“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကို အဓိပၸါယ္ျပန္ဖြင့္ျခင္း

အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနစြာ ရခိုင္ျပည္က်လားခါကပင္ ကပ္ပါလားခဗ်ာယ္လို ့ ေျပာေက ရခိုင္သားတိ ဇာေျပာကတ္ဖို ့လဲခ်င့္။ အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကို ေစာင့္ထိန္းကတ္ရဖို ့ဆိုျခင္းေရ ရခိုင္တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ တစ္ခုျဖစ္ခေရ။ ေအခ်င့္ကို အက်ယ္ခ်ဲ ့ေျပာရဖို ့ဆိုေက အမ်ိဳးသီလ ဆိုစြာ ရခိုင္သားတိမွာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္နန္ ့ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကိုယ္ရုိ ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းနန္ ့ ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓါတ္ဟိျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးအရေပၚလစီခ်ပနာ ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

အမ်ိဳး (အနီေရာင္) ၏ အဓိပၸါယ္က အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာကိုပိုင္ဆိုင္ေရ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေတ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးအာဏာဟိေရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္ေတ.. ေဒပိုင္ႏိုင္ငံေရးၾသဇာအာဏာနန္ ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးလုံျခဳံေရးကို
ကိုယ္ရုိ ့ကာကြယ္ႏိုင္ေရ ဆိုစြာကို ေဖာ္ညႊန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ရခိုင္သားက ရခိုင္သမကို ယူျခင္းေရ အမ်ိဳးခ်စ္ေတလို ့ ထင္ျမင္ယူဆနိန္ကတ္ျခင္းေရ တပိုင္းတစရာ မွန္ေရ အားလုံးမမွန္ပါ။

သီလ (အျဖဴေရာင္) ၏ အဓိပၸါယ္က ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓါတ္ဟိေရ တရားမွ်တေရးတန္းတူေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာကပါလတရားကို တန္ဖိုးထားေရ လူသား၀ါဒကိုက်င့္သုံးေရ ဆိုစြာကို ေဖာ္ျပျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ဘာသာေရး ရွုေထာင့္အျမင္အရ ရခိုင္သားတိုင္း ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းကတ္ရဖို ့လို ့ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေလာကီေလာကုတၱရာေပါင္းထားပနာ ရခိုင္ရုိ ့လူ ့ေဘာင္ တခုလုံး လိုက္နာႏိုင္ေအာင္ ခ်မွတ္က်င့္သုံးခေရ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီတခု ပင္ျဖစ္ပါေရ။

ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓါတ္ဆိုစြာ ႏိုင္ငံၾကီးျခင္း ငယ္ျခင္း လူဦးေရ မ်ားျခင္းနည္းျခင္းနန္ ့မဆိုင္ပါ။ အက်င့္နန္ ့ရာဆိုင္ပါေရ။ လူ လူခ်င္းတန္ဖိုးထားပနာ လူသားစိတ္ ဇာေလာက္ၾကီးမားေလ ဆိုေရ ေပတံနန္ ့ရာ တိုင္းတာႏိုင္ပါေရ။ ဗမာမွာ ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္မဟိပါ။ ဗမာသမိုင္းမွာ ညီကုိအရင္း အခ်င္းခ်င္းသတ္ကတ္ေတ။ အဂုေလ့ ရွမ္းမတိကို မုဒိမ္းက်င့္ ကရင္ရြာတိကို မီးတိုက္ လူသတ္။ ေအခ်င့္က ဗမာစစ္ခြီးတိမွာ ဒျမစိတ္ဓါတ္ရာ ဟိေရ ဆိုစြာကို ေဖာ္ျပနိန္ပါေရ။ ဗမာမွာ လူဦးေရ သန္း (၂၀) ေလာက္ဟိေကေလ့ လူသားစိတ္မဟိ ယိုင္ေက်းမွဳမျမင့္မား ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္မဟိဆိုစြာကို ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္ခံထားကတ္ေတ။

ဆက္ေျပာရဖို ့ဆိုေက ေအနိန္ ့ကာလမွာ အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကို ရခိုင္သားတိ ေစာင့္ထိန္းခြင့္မရေရ အေျခအေနမ်ိဳးဆိုက္ေရာက္နိန္ရေရ။ ဗမာစစ္ခြီးတိ ခ်မွတ္နိန္ေရ ဒျမ၀ါဒေအာက္မွာ ဗမာစစ္ခြီးတိ မွိဳင္းတိုက္ျဖန္ ့ခ်ီနိန္ေရ ဆီဆြတ္ေပၚလစီတိေအာက္မွာ ရခိုင္သားတိ အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကို ျပည့္၀မ႑ိဳင္ မေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေရ အေျခအေနဆိုး ဘ၀ဆိုး အငတ္ဘုံ ျပာပုံမွာတိုးနိန္ရေရ အဆင့္ကိုေရာက္နိန္ကတ္ရစြာ အားလုံး
သူရုိ ့သိကတ္ပါေရ။ ဥပမာတခုပီးရဖို ့ဆိုေက မႊီးပ်ံ ့ၾကိဳင္သင္းေရ ပန္းျခံတခုေဆာက္ဖို ့ ျမီဧက ေလးငါးေျခာက္ဧကေလာက္ အနည္းဆုံးလိုအပ္ေတ။ ျမီမဟိေက ယင္းပန္းျခံေဆာက္လို ့မရ။ ယင္းပိုင္ဗ်ာယ္ အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကို ျပည့္၀မ႑ိဳင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ဖို ့ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာနန္ ့ ကိုယ္ရုိ ့အုပ္ခ်ဴပ္ေတတိုင္းျပည္လိုအပ္ေတ။


ယင္းအတြက္နန္ ့

ကိုယ္ပိုင္အခ်ဴပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ခြင့္နန္ ့ ရခိုင္ရုိ ့ျပည္ကို ရခိုင္တိ အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ ရဟိေရးေရ အဓိက
ဗမာကိုလိုနီစစ္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးနန္ ့ ဗမာစစ္ခြီးတိကို ရခိုင္ျပည္က ေမာင္းထုတ္ေရးေရ ပထမ ျဖစ္လာရပါဖို ့။

ယျပီးခါမွရာ အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနကို ျပည့္၀မ႑ိဳင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေရ ရခိုင္သားလို ့ ကမၻာၾကီးအလယ္မွာ လက္မေထာင္လာႏိုင္ပါဖို ့။

(စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။