“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ဆာေပၚထြန္း

ဆာေပၚထြန္းသည္ ထင္ရွားခေသာ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္းႀကီး တဦး ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဦးရဲေဖာ္၏ သားအငယ္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကာလကတၲားၿမိဳ႕ တိမာ ပညာ သင္ၾကားခသည္။ ဝိဇၨာတန္းထိ ပညာ ဆည္းပူးခသည္။

၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္၊ ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မက္သဒစ္ ေယာက်္ားကေလး ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာႀကီး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အစုိးရ ဟုိက္စကူးေက်ာင္း၌ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ဆရာအျဖစ္ လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ခသည္။

ဆာေပၚထြန္းသည္ ပညာေရး ေလာက၌ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ထိ ခ်ိ(ပ္)ကုတ္ ႐ုံးေတာ္ႀကီးတြင္ စကားျပန္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ပုိင္၊ အခြန္ဝန္၊ နယ္ပုိင္ စေသာ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူးမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းခသည္။ ယင္းသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ ထမ္း႐ြက္စဥ္ ပထမ ကမာႝစစ္ႀကီး အတြင္း ၿဗိတိသွ်႐ို႔ စစ္ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ အထူး အကူအညီ ပီးခ၍ ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အမႈထမ္းေကာင္း တံဆိပ္ရ မင္းဘြဲ႕ကုိလည္း ရဟိခသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ အမႈထမ္း အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လုိက္ၿပီး ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ျပည္သုိ႔လား၍ ဝတ္လုံပညာ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ခသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာကာ ဝတ္လုံ လုိက္ရင္း ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခသည္။ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ရမည္းသင္း ေျမာက္ပုိင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီ အမတ္ အျဖစ္ အ႐ီြးခံရသည္။၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ အထိ ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမဴနီစီပယ္ ေကာ္ပုိေရးခ်ိန္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ လူႀကီး တဦး အျဖစ္ျဖင့္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ အထိ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္လာသည္။

ဤသုိ႔လွ်င္ ဆာေပၚထြန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာေရ အေလ်ာက္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ အထိ ‘သရာဇပါတီ’ ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူပါတီ၊ ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ဦး အဖြဲ႕ စေရပါတီမ်ား၌လည္း အေရးပါေသာ အမႈေဆာင္ တဦး ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ အထိ ထိပ္တန္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သမၼတ ဦးခ်စ္လႈိင္၊ ဦးျမတ္သာထြန္း႐ုိ႔ႏွင့္ အတူ ‘လႈိင္၊ ျမတ္၊ ေပၚ’ ပါတီကုိ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခသည္။ အိႏိၵယျပည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ တြဲေရး ခြဲေရး ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာေသာ အခါ တြဲေရးဘက္မွ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္က ျမန္မာျပည္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ စိစစ္ ႐ြီးးဆြဲရန္ တြဲဖက္ ေကာ္မတီ တခု ဖြဲ႕စည္းသည္။ ထုိတြဲဖက္ ေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဘိလပ္သုိ႔ ေခၚရာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ ‘လႈိင္-ျမတ္-ေပၚ’ ပါတီႏွင့္ ‘ဆင္းရဲသား ပါတီ’ ႐ုိ႔၏ ကုိယ္စား ဆာေပၚထြန္း လုိက္ပါ လားခသည္။

ျမန္မာျပည္ကုိ အိႏိၵယျပည္မွ ခြဲထုတ္လုိက္ေသာ အခါ ၉၁ ဌာန ဟူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္ျဖင့္ စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ ႐ီြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပသည္။ ဆာေပၚထြန္းသည္ ဦးခ်စ္လႈိင္ ပါတီဝင္ အျဖစ္ ပခုကၠဴ ခ႐ုိင္ ေရစႀကဳိ မဲဆႏၵနယ္မွ ႐ီြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဆာေပၚထြန္းသည္ ဦးခ်စ္လႈိင္ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။

ထုိအခါတြင္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ ေခါင္းေဆာင္၍ ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းခသည္။ ထုိၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရတြင္ ဆာေပၚထြန္းသည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္းႀကီးႏွင့္ တရားေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် အစုိးရက ဦးေပၚထြန္းကုိ ‘ဆာ’ ဘြဲ႕ျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။ ယင္းမွစ၍ ဆာေပၚထြန္းဟု ေခၚတြင္ လာၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဥေရာပ၌ စစ္ယမ္းအုိးႀကီ ေပါက္ကြဲလုနီး ျဖစ္နီသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္ျခင္း ျပင္းျပလာကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္။ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရးမ်ာ ျပင္းထန္လာသည္။ တႏုိင္ငံလုံး ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာသျဖင့္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရသည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳတ္က်လီသည္။

ထုိအခါ ဦးပု ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရ တက္ျပန္သည္။ ဆာေပၚထြန္းသည္ ထုိအစုိးရ အဖြဲ႕တြင္ ၿမီႏွင့္ အခြန္ေတာ္ ဌာန ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ပါဝင္ရျပန္သည္။ ဦးပု အစုိးရ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳတ္က်ျပန္၍ ဂဠဳန္ ဦးေစာ အစုိးရအဖြဲ႕ တက္ျပန္သည္။ ထုိအဖြဲ႕တြင္လည္း ဆာေပၚထြန္းသည္ ၿမီႏွင့္ အခြန္ေတာ္ ဌာန ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂဠဳန္ ဦးေစာ ဘိလပ္လားစဥ္ ဆာေပၚထြန္းသည္ ျမန္မာ အစုိးရ အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ေခတၲ နန္းရင္းဝန္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ မွစ၍ ဆာေပၚထြန္းသည္ ျမန္မာျပည္ နန္းရင္းဝန္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။

ထုိအေတာအတြင္း ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီးသည္ ကမာၻ႕ အ႐ွိဘက္ျခမ္းသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ ဂ်ပန္႐ုိ႔၏ စစ္ေၾကာင္းသည္ ျမန္မာျပည္ဘက္သုိ႔လည္း ေရာက္ဟိ လာခသည္။ ထုိအခါ ၿဗိတိသွ် အစုိးရသည္ ျမန္မာျပည္ အစုိးရ အဖြဲ႕အား ၁၉၄၂ ခု ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ အိႏၲိယျပည္ ဆင္းမလားၿမိဳ႕သုိ႔ ႐ိႊ႕ေျပာင္း စီခသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆာေပၚထြန္း အစုိးရ အဖြဲ႕သည္ အိႏၲိယျပည္သုိ႔ ပါလားကာ ဆင္းမလားၿမိဳ႕၌ အေဝးေရာက္ ျမန္မာျပည္ အစုိးရ အဖြဲ႕႐ုံးကုိ ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။ ဒုတိယ ကမာၻ႕စစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးေသာ အခါ ျမန္မာျပည္ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆင္းမလားၿမိဳ႕၌ပင္ ႐ြီးဆြဲခသည္။

ဆာေပၚထြန္းသည္ ျမန္မာျပည္ နန္းရင္းဝန္ အျဖစ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ အထိ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ျမန္မာျပည္ ဘုရင္၏ အၾကံပီး အရာဟိအျဖစ္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ျမန္မာျပည္ကုိ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ျပန္လည္ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ရပ္စဲလုိက္သည္။ အိႏၲိယျပည္သုိ႔ စစ္ၿပီးခေသာ ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ ေဒၚမန္စမစ္သည္ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ လက္ခံရန္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လာသည္။ ဆာေပၚထြန္းသည္ ဆာေဒၚမန္စမစ္၏ အတုိင္ပင္ခံ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခသည္။ ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တြင္ ဆာေပၚထြန္း၊ ဆာထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ သခင္ ထြန္းအုပ္၊ ဦးေအး၊ ဦးဘအုန္း၊ ဦးလြန္း၊ ဦးပု (သာယာဝတီ)၊ ဦးေမာင္ေမာင္႐ုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိအခ်ိန္ ျမန္မာ တုိင္ရင္းသား႐ုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္ အလြန္ တက္ၾကြနီသည္။ ပုလိပ္ သပိတ္၊ အမႈထမ္းေပါင္းစုံ သပိတ္ စသည္မ်ား ေပၚေပါက္ကာ ၿဗိတိသွ် အစုိးရအား မၾကံဳစဖူး အုံၾကြ၍ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျပဳနီၾကသည္။ လုံးဝ လြတ္လပ္ေရး ပီးရန္ အေရးဆုိကတ္သည္။ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္ငန္း အားလုံးကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳခသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် အာဏာပုိင္႐ုိ႔သည္ ဆာေဒၚမန္စမစ္အား ျပန္ေခၚၿပီး ေနာက္ဆုံး ဆာဟူးဗတ္ရန္႔အား ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ အျဖစ္ ခန္႔ထားသည္။

ဆာဟူးဗတ္ရန္႔သည္ အတုိင္ပင္ခံ အမႈေဆာင္ ဝန္ႀကီး အဖြဲ႕ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရာ ထုိစဥ္က လူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈ ရဟိေသာ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္းႀကီးမ်ား ပါဝင္လာသည္။ ဆာေပၚထြန္း မပါဝင္ေတာ့ေခ်။

ဆာေပၚထြန္းသည္ ထုိစဥ္အခါက ဖဆပလအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္၍ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးပီးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းကုိမႈ ေထာက္ခံခသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆာေပၚထြန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးမွ အနားယူၿပီးလွ်င္ ၿငိမ္သက္ အီးခ်မ္းစြာ နီထုိင္ခသည္။ ဆာေပၚထြန္းသည္ ၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ေဒၚေထြးႏွင့္ လက္ဆက္ခၿပီး သားတေယာက္ ရသည္။ ေဒၚေထြးသည္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ အနိစၥ ေရာက္သည္။

၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အိုဟုိင္းအုိး ျပည္နယ္၊ ကလိဗလန္းၿမိဳ႕မွ ဆာရာ အယ္လစ္ဇမတ္ ဂ်ီဝစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခသည္။ သမီးတေယာက္ ရခသည္။ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း ဆာေပၚထြန္းသည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္နိ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နီအိမ္၌ ကြယ္လြန္လားသည္။

----------------
wikimyanmar က ကူးယူပနာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရခိုင္ပိုင္ျပန္ထားပါေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။