“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

Ancient Arakan by Gutman, Pamela

The early history of Arakan has been generally considered to be that of a province of eastern India, and hence its study has been neglected by both Indian and Southeast Asian historians. This dissertation seeks to examine the dynamics of the history from the beginnings of urbanization until the rise of the Burmese empire which subsequently dominated Arakanese culture. The first chapter deals with the geographical and ethnolinguistic background to the development of the earliest cities. In the second, all the inscriptions of the period, in Sanskrit, Pali and Pyu are catalogued and edited. The inscriptions issued by the kings establish a chronology for the period and illustrate the nature of the cult surrounding the institution of kingship, while copper-plate and votive inscriptions elucidate the nature of state organisation and the popular religion. Chapter Three deals with the coinage which emerged following the development of a centralised economy, and discusses the impetus for this and the role of the king on whom the prosperity of the country depended. A comparison with similar coin types in Southeast Asia is made and the catalogue includes all the coins yet discovered. The sites of the most important monuments are discussed in Chapter Four, which catalogues all the architectural and sculptural remains. A comparative analysis of the Buddhist and Hindu images and of the minor arts reveals, to a greater extent that do the inscriptions, the nature of contact with India and the rest of Southeast Asia. The conclusion deals with the political and cultural history which thus emerges, examining in detail the rationale behind the development of the concept of divine kingship in Arakan.အထက္ကပံုကို Click လုပ္ပနာ Download လုပ္ယူႏိုင္ပါေရ။ ၿပီးေက ေအာက္က လိန္႔ ကိုလားပနာလည္း Download လုပ္ယူႏိုင္ပါေရ။

Ancient Arakan, Gutman, Pamela

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။