“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ပညာေက်ာ္မ်ား

ရခိုင္ဆိုေရနာမည္စြာ နကၡတ္ေကာင္းနိမိတ္ေကာင္းတိဟိေရအတြက္နန္႔ ရခိုင္ျပည္ဆိုစြာ ပညာတတ္လူေတာ္တိထြန္းျမတ္ေတ အရပ္ေဒသတခုလည္းျဖစ္ပါေရ။

အေနာက္ကိုၾကည့္လိုက္ေတခါ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္၊ ေဒါက္တာနာယက အစဟိေရပညာသွ်င္တိကိုတိြရပါဖို႔။
အရိွဖက္ကိုၾကည့္လိုက္ေတခါ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကိုတိြပါလိမ့္ေမ။ သမိုင္းကိုလွန္လို႔ၾကည့္ေက ယင္းထက္အမ်ားႀကီးတိြပါဖို႔ဆိုစြာကို ျငင္းပါယ္ကတ္ဖို႔မထင္။ မီဒီယာက႑ကိုၾကည့္ေက ဦးေက်ာ္ဇံသာစြာကေကာင္းေတာ္ေရလို႔ အားလံုးကလက္ခံထားယင့္။

ေယေကလည္းေသာ့ အခုတင္ျပဖို႔ပညာသွ်င္တိက ရခိုင္ျပည္ကၿပိဳင္ဖက္ကင္းပညာသွ်င္တိပါ။ တသက္မွာတေယာက္ေပၚဖို႔ဆိုစြာခက္ခဲေရပညာသွ်င္မ်ိဳးပါ။ ကမၻာမွာ ပညာရပ္မ်ိဳးစံုဟိေရပိုင္ ရခိုင္ျပည္မွာလည္း ပညာသွ်င္မ်ိဳးစံုဟိယင့္။ပထမဆုံးတင္ျပဖို႔ပုဂၢိဳလ္က သိပၸံနန္႔သဘာဝကိုစူးစမ္ေလ့လာေရဖက္မွာ ၿပိဳင္ဖက္ကင္း အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ရြာက အဖိုးသွ်င္ေဝဇံျဖဴပါ။ အဖိုးသွ်င္ေဝဇံျဖဴစြာ ဇာေလာက္ေတာ္လီဖို႔လဲ။ တရက္နိမွာ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ရြာေက်ာင္းမွာ လူစုလူေဝးေခ်တခုျဖစ္ပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ ဗဟုသုတမ်ိဳးစံုကို ကိုယ့္အျမင္သူ႔အျမင္ကိုတင္ျပကတ္ေတခါ အျငင္းခံုေခ်တခုျဖစ္ပါေရ။

အေၾကာင္းက ကမၻာလည္ပတ္ေတဆိုစြာ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္။ တေယာက္လည္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျဖစ္နီယင့္။ ယင္းအခ်ိန္မွာ အဖိုးသွ်င္ေဝဇံျဖဴဝင္လာယင့္။ ဝင္လာစြာနန္႔တၿပိဳင္နက္ အေျဖတန္းလို႔ပီးလိုက္ယင့္။ မင္းရုိ႕စိုင္းစားၾကည့္ကတ္ေဝ ... ကမၻာလယ္ေက ငါ့ရို႕ေက်ာင္းရိွကအုန္းပင္ ေက်ာင္းေနာက္သို႔ တခါလည္းမေရာက္လားကာေဝ။ "ကမၻာလယ္ပတ္ေရဆိုစြာ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္" ကာ။

အဆံုးမွာ အားလံုး ဟဟဟဟဟဟဟဟ..... နန္႔ ဟားပစ္လိုက္ကတ္ယင့္။

ေနာက္တေယာက္ကေတာ မီဒီယာလို႔ေခၚေရ ေဝဖန္ေရးသမားတေယာက္ပါ။

ထြန္းသာေအာင္နန္႔ လွေဖ ေရဒီယိုတလံုးကိုအလယ္ကခ်ပနာ ေဝဖန္နီကတ္စြာ (၄) ခ်က္တီးေလာက္ပင္ၾကာပါပ်ာယ္ မၿပီးႏိုင္သိမ့္။ အေၾကာင္းက က်ဴးဘားဒံုပ်ံစခန္းကိစၥပါ။ အေမရိကန္ကတားလို႔ႏိုင္ဖို႔လား ...... ရုသွ်ကေတာ့ အေလွ်ာ့လံုးဝပီးဖို႔မထင္။ စကားလံုးတိက လံုးဝ special ျဖစ္ပါေရ။ အငယ္ေခ်တလံုးလည္းမပါ။ အႀကီးမသန္တိက်ည္း။ ေနာက္ၿပီးေက ကုလသမဂၢက ေဒျပႆနာဇာပိုင္ေျဖယွင္းဖို႔လဲ၊ မ်ိဳးစုံေဆြးေႏြးနီေရအခ်ိန္ခါ လွေဖမယား ဒန္အိုးတလံုးကိုကိုင္လို႔ မီးဖိုေဂ်ာင္ကထြက္လာပ်ာယ္ "ေယာ ...ေယာ...ေဒစြာကို အယင္ေျဖယွင္း၊ ကနိအိုးမွာထည့္ဖို႔ဆန္တစိလည္းမဟိေဒ" လို႔ဆိုပနာ ဒန္အိုးကိုတိုင္မွာ (၄/၅) ခ်ိန္းေလာက္ထုပစ္လိုက္ယင့္။ မီဒီက႑ကေတာ့ ယင္းမွာပင္ အဆံုးသတ္လိုက္ယင့္။

ေနာက္ပညာသွ်င္တိကိုလည္း ဆက္ၿပီးတင္ျပလားပါဖို႔။

အသွ်င္ (Ashun)

-----------
(ရကၡိတ႐ို႕ဆံုရပ္ၿမီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။