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ား အပိုင္း (၂)(၁) (က်မၼာဖို႔ရီး၊ တတ္လိမၼာေက၊ ပညာရီးတည္း၊ တသီးထိုမွ)

ဤအပိုဒ္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ အခု အကၽြြႏု္ပ္႐ို႕သံုးစဲြနီေသာ (က်မၼာေရး၊ ပညာေရး) ကို အယင္က (က်မၼာရီး၊ ပညာရီး) ဟု သံုးစဲြသည္ကို သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ရီး) ႏွင့္ (သီး) ကာရံယူထား၍ျဖစ္ပါသည္။ (ေရး) ဆိုလွ်င္ (တေသးထိုမွ) ျဖစ္လားပါမည္။

(၂) (ထိုကုသိုလ္လွ်င္၊ မဂ္ကိုမဆိုက္၊ ကာမဟူေက၊ ဘံုဆယ့္တစ္မွာ)

ဤနီရာတြင္ (ဆိုက္) ႏွင့္ (တစ္) ကို ကာရံယူထားသျဖင့္ ရခိုင္သားမွာ (တစ္) ကို (တိုက္) ဟု အသံထြက္သည္ကို တြိရပါမည္။ ယင္းကို အတတ္ဆန္း၍ (တိုက္) ဟု ရြီး၍မျဖစ္ပါ။

(၃) (တိရိစၦာန္ေက၊ ပိုးႏွံကစ၊ ဤကမၻာမွာ၊ ျမင္ကာတြိေက၊ ဟိသမ်ကို)

ဤနီရာတြင္ (တြိ) ႏွင့္ (ဟိ) ကို ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ယူထားပါသည္။ ၄င္းကို အမ်ားနားလည္ေအာင္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳ၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ျမင္ကာေတြ႕သည့္၊ ရွိသမ်ကို) ဟု ျဖစ္လားပါမည္။ (ေတြ႕) ႏွင့္ (ရွိ) ကာရံလြတ္လားပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းကာရံမ်ားသည္ ျမန္မာမႈျပဳ၍မရေသာ ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤနီရာတြင္ (တြိ) လား (ေတြ႕) လားဆိုသည္ကို ယွင္းယွင္းလင္းလင္း သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။

(၄) (အျပစ္ဒါဏ္ကို၊ ကိုယ္ခံစျမဲ၊ ဘံုေလာကီေလ၊ ဌာနီထဲမွာ)

ဤနီရာတြင္ (ကီ) ႏွင့္ (နီ) ရခိုင္ကာရံယူထားပါသည္။ ၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ (ဘံုေလာေကေလ၊ ဌာေနထဲမွာ) ဟု ျဖစ္လားပါသည္။ ရယ္ဖို႔မေကာင္းပါလား။

(၅) (သားတစ္႐ိုးရီ၊ အျခင္ဆီသို႔၊ တူညီသီးသီး၊ ေ၀ါေယာေမ်ာင္၍၊ ပို႔ေဆာင္ပီးက၊ ထြာႀကီးသန္မာ)

ဤနီရာတြင္ (သီး) (ပီး) (ႀကီး) ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ကို တြိရပါသည္။

တန္းခိုးဆရာထြန္းသာျခင္းမ်ားတြင္ (ေပး) ဟု ျမန္မာေ၀ါဟာရကို ခိုးယူသံုးစဲြထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ဤနီရာတြင္ ျမန္မာမႈျပဳမည္ဆိုပါက (တူညီေသးေသး၊ ၀ါေယာေမ်ာင္၍၊ ပို႔ေဆာင္ေပးက၊ ထြားေၾကးသန္မာ) ဆိုၿပီးရပါလိမ့္မည္။ (ကေကာင္း ရယ္ဖို႔ေကာင္းပါဖို႔။ (ထြားေၾကး) ဟု ျမန္မာစာတြင္လည္း မဟိပါ။

(၁) (မုခ်အကယ္၊ က်မၼာျခင္းမွာ၊ အရင္းတည္လို႔)

ဤနီရာတြင္ (အကယ္) ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို တြိရပါသည္။ ျမန္မာက (တကယ္) ရခိုင္က (အကယ္) ဟု သံုးပါသည္။ ဖားျပဳတ္ေက၀တၳဳတြင္ (အကယ္စင္စစ္၊ ဤသို႔ျဖစ္မူ) ဟု တြိရပါသည္။

(၂) (ရာဇ၀င္မွာ၊ စာတင္ဟိေက၊ မတြိဖူးဘဲ)

(ဟိ) ႏွင့္ (တြိ) ရခိုင္ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါမည္။ ၄င္းကိုေထာက္၍ (တြိ) လား (ေတြ႔) လား ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို အတတ္ဆန္း၍ အမ်ားနားလည္ေအာင္ဆိုဗ်ာ (ရာဇ၀င္မွာ၊ စာတင္ရွိသည္၊ မေတြ႔ဖူးဘဲ) ဟု ျမန္မာမႈျပဳပါက ကာရံလံုး၀လြတ္ကင္းလားပါလိမ့္မည္။

(၃) (အရင္းခံေက၊ မွန္သနစ္ကို၊ စီးစစ္ရေယာင္၊ ေပၚထြန္းေအာင္ဟု)

ဤနီရာတြင္ ရခိုင္ေ၀ါဟာရစစ္စစ္ (ေယာင္) ကို သံုးႏႈံးထားပါသည္။

(၉) (ဓါတ္အာကာလွ်င္၊ ပတ္ကာဆီးေက၊ အအီးပတ္လို႔)

ဤနီရာတြင္ (ဆီး) ႏွင့္ (အီး) ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ယူထားပါသည္။ ၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳေသာ္ (ပတ္ကာေဆးေက၊ အေအးပတ္လို႔) ဟု ရပါလိမ့္မည္။ ရယ္ဖို႔ေကာင္းပါသည္။ ျမန္မာစာတြင္ (ကာေဆး) ဟူ၍ မဟိပါ။ (ကာဆီး) ဟုရာ ဟိပါသည္။

(၁၀) (ႏွလံုးအိမ္မွာ၊ ခံကာေထာင္းေက၊ ေဂါင္းလည္းညီးလို႔၊ ရွည္၀ီးၾကာတင္)

(ညီး) ႏွင့္ (၀ီး) ကို ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ယူထားပါသည္။ (ေဂါင္းညီးေရ) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္ေ၀ါဟာရ စစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနီရာတြင္ (၀ီး) ဟု ရခိုင္ေ၀ါဟာရစစ္စစ္ကို တြိရပါသည္။ (အေ၀းသို႔) (အေ၀းေရာက္) စသျဖင့္ ယခုအခါ ရခိုင္မ်ားက ျမန္မာေ၀ါဟာရမ်ားကို ငွားယူသံုးစဲြနီသည္မ်ားကို တြိရပါသည္။

(၁၁) (လကၡဏာကို၊ ရွာကာတြိေက၊ တိအက်ျဖင့္)

(တြိ) ႏွင့္ (တိ) ကို ကာရံယူထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (တြိ) ရာအမွန္လား (ေတြ႔) ရာ အမွန္လား ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ (ရွာကာေတြ႕လွ်င္၊ ေတ့အက်ျဖင့္) ဟု ရပါသည္။

(၁၂) (သိန္းေသာင္းခ်ီ၍၊ ျခင္ရြီမ်ားမွာ၊ ငါးမ်ိဳးတြိေရ၊ မွတ္သိအပ္ရာ)

ဤနီရာတြင္ (တြိ) ႏွင့္ (သိ) ကို ကာရံယူထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (တြိ) ရာ ရခိုင္စာျဖစ္ပါသည္။ (ေတြ႔) မွာ ျမန္မာစာျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ (ငါးမ်ိဳးေတြ႕သည္၊ မွတ္ေသ့အပ္ရာ) ဆိုၿပီးရပါသည္။

(၁၃) (က်ားထက္ပင္ေလ၊ ျခင္ရန္ဖီးမွာ၊ ႀကီးလတ္ေတဟု)

ဤနီရာတြင္ (ဖီး) ႏွင့္ (ႀကီး) ကို ကာရံယူထားပါသည္။ ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ (ျခင္ရန္ေဘးမွာ၊ ေၾကးလတ္သည္ဟု) ဆိုၿပီးရပါလိမ့္မည္။ (ေၾကးသည္) ဟု ျမန္မာစာတြင္လည္း မဟိပါ။

(၁၄) (ေမာင္ေမစံုညီ၊ ရွိခိုးခ်ီ၍။ စာပီပညာ၊ အကၡရာကို)

ဤနီရာတြင္ (ညီ) (ခ်ီ) (ပီ) ကာရံယူထားပါသည္။ (စာေပ) လား (စာပီ) လားဟူသည္ကို ဤကာရံကိုၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာမႈျပဳလွ်င္ (ေမာင္ေမစံုညီ၊ ရွိခိုးခ်ီ၍၊ စာေပပညာ) ဟု ရပါသည္။ ကာရံမလြတ္လားပါသည္။

(၁၅) (စစ္ပညာေက၊ ဒိုင္းကာအတတ္၊ သိုင္းအတတ္ႏွင့္၊ ဒါးခြတ္လွံထိုး)

ဤနီရာတြင္ (တတ္) ႏွင့္ (ခြတ္) ကို ကာရံယူထားပါသည္။ ၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳက (သိုင္းအတတ္ႏွင့္၊ ဒါးခုတ္လွံထိုး) ဟု ရပါသည္။ ကာရံမလြတ္လားပါသည္။

(၁၆) (ေနာက္ေနာင္လာေက၊ ပညာဟိ႐ို႕၊ တြိေသာခါတြင္၊ ျပန္ကာဖာထီး၊ ျပဳပ်င္ရန္ကို၊ ကၽြြန္ခြင့္ပီးေရ၊ သို႔ၿပီးမွသာ)

ဤနီရာတြင္ (ဟိ) ႏွင့္ (တြိ)၊ (ထီး) (ပီး) (ၿပီး) ဟု (ပီး) (တြိ) ရခိုင္ကာရံစစ္စစ္ ရခိုင္ေ၀ါဟာရစစ္စစ္မ်ားကို တြိရပါသည္။

၄င္းကို ျမန္မာမႈျပဳေသာ္ (ပညာေရွ႕တို႔၊ ေတြ႕ေသာခါတြင္၊ ျပန္ကာဖာေထး၊ ျပဳျပင္ရန္ကို၊ ကၽြြန္ခြင့္ေပးသည္၊ သို႔ေျပးမွသာ) ဟူ၍ ရပါသည္။

(ေျပး) ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာပီ၌လည္း (သို႔ေျပး) ဟူ၍ မဟိပါ။ (သို႔ၿပီး) ရာ ဟိပါသည္။ ျမန္မာစာပီ၌ (ပညာေရွ႕) ဟူ၍လည္းမဟိပါ။

(ပီး) ႏွင့္ (ၿပီး) ကို ကာရံယူထားသည့္အတြက္ (ပီး) ရာ ရခိုင္လား (ေပး) ရာ ရခိုင္လားဆိုသည္မွာ ယွင္းနီပါသည္။

ယခုအခါ ရခိုင္စာရြီးဆရာအားလံုးနီးပါး ကဗ်ာ၊ ၀တၴဴ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားရြီးေသာအခါ ျမန္မာေ၀ါဟာရမ်ားကို ခိုးယူသံုးစဲြလွ်က္ဟိပါသည္။


ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း တတိယပိုင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း


သာျခင္းအပိုဒ္ (၂၈) တြင္

(ေျပာျပမည္ေလ၊ ေထြေထြရပ္ရပ္၊ ေမာင္ကညႊန္၍၊ မွန္အမွားႏွင့္၊ စကားရပ္ကို၊ သိကတ္လီေယာင္၊ ေရာက္လာသူေလ၊ ပ်ိဳျဖဴမ်ားမွာ၊ ရႊီနားေထာင္ပါ) ဟု ဆိုထားပါသည္။ (ရပ္) ႏွင့္ (ကတ္) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။ (ကတ္) ဆိုေသာေ၀ါဟာရသည္ ရခိုင္ေ၀ါဟာရစစ္စစ္ ျဖစ္ပါသည္။

ရွိေဟာင္းစာပီမ်ားတြင္ (ကတ္) အသံုးအႏႈံးအလြန္နည္းပါသည္။ အကၽြြႏု္ပ္ ဤသာျခင္း၌ရာ တြိဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာျခင္းသည္ ရခိုင္စာပီက႑အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ထိုသို႔ဆိုရျခင္းအတြက္ က်န္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ညာဏ္မွီသေလာက္၊ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေဆြးေႏြးပါမည္။

မွတ္သားရန္တခ်က္မွာ ရွိေဟာင္းပီစာမ်ား၌ (နန္႔) ကို (ႏွင့္) ဟု ရြီးပါသည္။ အသံထြက္ေသာအခါ ရမ္းျပည့္သံျဖင့္ (ႏွင့္) သို႔မဟုတ္ (နာင့္) သို႔မဟုတ္ (နန္႔) ဟု အသံထြက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြြႏု္ပ္႐ို႕ (ႏွင့္) ကို ဖတ္ေသာအခါ (ႏွင့္) သို႔မဟုတ္ (နာင့္) သို႔မဟုတ္ (နန္႔) ဟု ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသာျခင္းတြင္ (ကတ္) တခုတည္းမဟုတ္ပါ၊ (ၾက) အသံုးအႏံႈးကိုလည္း တြိရပါသည္။ ေထာက္ျပပါမည္။ (ပူဇာ၀ႏၲ၊ ဆယ္ေခ်ာင္း႐ံု၍၊ လက္စံုမိုးေက၊ ရွိခိုးၾကလည္း) ဤအပိုဒ္တြင္ (၀ႏၲ) ႏွင့္ (ၾက) ကို ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ေနာက္တပိုဒ္မွာ (ေက်းဇုဟုန္ႏွင့္၊ ဂုဏ္ႀကီးျမတ္၍၊ အထြဋ္တင္ၾက၊ အနႏၱဟု) ဆိုရာတြင္လည္း (ၾက) ကို တြိရပါသည္။ (ၾက) ႏွင့္ (ကတ္) မွာ အဓိပၸါယ္အတူတူျဖစ္ပါသည္။ ရွိေဟာင္းပီစာမ်ား၌ (ၾက) ကို ပိုအသံုးမ်ားပါသည္။

ေနာက္တပိုဒ္တြင္ (တသီးမွတ္ၾက၊ စြန္႔ၾကဲလႈေက၊ ဟူသမွ်ကား၊ ကာမာ၀ါစရ၊ က်မ္းကျပဆို) ဟု (ၾက) ႏွင့္ (မွ်) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ေနာက္တပိုဒ္တြင္ (အျဖာျဖာႏွင့္၊ ဘာသာကဲြၾက၊ စိတ္အယူမွာ၊ မတူၾကဘဲ၊ ဗုဒၶေဟာၾကား) ဆိုၿပီး (ၾက) ႏွင့္ (ဗုဒၶ) ကာရံယူထားသည္ကို တြိရပါသည္။

ေနာက္တပိုဒ္တြင္ (ဗုဒၶဘာသာ၊ စိုင္အလာမွာ၊ ခိုင္မာယူၾက၊ စရဏဟု) ၄င္း၊

(ေနာက္ထပ္)

(၁) ဥတုအဟာရ၊ အီးအပူလွ်င္၊ ညီတူမွ်၍၊ ေပါင္းၾကစပ္ခါ၊
(၂) ဓါတ္အစာကို၊ ခ်ိန္ခါနိည၊ မမုန္းေအာင္ပင္၊ သံုးေဆာင္ၾက၍၊ ပါစကပူဓါတ္၊
(၃) အတူတကြ၊ သန္႔ယွင္းေယာင္လွ်င္၊ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္၊
(၄) ရွည္ၾကာသမွ်၊ ထဲဘ၀င္မွာ၊ စဲြ၀င္ၾကဖို႔၊
(၅) ရွိ၀ယ္ကာလ၊ ေပါရဏျဖင့္၊ ေျပာၾကတံုလစ္၊
(၆) ထဲဘ၀င္မွာ၊ မရႊင္မပ်၊ ပဒုမၼာေလ၊ ရႊီၾကာပန္းကို၊ နီလွမ္းၾကေယာင္၊
(၇) ျခင္ကုလား႐ို႕၊ ကိုက္ျငားၾကျပန္၊
(၈) ဖ်ားျပန္ကုန္ၾက၊ လကၡဏာကို၊ ခဲြကာျခား၍၊ ရြီးသားျပလည္း၊ ေရာက္ၾကနားခံ၊
(၉) ေပါင္းသဟာေလ၊ လာသမွ်႐ို႕၊ မွတ္ၾကေပ၍၊
(၁၀) ျမဲေထြနိစၥ၊ ျခင္ဆိုးရန္ကို၊ မက်န္ႄကြင္းေအာင္၊ ႏွိမ္နင္းၾကဖို႔
(၁၁) အမ်ားသူေလ၊ ျဖဴႏွမ႐ို႕၊ မွတ္ၾကေပေႏွာင္း၊
(၁၂) တတ္ပညာကို၊ ႀကီးစြာလုလ’၊ ဇဲြစိတ္ထူ၍၊ သင္ယူၾကဖို႔၊ ေမာင္ကေျပာမည္၊
(၁၃) ဖိုးတန္လွစြာ၊ သမိုင္းလာႏွင့္၊ ပညာသိပၸ၊ အဖံုဖံုေလ၊ ေပ်ာက္ကုန္ဆံုးေက၊ ပ်က္ျပဳန္းၾကလို႔၊ သိပၸမ်ားစြာ၊
(၁၄) ေပါႄကြယ္သုတ၊ အဖံုဖံုႏွင့္၊ ျပည့္စံုၾကေသာ္၊ ညာဏပ႑ိ၊
(၁၅) ရႊီရခိုင္ေလ၊ ယိုင္ႏွမ႐ို႕၊ သိၾကစီရန္၊
(၁၆) အရာတဖံု၊ သျပာဂုဏ္ႏွင့္၊ ျပည့္စံုၾကဖို႔၊ ညႊန္ျပအံ့ငွာ၊
(၁၇) ၀ိရိယညာဏ္၊ အရင္းခံ၍၊ လုပ္ၾကံၿပီးမွ၊ ဓနဟံုႏွင့္၊ ျပည့္စံုၾကေသာ္၊
(၁၈) တ၀မ္းမူေက၊ တအူဖြားသို႔၊ စကားႏႈတ္ခ်ိဳ၊ မမုန္းၾကဘဲ၊ ဆုမၼဆိုလို႔၊
(၁၉) မြီးဖဘုန္းမို၊ နန္းမညိဳက၊ အလိုစမ္းၾက၊ ပမာဆိုေက၊ ထိုအခဏ္းႏွင့္၊ တူလြန္းလွေရ စသည္ျဖင့္
(ၾက) ကာရံအရြီးအသားမ်ားကို တြိရပါသည္။

(ကတ္) ကို
(ျပည္နိဗၺဴကို၊ ဆုယူေညာင္းလို႔၊ ေတာင္းကတ္ရမည္)၊ (ယံုၾကည္လက္ခံ၊ သက္၀င္သူ႐ို႕၊ အယူမွတ္ေက၊ ဟိကတ္ျပန္ေရ) ဟု တြိရပါသည္။ ဤနီရာတြင္ (မွတ္) ႏွင့္ (ကတ္) ကာရံယူထားသည့္အတြက္ (ကတ္) အရြီးအသား လံုး၀အစစ္အမွန္ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္

(၁) (မခၽြြတ္ဧကန္၊ လူမ်ားစြာ၏၊ က်မၼာမႈကို၊ ျပဳကတ္ျပန္ဟု) ဟူ၍၄င္း၊
(၂) (အမ်ားခင္မွာ၊ နားဆင္လတ္ေက၊ မွတ္ကတ္ေပေႏွာင္း) ဟု၍၄င္း၊ ဤနီရာတြင္ (လတ္) ႏွင့္ (ကတ္) ကာရံယူထားပါသည္။
(၃) ဆီးမရေသာ္၊ အစာမ်ားႏွင့္၊ ကုစားကတ္ပါ၊
(၄) (မ်ိဳးရခိုင္႐ို႕၊ စိုင္မျပတ္လွ်င္၊ သင္ကတ္ေပ၍) ဤနီရာတြင္ (ျပတ္) ႏွင့္ (ကတ္) ကာရံယူထားပါသည္။
(၅) (ႀကီးေသာသူက၊ ငယ္သူမ်ားကို၊ သနားကတ္၍၊ အလတ္ရြယ္တူ၊ ခ်င္းခ်င္းမူေလ) ဤနီရာတြင္ (ကတ္) ႏွင့္ (လတ္) ကာရံယူထားပါသည္။

ထိုသို႔ (ကတ္) အသံုးႏံႈးမ်ားကိုလည္း တြိရပါသည္။

ဤနီရာတြင္ စာရြီးသူ တစိေခ်တင္ျပလိုသည္မွာ အခုေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ (ကတ္) ကို အသံလိုက္ၿပီး (ဂတ္) ဟု ရြီးနီကတ္သည္ကို တြိရပါသည္။ ထိုသို႔ရြီးျခင္းသည္ မွားသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

(ကတ္) ကို အသံထြက္ေသာအခါ ရွိကစကားလံုးကိုလိုက္၍ (ကတ္) (သို႔မဟုတ္) (ဂတ္) ဆိုဗ်ာ အသံထြက္ပါသည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္သံထြက္စာလံုးမ်ားကို ရြီးေသာအခါ (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င) အုပ္စုငါးလံုး၏ ပင္ရင္းကိုယူၿပီး ရြီးရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက တနီရာတြင္ (ကတ္) တနီရာတြင္ (ဂတ္) ဟု ရြီးမည္ဆိုလွ်င္ ကေကာင္း အ႐ုပ္ဆိုးပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုျဖစ္လားပါသည္။

၄င္းကို ေယွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္ ရွိပညာဟိမ်ားက အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ စိုင္းစားရြီးသားချခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဥပမာျပရမည္ဆိုလွ်င္ (စားၿပီး ေသာက္ၿပီးပ်ာယ္လား) ဆိုေသာ မိမိ႐ို႕ေျပာနီက်စကားကို အေသအခ်ာ ေလ့လာၾကည့္စီခ်င္ပါသည္။

(စားၿဗီး၊ ေသာက္ၿပီး) ဟု အသံထြက္သည္ကို တြိရပါမည္။ (စား) ေနာက္က (ၿဗီး) သံထြက္ၿပီးလွ်င္ (ေသာက္) ေနာက္က (ၿပီး) မူရင္းအတိုင္းသံထြက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာရြီးေသာအခါ အဓိပၸါယ္တူေသာစာလံုးမ်ားကို ကဲြျပားမႈမဟိေအာင္၊ ထိုတမ်ိဳးေဒတမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ (ၿပီး) တခုကို မူတည္ထားၿပီး ရြီးကတ္ရပါသည္။

အခုေသက ေျပာခသည့္အတိုင္း (ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ) ဆိုေသာ အုပ္စုငါးလံုး၏ ပင္ရင္းကို ပံုသီထားရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစာမွာေသာ္၄င္း၊ ရခိုင္စာမွာေသာ္၄င္း ပင္ရင္း (ပ) ကို ပံုသီထားၿပီး (ၿဗီး) ကိုပါယ္ (ၿပီး) ကို သံုးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ (ၿဗီး) (Run) ႀကိယာအတြက္မူကား (ၿဗီး) ဟု သံုးစဲြ၍ မွာမည္မထင္ပါ။ (ၿပီးေျမာက္ေတ) ဟုအဓိပါၸယ္ရေသာ (ၿပီး) မွာသာလွ်င္ (ၿဗီး) (ၿပီး) ဟု ႏွစ္သံကဲြလာသည့္အတြက္ ပင္ရင္း (ပ) ကိုအရင္းျပဳ၍ (ၿပီး) ဟု ပံုသီထား ရြီးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄င္းကို သခၤန္းစာယူၿပီးလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕၏ (ကတ္) ႏွင့္ (ဂတ္)၊ (ပ်ာယ္) ႏွင့္ (ဗ်ာယ္) ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖယွင္း၍ရပါသည္။ ေယမွရာ ေခတ္သစ္ရခိုင္စာကို ေနာင္လာလတၱံေသာသူမ်ား အရွည္တည္တံ့လက္ခံပါလိမ့္မည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာစာရာေကာင္းေရ စနစ္က်ေရဆိုဗ်ာ သူတပါးအထင္ႀကီး၀ါဒ၊ မိမိကိုယ္မိမိ မေလးမစား အထင္ေသး၀ါဒႏွင့္ သူမ်ားေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါလားပါလိမ့္မည္။ ရခိုင္သားမွာ တိုင္းလည္းေပ်ာက္၊ ျပည္လည္းေပ်ာက္၊ စာလည္းေပ်ာက္၊ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ဖို႔ကိန္း ဆိုက္ပါလိမ့္မည္။

ဆက္၍ေဆြးေႏြးရမည္ဆိုပါေသာ္ အခုေသကေျပာခေသာ (ေသာက္ၿပီး စားၿပီးပ်ာယ္လား) ဆိုသည့္နီရာတြင္ ဇာျဖစ္လို႔ (ေသာက္) ေနာက္က (ၿပီး) ဟု အသံထြက္ၿပီး (စား) ေနာက္က (ၿဗီး)၊ (ၿပီး) ေနာက္က (ဗ်ာယ္) ဟု အသံထြက္ရပါသနည္း။

ဤနီရာတြင္ တစိေက ေဆြးေႏြးခ်င္ပါသည္။ ရခိုင္စာမွာ ဗ်ည္းသံုးဆယ့္သံုးလံုးကို စနစ္တက် ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျဗန္းစိကာရ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ပါ။

(ဥပမာ)

(၁) က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င
(၂) စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည
(၃) တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န
(၄) ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ
(၅) ယ၊ ရ၊ လ၊ ၀၊ သ

ဆိုေသာဖဲြ႕စည္းမႈတြင္ ပထမအတန္း၌ အစအဆံုး (က) ႏွင့္ (င)၊ ဒုတိယအတန္း၌ အစအဆံုး (စ) ႏွင့္ (ည)၊ တတိယအတန္း အစအဆံုး (တ) ႏွင့္ (န) စတုတအတန္း အစအဆံုး (ပ) ႏွင့္ (မ) ပဥၥမအတန္း အစအဆံုး (ယ) ႏွင့္ (သ) စာလံုးမ်ားသည္ အသတ္စာလံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ- (ၾကက္၊ ေခ်ာင္း၊ ခ်စ္၊ ျပည္၊ တတ္၊ ကန္၊ ခ်ပ္၊ လမ္း) ဟု တြိရပါလိမ့္မည္။

ပိုယွင္းေအာင္ (က၊ စ၊ တ၊ ပ) ကို အကၽြႏု္ပ္ (ရွိတန္းအသတ္) ဟု သံုးၿပီး (င၊ ည၊ န၊ မ) ကို (ေနာက္တန္းအသတ္) ဟု သံုးပါမည္။

အထက္တြင္ေျပာခသည့္ (ေသာက္ၿပီး စားၿပီးပ်ာယ္လား) ဆိုသည့္နီရာတြင္ ဇာျဖစ္လို႔ (ေသာက္) ေနာက္က (ၿပီး) ဟု အသံထြက္ၿပီး (စား) ေနာက္က (ၿဗီး) ဟု အသံထြက္ရပါသနည္း။

(အေျဖက)

(က၊ စ၊ တ၊ ပ) (ရွိတန္းအသတ္) ေနာက္ကပါလာေသာ (ၿပီး) ကို မူရင္းအတိုင္း (ၿပီး) ဟု အသံထြက္ၿပီး (င၊ ည၊ န၊ မ) (ေနာက္တန္းအသတ္) ေနာက္ကပါလာေသာ္ (ၿပီး) ကို (ၿဗီး) ဟု အသံထြက္ပါသည္။

ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေသာ္ (က၊ စ၊ တ၊ ပ) (ရွိတန္းအသတ္) မ်ားသည္ သံတိုသံျပတ္ျဖစ္ပါသည္။ (င၊ ည၊ န၊ မ) (ေနာက္တန္းအသတ္) မ်ားသည္ သံရွည္သံပြားပါသည္။

(က၊ စ၊ တ၊ ပ) သံတိုသံျပတ္အသတ္သည္ သံုးသံမပြားပါ။ (င၊ ည၊ န၊ မ) သံရွည္သံပြားအသတ္သည္ သံုးသံပြားပါသည္။

(ဥပမာ)

(ၾကက္၊ ၾကက့္၊ ၾကက္း) (ခ်စ္၊ ခ်စ့္၊ ခ်စ္း) (တတ္၊ တတ့္၊ တတ္း) (ခ်ပ္၊ ခ်ပ့္၊ ခ်ပ္း) ဟု သံုးသံပြား၍ မရပါ၊ သို႔ေသာ္ (င၊ ည၊ န၊ မ) (ေနာက္တန္းအသတ္) (ေခ်ာင္၊ ေခ်ာင့္၊ ေခ်ာင္း) (ျပည္၊ ျပည့္၊ ျပည့္) (ကန္၊ ကန္႔၊ ကန္း) (လမ္၊ လမ့္၊ လမ္း) မ်ားသည္ သံုးသံပြား၍ရပါသည္။

(သံုးသံပြား၍မရေသာ) သံတိုသံျပတ္ အသတ္မ်ားေနာက္ကပါလာေသာ (ၿပီး) သည္ မူရင္းအတိုင္း (ၿပီး) ဟု အသံထြက္ၿပီး (သံုးသံပြား၍ရေသာ) သံရွည္သံပြားအသတ္၊ (သို႔မဟုတ္) (အ၊ အိ၊ အု၊ ေအ၊ အဲ၊ ၾသ၊ အံ၊ အို) သရသွ်စ္လံုးႏွင့္ ယင္း၏မူပြားမ်ားေနာက္ကပါလာေသာ (ၿပီး) သည္ (ၿဗီး) ဟု အသံေျပာင္းထြက္ပါသည္။

ဥပမာ။ (သတ္ၿပီး ခြတ္ၿပီး သုတ္သင္ၿဗီးလို႔ စားၿဗီး) လားခဗ်ာယ္။

(သတ္) ႏွင့္ (ခြတ္) သည္ သံတိုသံျပတ္အသတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ (ၿပီး) ဟု မူရင္းအတိုင္းအသံထြက္ၿပီး (သင္) သည္ သံရွည္သံပြား (စား) သည္သရျဖစ္သည့္အတြက္ (ၿဗီး) ဟု အသံေျပာင္းထြက္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာရြီးေသာအခါ အသံထြက္ကိုက်ည္းလိုက္၍ ရြီးလို႔မျဖစ္ပါ။ ပညာဟိ သတိျဖစ္ခဲ ႏွလံုးမူဖို႔လိုပါသည္။

(၅) (ယ၊ ရ၊ လ၊ ၀၊ သ) အတန္းရာ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ယ) သည္ သံရွည္သံပြားအသတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ကျပခသည့္ ဥပမာပိုင္ (ကတ္) ႏွင့္ (ဂတ္) (ပ်ာယ္) ႏွင့္ (ဗ်ာယ္) ျပႆနာကိုလည္း ထိုနည္းအတိုင္း ယွင္း၍ျဖစ္ပါသည္။

(က၊ စ၊ တ၊ ပ) သံတိုသံျပတ္ (ရွိတန္းအသတ္) မ်ားေနာက္ကပါလာေသာ (ကတ္) ကို (ကတ္)၊ (ပ်ာယ္) ကို (ပ်ာယ္) ဟု မူရင္းအတိုင္းအသံထြက္ၿပီး (င၊ ည၊ န၊ မ) သံရွည္သံပြား (ေနာက္တန္းအသတ္) ႏွင့္ (အ အိ အု ေအ အဲ ၾသ အံ အို) သရသွ်စ္လံုးႏွင့္ ယင္း၏မူပြားေနာက္ကပါလာေသာ (ကတ္) ကို (ဂတ္)၊ (ပ်ာယ္) ကို (ဗ်ာယ္) ဟု အသံေျပာင္းထြက္ပါသည္။

(ဥပမာ)

(စားဂတ္ ေသာက္ကတ္ပါ)

(စား) သည္ သရျဖစ္သည့္အတြက္ (ဂတ္) ဟု အသံထြက္ၿပီး (ေသာက္) သည္ သံတိုသံျပတ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ (ေသာက္) ေနာက္ကပါလာေသာ (ကတ္) ကို မူရင္းအသံထြက္အတိုင္း (ကတ္) ဟု အမွန္အသံထြက္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာရြီးေသာအခါ ပင္ရင္း (က) အကၡရာကိုပံုသီထားၿပီး (စားကတ္ ေသာက္ကတ္ပါ) ဟု ရြီးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္း၄င္း (စားဗ်ာယ္ ေသာက္ပ်ာယ္ အိပ္နီဂတ္ပ်ာယ္) ဆိုေသာစကားတြင္လည္း
(စား) သည္ သရျဖစ္၍ (ဗ်ာယ္) ဟု အသံထြက္ၿပီး (ေသာက္) သည္ သံတိုသံျပတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ (ပ်ာယ္) ဟု မူရင္းအတိုင္း အသံထြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(အိပ္နီကတ္ပ်ာယ္) ဟူေသာ စကားတြင္ (နီ) သည္ သရျဖစ္၍ နီေနာက္ကပါလာေသာ (ကတ္) ကို (ဂတ္) ဟု အသံေျပာင္းထြက္ပါသည္။

(ကတ္) သည္ သံတိုသံျပတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ (ကတ္) ေနာက္က (ပ်ာယ္) သည္ မူရင္းအတိုင္း (ပ်ာယ္) ဟု အသံထြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စာရြီးေသာအခါ

(စားပ်ာယ္ ေသာက္ပ်ာယ္ အိပ္နီကတ္ပ်ာယ္) ဟု ပင္ရင္းအကၡရာမ်ားႏွင့္ ရြီးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္ေသာအခါ (စားဗ်ာယ္ ေသာက္ပ်ာယ္ အိပ္နီဂတ္ပ်ာယ္) ဟု အသံထြက္လားပါလိမ့္မည္။ (အသံထြက္အတိုင္း လိုက္ရြီးနီစရာမလိုအပ္ပါ။)

(ကတ္) အရြီးအသားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသာမိုင္းသာျခင္းမွ ဥပမာျပရပါေသာ္

(၁) (မခၽြြတ္ဧကန္၊ လူမ်ားစြာ၏၊ က်မၼာမႈကို၊ ျပဳကတ္ျပန္ဟု) ဆိုေသာ ၀ါက်၌ (ကတ္) သည္ (ဂတ္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ကတ္) ရွိက (ျပဳ) သည္ သရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) (အမ်ားခင္မွာ၊ နားဆင္လတ္ေက၊ မွတ္ကတ္ေပေႏွာင္း) ဆိုေသာ၀ါက်၌ (ကတ္) သည္ (ကတ္) ဟု မူရင္းအတိုင္း အသံထြက္ပါသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ (ကတ္) ရွိက (မွတ္) သည္ သံတိုသံျပတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) (ဆီးမရေသာ္၊ အစာမ်ားႏွင့္၊ ကုစားကတ္ပါ) ဆိုသည့္၀ါက်၌ (ကတ္) သည္ (ဂတ္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။ (ကတ္) ရွိက (စား) သည္ သရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၄) (မ်ိဳးရခိုင္႐ို႕၊ စိုင္မျပတ္လွ်င္၊ သင္ကတ္ေပ၍) ဆိုေသာနီရာတြင္လည္း (ကတ္) သည္ (ဂတ္) ဟု အသံထြက္ပါသည္။ (ကတ္) ရွိက (သင္) သည္ သံရွည္သံပြားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယေလာက္ဆိုလွ်င္ (ဂတ္) ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုေလာက္မည္ဟုထင္ပါသည္။

စာရြီးေသာအခါ (ကတ္) ဟု ပင္ရင္းသံျဖင့္ ရြီးကတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဂတ္) ဟု မရြီးအပ္ပါ။ ေကာင္းစြာမွတ္သင့္ပါသည္။

(ေနာက္တခု သိရန္တခ်က္မွာ)

ရခိုင္စကားတြင္ စကားေျပာေသာအခါ ႐ိုး႐ိုး၀ါက်မ်ား၌ (ေတ) သို႔မဟုတ္ (ေရ) ႏွင့္ အဆံုးသတ္သည္ကို သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။

ဥပေဒသက အထက္ကျပခသည့္အတိုင္း သံတိုသံျပတ္အသတ္ႏွင့္ဆံုးေသာ၀ါက်သည္ (ေတ) ႏွင့္ဆံုးၿပီးလွ်င္ သံရွည္သံပြားအသတ္ (သို႔မဟုတ္) သရသွ်စ္လံုး၊ ယင္း၏မူပြားမ်ားႏွင့္ ဆံုးေသာ၀ါက်မ်ားသည္ (ေရ) ႏွင့္ အဆံုးသတ္ပါသည္။

(ဥပမာ)
ဓည၀တီနိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္းမွ (ေရ) ႏွင့္ဆံုးေသာ ၀ါက်မ်ားကို တင္ျပပါမည္။

(၁) ကိုးပါးဂုဏ္ကို၊ အာ႐ံုမွတ္လို႔၊ ခိုးအပ္ပါေရ။
(၂) စိတ္ဘ၀င္မွာ၊ ထင္ေအာင္ပြားေက၊ ထားသင့္ေပေရ။
(၃) လက္ဆယ္ျဖာကို၊ ထိပ္မွာမိုးေက၊ ရွိခိုးေကာင္းေရ။
(၄) ဘ၀ကြယ္၍၊ သေခၤ်ျခားလည္း၊ ေဖာ္စားႏိုင္ေရ။
(၅) ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္လွ်င္၊ ဖန္ဖန္ထပ္လို႔၊ ျဖစ္တတ္ပါေရ။
(၆) မလဲြရန္ေက၊ နည္းမွန္က်ဖို႔၊ ေျပာရေရေႏွာင္း။
(၇) ယံုၾကည္လက္ခံ၊ သက္၀င္သူ႐ို႕၊ အယူမွတ္ေက၊ ဟိကတ္ျပန္ေရ။
(၈) ႀကီးျမင့္ခ်မ္းသာ၊ အလီလီေက၊ စည္းစိမ္ျမတ္ကို၊ ရအပ္ပါေရ။
(၉) ေစာဗုဒၶာက၊ ႃမြက္ခါၾကားေက၊ ေဟာထားေရေလ။
(၁၀) အယူမွန္ကို၊ တဖန္လိုက္လို႔၊ လုပ္ထိုက္ေပေရ။
(၁၁) က်မၼာမႈသည္၊ မွန္မခၽြြတ္ေက၊ ျဖစ္တတ္ေပေရ။
(၁၂) ရွိေဟာင္းပီစာ၊ ျမဒိုးေ၀၏၊ ရြီးသည့္က်မ္းမွာ၊ ညႊန္းလို႔ပါေရ။
(၁၃) ရွည္၀ီးၾကာတင္၊ ရွိဆရာ႐ို႕၊ သညာထားေက၊ ငွက္ဖ်ားတြင္ေရ။
(၁၄) သိန္းေသာင္းခ်ီ၍၊ ျခင္ရြီမ်ားမွာ၊ ငါးမ်ိဳးတြိေရ။
(၁၅) က်မၼာသူေလ၊ လူတေယာက္ကို၊ ကိုက္ေဖာက္ေသာခါ၊ ငွက္ဖ်ားနာလွ်င္၊ ျဖစ္တတ္ပါေရ။
(၁၆) ရွိသူမြန္႐ို႕၊ က်မ္းဂန္မ်ားမွာ၊ ညႊန္းထားေရေလး။
(၁၇) ရွည္လွ်ားကာလ၊ မပ်က္ႏိုင္ဘဲ၊ စိုင္မျပတ္ေက၊ သိမွတ္ရေရ။
(၁၈) ေကာင္းမြန္စိတ္ေက၊ စာရိတၱႏွင့္၊ ျပည့္၀ညီစြာ၊ ႀကီးတသြယ္ေလ၊ ငယ္အလတ္႐ို႕၊ လုပ္အပ္ပါေရ။
(၁၉) မြီးဖဘုန္းမို၊ နန္းမညိဳက၊ အလိုစမ္းၾက၊ ပမာဆိုေက၊ ထိုအခဏ္းႏွင့္၊ တူလြန္းလွေရ။
(၂၀) ဆီးကြမ္းယာကို၊ လွမ္းကာစားေက၊ ရပ္နားေရေလး။
(၂၁) ေနာက္ေနာင္လာေက၊ ပညာဟိ႐ို႕၊ တြိေသာခါတြင္၊ ျပန္ကာဖာထီး၊ ျပဳပ်င္ရန္ကို၊ ကၽြြန္ခြင့္ပီးေရ။

စုစုေပါင္း (၂၁) ေၾကာင္းကို တြိရပါသည္။

(ေတ) ကို သံုးေသာ ၀ါက်မ်ားကို ထုတ္ျပရလွ်င္

(၁) ကမၻာျပင္ကို၊ အသွ်င္ျမတ္မွာ၊ စိုးလတ္ေတဟု၊
(၂) ယင္ေၾကာင့္သာလွ်င္၊ ေရာဂါညႇက္မွာ၊ ကူးစက္ေတေႏွာင္း။
(၃) လူသားအႏၱရာယ္၊ ျခင္ကိုက္မူလွ်င္၊ အပူမ်ား၍၊ ဖ်ားတတ္ေတဇု၊
(၄) က်ားထက္ပင္ေလ၊ ျခင္ရန္ဖီးမွာ၊ ႀကီးလတ္ေတဟု၊
(၅) အနည္းငယ္လွ်င္၊ သံေခပျဖင့္၊ ေျပာျပလိုက္ေတ။
(၆) အမိႈက္ပံုႏွင့္၊ ေတာျခံဳမ်ားလည္း၊ ျခင္ပြားတတ္ေတ။
(၇) တျခားျပည္ရြာ၊ လူမ်ားစြာ၏၊ ဘာသာစကား၊ အကၡရာႏွင့္၊ ပညာမ်ားပါ၊ သင္ႀကားအပ္ေတ။

စုစုေပါင္း (၇) ေၾကာင္းကို တြိရပါသည္။

သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါေသာ္ (ေရ) ႏွင့္ဆံုးေသာ ၀ါက်မ်ားမွာ (ေရ) ရွိကပါလာေသာ (၁) ပါ (၂) ေပ (၃) ေကာင္း (၄) ႏိုင္ (၅) ပါ (၆) ရ (၇) ျပန္ (၈) ပါ (၉) ထား (၁၀) ေပ (၁၁) ေပ (၁၂) ပါ (၁၃) တြင္ (၁၄) တြိ (၁၅) ပါ (၁၆) ထား (၁၇) ရ (၁၈) ပါ (၁၉) လွ (၂၀) နား (၂၁) ပီး ဆိုေသာစကားလံုးမ်ားကို သတိထားမိပါလိမ့္မည္။

(ပါ၊ ေပ၊ ရ၊ ပါ၊ ထား၊ တြိ၊ လွ၊ နား၊ ပီး) ဆိုေသာစကားလံုးမ်ားသည္ သရျဖစ္ၿပီး (ေကာင္း၊ ႏိုင္၊ ျပန္၊ တြင္) ဆိုေသာစကားလံုးမ်ားသည္ သံရွည္သံပြားအသတ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္း၀ါက်မ်ားသည္ (ေရ) ႏွင့္ အဆံုးသတ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ေတ) ႏွင့္ဆံုးေသာ ၀ါက်မ်ားတြင္ (ေတ) ရွိကပါလာေသာ

၀ါက် (၁) လတ္ (၂) စက္ (၃) တတ္ (၄) လတ္ (၅) လိုက္ (၆) တတ္ (၇) အပ္ ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားကို တြိရပါလိမ့္မည္။

(လတ္၊ စက္၊ တတ္၊ လိုက္၊ အပ္) ဆိုေသာစကားလံုးမ်ားသည္ သံတိုသံျပတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္း၀ါက်မ်ားသည္ (ေတ) ႏွင့္ အဆံုးသတ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဇာျဖစ္လို႔ (ေတ) ႏွင့္ (ေရ) မွာ (ေတ) အသံုးနည္းေရလဲဆိုပါေသာ္ (ေတ) သည္ သံတိုသံျပတ္ေနာက္တြင္ သံုးသျဖင့္ ဦးေရတြက္စစ္ေသာ္ သံတိုသံျပတ္အသတ္သည္ သံရွည္သံပြားကဲ့သို႔ သံုးသံပြားမရသျဖင့္ ဦးေရသံုးဆနည္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တခ်က္က (ေရ) ကို သရစာလံုးေနာက္က တဲြသံုးသည့္အတြက္ (ေရ) မွာ (ေတ) ထက္ ဦးေရပိုမ်ားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေလာက္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္စာတြင္ (ၿပီး) (ကတ္) (ပ်ာယ္) (ေတ) (ေရ) ဆိုေသာအသံုးမ်ားကို ယွင္းၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(ဂတ္၊ ဗ်ာယ္) လက္တြိၾကံဳနီရေသာျပႆနာ (ႏွစ္ပါး) ကိုလည္း ေျဖယွင္ၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)

ျပဳပ်င္ျဖည့္စြက္စရာဟိသည္မ်ားကို တြိပါက အႀကံပီးကတ္ပါ။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ဤသာျခင္းသည္ ရခိုင္စာပီသမိုင္းတြင္ စံထားရမည့္သာျခင္းတပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထူးဂ႐ုျပဳေလ့လာပါရန္ ႐ိုးသားစြာ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ပံုမႏွိပ္ရပါသိမ့္။

----------------
ကိုးကားခ်က္အျပည့္အစံုကို ရကၡိတ႐ို႕ဆံုရပ္ၿမီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။