“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“လူရုိင္းတိအေၾကာင္း”

လူရုိင္း ရခိုင္ပိုင္အယင္ေျပာေက လရုိင္း... ေဒပိုင္ လရုိင္းတိအေၾကာင္းကိုေျပာေက အာဖရိကတိုက္က ေတာင္အေမရိက အေမဇုံသစ္ေတာတိထဲက ယိုင္ေက်းမွဳမထြန္းကားသိမ့္ေရ ေတာထဲေတာင္ထဲတိက လူရုိင္းမ်ိဳးႏြယ္စုတိကို လားပနာျမင္ကတ္ဖို ့စြာ က်ိန္းသီေရ။

ယေကေလ့ ေဒနိန္ရာမွာ ေျပာခ်င္စြာ လရုိင္းက တျခားေသာ လရုိင္းတိအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ဥပမာပီးရ
ဖို ့ဆိုေက “ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ေအာင္ဆန္းစြာ လရုိင္း”။ ေအာင္ဆန္းကို ေအစာထဲမွာ ရီးျပေျပာရစြာ ခ်စ္လြန္းအားၾကီးလို ့ေတာ့ မဟုတ္။ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္တိအတြက္ အတုယူေလ့လာထားသင့္ေရ တခ်ိဳ ့ေသာ အခ်က္အလက္တိကို မိတ္ဆက္ပီးခ်င္လို ့ရာ။

ဆက္ေျပာရဖို ့ဆိုေက ေအာင္ဆန္းစြာ အေဂါင့္ေဂါင့္ လရုိင္း။ စကားေျပာေက မြီးရာပါဖြားဖက္ေတာ္ “လ” အကၡရာကို ပဇာ့က မခ်။ လူတပုံၾကီးရွိမွာ စကားေျပာေကေလ့ လအကၡရာပါေရ။ သူ ့အဖေလာက္ဟိေရ လူတိကိုေလ့ ေကာ္ႏွက္ေတ။ ယေကေလ့ ေအာင္ဆန္းကို တေယာက္ေလ့ ျပန္မေျပာ၀ံ့ကတ္။ ဇာျဖစ္လို ့လဲ။ အေၾကာင္းရင္းကိုစစ္ၾကည့္ေက ေအာင္ဆန္းစြာ ႏိုင္ငံေရးအရ ရုိင္းနိန္စြာ။ သူ ့ေဂါင္းထဲမွာ ခ်ီးစိုက္ေကေလ့ ႏိုင္ငံေရး... သီးေပါက္နိန္ေကေလ့ ႏိုင္ငံေရး.. ထမင္းစားေကေလ့ ႏိုင္ငံေရး.. အိပ္နိန္ေကေလ့ ႏိုင္ငံေရး.. လမ္းေလွ်ာက္လို ့လားနိန္ေကေလ့ ႏိုင္ငံေရး။ “ဗမာတိ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီကြ်န္ဘ၀က လုံး၀လြတ္လပ္ေရးနန္ ့ ေခတ္သစ္ဗမာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး”က ေအာင္ဆန္းေဂါင္းထဲမွာ ရက္ျပတ္အခ်ိန္ျပည့္နိန္ရာယူထားေရ။ ေအပိုင္ယုံၾကည္ခံယူခ်က္သြီးနန္ ့ ေအာင္ဆန္း အသက္ရွင္ေရ။ ေဒယုံၾကည္ခ်က္မွာ အျခီခံပနာ ေအာင္ဆန္း စကားေျပာေရ။ သူ ့ပါးက ထြက္က်လာေရ စကားလုံးတိုင္းက ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးအဆီ၀နိန္ေရ။ ေအာင္ဆန္းေရ
သူ ့အတၱမာနကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အလုပ္မလုပ္ခ။

အတိုခ်ဴပ္ေျပာရဖို ့ဆိုေက လရုိင္းေအာင္ဆန္း လမ္းေၾကာင္းထြင္လားပခလို ့ ဗမာတိႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရလားခကတ္ေတ။ တဖက္မွာ ရခိုင္အပါအ၀င္ ရွမ္း ကခ်င္ ကရင္ အစဟိေရ လူမ်ိဳးတိ ဗမာကြ်န္ဘ၀ကို ေအနိန္ ့ကာလထိ ေရာက္နိန္ကတ္ရေရ။ လွဳပ္ယွားမွဳတိုင္းမွာ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ဟိေရ။ ေအာင္ဆန္းပိုင္ လရုိင္းတေကာင္ မေပၚခေက ယင္းသူပိုင္ ျပင္းထန္ေရ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္နန္ ့ အလုပ္မလုပ္ခကတ္ေက ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနစြာ တမ်ိဳးတဖုံ အေျဖထြက္လားႏိုင္ေရ။ ေအာင္ဆန္းလရုိင္း၏စည္းရုံးဦးေဆာင္မွဳေအာက္မွာ ဗမာပရိယာယ္မာယာေအာက္မွာ ဗမာမဟုတ္ေတ လူမ်ိဳးတိရုန္းထြက္ႏိုင္စြမ္းမဟိခကတ္။ ေအာင္ဆန္းေထာင္ခေရ ဗမာစစ္တပ္က အဂုအခ်ိန္မွာ အင္အား ၅ သိန္းေလာက္ဟိနိန္ဗ်ာလ္။ သန္းေရႊက ေဒစစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္နိန္ေကေလ့ ေဒ ဗမာစစ္တပ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေအာင္ဆန္းလမ္းစိုင္ခ်ခေရအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ဗမာတိထိန္းခ်ဴပ္ထားႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေတ။

ေအာင္ဆန္းလရုိင္းပိုင္ ရခိုင္သားတိထဲမွာ ေပၚလာႏိုင္ဖို ့လားခ်င့္။ မင္းေမွ်ာ္၀ါဒ ကို ခ်ျပနိန္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ ယေကေလ့ ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို ့ ယုံၾကည္ခံယူခ်က္ျပင္းထန္ေရ ေဂါင္းေဆာင္တိ လိုအပ္ေတ။ ရခိုင္ရုိ ့ဗမာ ကိုလိုနီကြ်န္ဘ၀က လုံး၀လြတ္လပ္ေရးနန္ ့ အီးျငိမ္းခ်မ္းေရ ေခတ္သစ္ရခိုင္ျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဘ၀တခုလုံးကို အပ္ထားေရ မ်ိဳးဆက္သစ္လရုိင္းတိ အသည္းအသန္လိုအပ္နိန္ေရ။

ဇာပင္လုပ္လုပ္ ဇာနိန္ရာကိုပင္လားလား ဇာေဒါင့္ၾကားေခ်မွာပင္ အိပ္နိန္နိန္ ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးနန္ ့ ရခိုင္ရုိ ့လြတ္ေျမာက္ေရးကို တစကၠန္ ့ေခ် ေလ့ မမိန္ ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ စိုင္းစားနိန္တတ္ေတ... မာယာမဟိ ပကတိျဖဴစင္ အေျပာရုိင္းေကေလ့
ရခိုင္ရုိ ့ေခတ္သစ္သမိုင္းကို လြတ္လပ္ျခင္းနန္ ့ ေမာ္ကြန္းထိုးႏိုင္ေရ ရခိုင္လရုိင္းမ်ိဳးဆက္သစ္ေပၚလာဖို ့ ၂၁ ရာစုစြာ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ။ ။


( စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။